Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Ni­ha­yet

27 Mayıs 2019 - 09:12

Ra­ma­zan ayı­nın son haf­ta­sı­na gir­dik ve geç­ti­ği­miz hafta içe­ri­sin­de ni­ha­yet va­tan­daş­la­rın yüz­le­ri gül­me­ye baş­la­dı. Evet, siz­le­rin­de tah­min ede­bi­le­ce­ği gibi sebze ve meyve fi­yat­la­rın­dan bah­se­di­yo­rum. Gerçi mey­ve­de henüz is­te­ni­len in­di­rim­ler olma da seb­ze­nin son hali va­tan­da­şı mem­nun et­me­ye yetti.

Geç­ti­ği­miz ay­la­rın flaş ko­nu­su olan sebze ve meyve fi­yat­la­rın büyük öl­çü­de düşüş ya­şa­dı. Pazar yer­le­rin­de adeta alış­ve­riş­ler şen­len­di. Pa­zar­cı­lar başta olmak üzere va­tan­daş­lar­la bir­lik­te alış­ve­ri­şin key­fi­ni çı­kar­tı­yor­lar. 

As­lın­da geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­şa­mış ol­du­ğu­muz bu durum in­san­la­rı­mı­zın hiç te hak et­me­dik­le­ri bir şeydi. Bir oyun­la karşı kar­şı­ya kal­mış­tı va­tan­daş­lar. Kim bilir bek­li­de si­ya­si bir oyun yada pi­ya­sa­lar­da ki ma­ni­pü­las­yon­lar fi­yat­lar­da et­ki­li ol­muş­tu. 

Her ne olur­sa olsun bu hal­kın sof­ra­sıy­la oy­na­ma hak­kı­nı hiç­bir kim­se­ye ver­mez bu gibi du­rum­lar. Va­tan­da­şın hakkı olanı ver­mek ge­re­kir. Ni­te­ki­min­de yüce di­ni­miz­de bunu biz­le­re em­re­der ve hak ko­nu­su­na ol­duk­ça önem ve­ri­lir.
Şu anda pa­zar­lar­da ve ma­nav­lar­da sebze fi­yat­la­rı is­te­ni­len dü­zey­de, Do­ma­te­sin ki­log­ram fi­ya­tı ka­li­te­si­ne göre 1 TL ile 3 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor. Yanı sıra biber de aynı şe­kil­de 1 buçuk ila 4 TL ara­sın­da alıcı bu­lu­yor. Pat­lı­can soğan pa­ta­tes gibi seb­ze­ler­de de durum çok güzel se­vi­ye­ler­de. 

Yani an­la­ya­ca­ğı­nız kı­sa­ca söy­le­mek ge­re­kir­se geç­ti­ği­miz ay­lar­da­ki yük­sek fi­yat­lar alçak ir­ti­fa’ya uğ­ra­ya­rak va­tan­daş­la­rın sof­ra­sı­na gel­me­ye baş­la­dı. Bay­ram ön­ce­si bu fi­yat­lar bir nebze de olsa aile re­is­le­ri­nin ce­bi­ne ya­ra­dı. Uma­rım böyle de devam eder… 

YORUMLAR

  • 0 Yorum