Tam za­ma­nı
Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Tam za­ma­nı

02 Temmuz 2019 - 09:10

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­şa­nan sebze ve meyve fi­yat­la­rın­da­ki artış, özel­lik­le yaz mev­si­mi­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te ye­ri­ni büyük bir ucuz­lu­ğa bı­rak­tı. Başta Pazar yer­le­ri olmak üzere bir­çok manav ve mar­ket re­yon­la­rın­da ucuz seb­ze­le­ri bul­mak müm­kün.

Şan­lı­ur­fa’mız da özel­lik­le sebze ol­duk­ça öneli yer alı­yor. Bir­çok yemek kül­tü­rü­mü­zün içe­ri­sin­de sebze önem­li yer al­mak­ta. Bu ne­den­le Şan­lı­ur­fa­lı­la­rın büyük önem ver­di­ği seb­ze­ler özel­lik­le taze tü­ke­tim­le­ri­nin yanı sıra birde ku­rut­ma­lık ola­rak tü­ke­ti­li­yor.

Özel­lik­le sebze fi­yat­la­rın­da­ki uygun fi­yat­lar son gü­ler­de va­tan­daş­la­ra daha cazip ge­li­yor ve va­tan­daş­lar şim­di­den kış­lık ku­rut­ma­lık ha­zır­lık­la­rı­nı yap­ma­ya baş­la­dı. Bir ta­raf­tan dol­ma­lık pat­lı­can, kabak ve acur ha­zır­lık­la­rı ya­pı­lır­ken diğer ta­raf­tan ise do­ma­tes ku­rut­ma­lık­la­rı ve ye­şil­bi­ber ku­rut­ma­lık­la­rı ya­pıl­mak­ta.

Bir­çok ev ha­nı­mı aile büt­çe­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak için bu seb­ze­le­ri ku­ru­ta­rak sat­ma­ya bile baş­la­dı. Bu yıl erken baş­la­yan ku­rut­ma­lık­lar uygun fi­ya­tıy­la yüz gül­dü­rür­ken aynı za­man­da va­tan­daş­la­rın sof­ra­la­rı­nı süs­le­di ve cep­le­ri­ni de ol­duk­ça ra­hat­lat­tı.

Yaz sü­re­sin­ce bu şe­kil­de sey­ret­me­si bek­le­nen sebze fi­yat­la­rı­nın aynı şe­kil­de devam et­me­si için va­tan­daş­lar başta olmak üzere sa­tı­cı­lar­da sir­kü­las­yo­nun de­va­mı için du­alar et­me­ye baş­la­dı­lar. Ne di­ye­lim. Bu duaya kim amin demez ki?

YORUMLAR

  • 0 Yorum