Reklam
Reklam
Abdulkadir Çelikcan

Abdulkadir Çelikcan

Eğitim Çıtası!

22 Eylül 2018 - 08:42

Eği­tim öğ­re­tim yılı baş­la­dı.
Zil çaldı Ör­gen­ci­ler ders başı yaptı.
Ken­tin mülki amir­le­ri, si­ya­set­çi­ler ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ba­şa­rı di­le­ğin­de bu­lun­du.
Öğ­ret­men ata­ma­la­rı ya­pıl­dı.

Bi­li­min mer­ke­zi, dün­ya­nın ilk İslam üni­ver­si­te­si­nin bu­lun­du­ğu Şan­lı­ur­fa,Bilim mer­ke­zin­de, din, ast­ro­no­mi, tıp, ma­te­ma­tik ve fel­se­fe bö­lüm­le­ri yer alı­yor­du.

Ta­rih­te bi­li­min mer­ke­zi ko­nu­mun­da olan Şan­lı­ur­fa’da eği­tim du­ru­mu­nun merak eden var mı?
Eği­tim­le be­ra­ber bir­çok okul­da ta­di­lat ve ona­rım devam edi­yor.

Milli Eği­tim ba­ka­nı Ziya Sel­çuk Şan­lı­ur­fa’ya geldi. Okul­lar­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Bakan Sel­çuk ;”Siz­den Yeni Aziz San­car­lar, Spor­da, sa­nat­ta yeni isim­ler ve yeni Ka­zan­cı Be­dih­ler duy­mak is­ti­yo­rum.” 

Bakan Sel­çuk zi­ya­ret et­ti­ği okul­lar­da ör­gen­ci­ler­le soh­bet etti ha­yal­le­ri­ni din­le­di.

Bakan ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne her şeyi ile dört dört­lük olan ön­ce­den be­lir­le­nen okul­lar gez­di­ril­di, bilgi ve­ril­di 
Bakan, vali, mil­let­ve­kil­le­ri, be­le­di­ye baş­kan­la­rı, milli eği­tim mü­dür­le­ri ve öğ­ret­men­ler­le eği­tim ma­sa­ya ya­tır­dı.

Eği­tim­de ya­şa­nan so­run­lar ba­ka­na ile­ti­lip des­tek is­ten­di mi?
Bakan Ziya Sel­çuk’a dört dört okul­lar gez­di­ril­di peki, ta­di­la­tın devam et­ti­ği, öğ­ret­men açığı olan okul­lar ne ola­cak?
Ba­ka­na Şan­lı­ur­fa’daki eği­tim hak­kın­da ye­te­ri kadar bilgi ve­ril­di mi?

Yoksa her şeyin dört dört­lük ol­du­ğu­mu an­la­tıl­dı.
Eği­tim­de is­te­ni­len ba­şa­rı­nın ya­ka­lan­ma­sı her şeyin toz­pem­be gös­te­ril­me­si ile ol­mu­yor.
Şan­lı­ur­fa’da eği­ti­min “ Mu­asır Me­de­ni­yet Se­vi­ye­si­ne” ulaş­ma­sı için el ele ver­mek zo­run­da­yız. 

Oysa Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ve Va­li­mi­ze Şunu sor­mak is­ti­yo­rum;
Gönül is­ter­di ki Milli Eği­tim Ba­ka­nı­mı­za İli­mi­zin gü­zi­de okul­la­rı değil de, kenar ma­hal­le­ri­miz­de­ki okul­lar gez­di­ril­sey­di ek­sik­lik­ler ye­rin­de gö­rü­lüp bir nebze katkı su­nul­say­dı. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum