Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Ha­va­la­rın ısın­ma­sı­na rağ­men fi­yat­lar düş­mü­yor

13 Mayıs 2019 - 09:14

Geç­ti­ği­miz Per­şem­be günü Ma­hal­lem­de bu­lu­nan sebze meyve pa­za­rı­na git­tim. Hava ko­şul­la­rı­nın son iki haf­ta­da dü­zel­di­ği­ni dü­şü­ne­rek­ten bu hafta pa­zar­da bu­lu­nan sebze fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­ni dü­şün­düm. Ancak pa­za­ra girer gir­mez yük­sek fi­yat­la­rı gö­rün­ce hayal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dım. 

Özel­lik­le sebze fi­yat­la­rın­da­ki yük­sek ra­kam­lar bana pek inan­dı­rı­cı gel­mi­yor. Sanki Per­şem­be pa­za­rı es­na­fı fi­yat­la­rı kendi ara­la­rın­da yük­sel­ti­yor. En ba­si­tin­den iki hafta önce 3 lira ile 4 lira ara­sın­da sa­tı­lan pat­lı­can bu hafta 5 li­ra­dan sa­tıl­dı. Pa­zar­cı es­na­fı­na bu hafta neden fiyat yük­sel­di diye sor­du­ğum­da? Bana ver­di­ği cevap ise ağ­zı­nı ya­mul­ta­rak “bende bil­mi­yo­rum” dedi.

Pa­zar­da ya­şa­nan bir diğer tuhaf nokta ise, kış bo­yun­ca sa­tı­lan may­da­noz ve nane fi­yat­la­rı 1 li­ra­yı aş­maz­dı. Kış şart­la­rın­da 2 bağ may­da­noz en fazla 1 ya da bi­le­me­din 2 lira olur­du. Bahar ay­la­rı ile be­ra­ber may­da­noz ve nane de 4 bağ ya da 5 bağ ha­lin­de sa­tıl­dı­ğın­da fi­yat­lar yine 1 lira olur­du. Bu hafta 2 bağ 1 lira oldu ve ya­nın­da nane alma şartı ge­ti­ril­di. Es­na­fa yarı ya­rı­ya ala­lım diye dert ya­kı­nan va­tan­da­şa cevap veren esnaf ise, “siz bu­ra­da ben­den may­da­noz alı­yor­su­nuz, diğer ta­raf­ta ise sa­de­ce nane alı­yor­su­nuz” diye her­ke­se sitem edi­yor­du. Pa­zar­da bu gibi tuhaf olay­lar ya­şa­nı­yor­du. Or­ta­da bir ger­çek varsa o da hep­si­nin ortak ha­re­ket et­ti­ğiy­di.
Yine pa­zar­da sa­tı­lan meyve fi­yat­la­rın­da de­ği­şen bir şey yoktu, bir iki meyve de fi­yat­lar yük­sel­miş­ti. Her­ke­sin kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne gelen soğan geçen hafta iti­ba­riy­le dü­şü­şe geçti ancak bu hafta fi­yat­lar biraz yük­sel­miş­ti. 2 li­ra­dan sa­tı­lan so­ğan­lar bu hafta 3 li­ra­ya yük­sel­di. 

Fi­ya­tı çok fazla de­ğiş­me­yen pa­ta­tes ise bu hafta 5 li­ra­nın al­tı­na ine­rek alı­cı­sı­nı pa­zar­da buldu. Bu hafta ka­li­te­li pa­ta­tes 3 lira 4 lira ara­sın­da alıcı buldu.

Va­tan­da­şın temel kay­na­ğı olan sebze ve meyve fi­yat­la­rı­nın biran önce mev­sim şart­la­rın­da sa­tıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Kışın yük­sek ener­ji­yi ba­ha­ne eden se­ra­cı­lar artık nor­mal güneş ener­ji­si ile ile seb­ze­le­ri­ni ye­tiş­ti­ri­yor. Gi­der­le­ri aza­lan üre­ti­ci­nin artık fi­yat­la­rı dü­şür­me­si ge­re­ki­yor.
Sağ­lı­cak­la kalın...

YORUMLAR

  • 0 Yorum