Tıp Bay­ra­mı
Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Tıp Bay­ra­mı

14 Mart 2019 - 08:51

Sağ­lık in­sa­noğ­lu­nun en önem­li yapı taş­la­rın­dan bi­ri­si de sağ­lık­lı yaşam. Yani sağ­lı­ğın ol­ma­dı­ğı bir yerde ya­şa­mın­da önemi or­ta­dan kal­kı­yor. Do­la­yı­sıy­la sağ­lık­lı bi­rey­ler için sağ­lık­lı yaşam şart ve bunu sağ­la­yan mer­ci­le­rin­de ol­ma­sı en önem­li ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si.
Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı öyle sı­ra­dan eği­tim­ler ile ye­tiş­mi­yor. Her yönü ile sağ­lık ko­nu­sun­da adeta nakış gibi iş­len­di­ği sağ­lık ça­lı­şan­la­rı in­san­la­rın ya­şa­ma­sı ve sağ­lık­lı birer hayat sür­dür­mek için çaba sarf eder­ken ma­ale­sef son za­man­lar da sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na şid­det olayı ar­ta­rak devam edi­yor.
Geç­ti­ği­miz yıla dam­ga­sı­nı vuran sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na şid­det ko­nu­su bu devam etti. İsta­tis­ti­ki bil­gi­ye gere yok. Zaten ba­sın­da ve sos­yal med­ya­da yer alan ha­ber­ler­de bun­la­rı oku­mak müm­kün. Ben şid­det der­ken sa­de­ce sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na olan şid­det­ten bah­set­mi­yo­rum
El­bet­te ki her sağ­lık ça­lı­şa­nı aynı dü­şün­ce­de ol­ma­ya bilir. Has­tay­la il­gi­len­me­yen, doğru teş­his ko­ya­ma­yan yada hasta ya­kı­nı­nı azar­la­yan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı da var. Fakat her ne şart­lar­da olur­sa olsun şid­de­tin her tür­lü­sü­ne kar­şı­yım.
Birde sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik ya­pı­lan şid­det­ler ise bunun adeta ileri se­vi­ye­si. Oy­sa­ki in­san­la­rın asıl yap­ma­sı ge­re­ken şey ko­nu­şa­rak an­laş­mak ve bu ko­nuş­ma­la­rı ne­za­ket usul ve ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de ser­gi­le­mek. 
Fakat ne acı ki in­san­lar kendi ara­la­rın­da bile ko­nu­şur­ken saygı ve ne­za­ke­ti bir ta­ra­fa bı­ra­kıp neden benim de­di­ğim ol­mu­yor? Neden has­ta­ma ba­kıl­mı­yor? Gibi ne­den­ler­le hemen şid­de­te baş­vu­ru­yor. Neyse ki sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na şid­det ko­nu­sun­da hü­kü­met ge­rek­li adım­la­rı ata­rak yeni bir yasa ha­zır­la­dı ve her­kes bu ya­sa­nın çık­ma­sı­nı bek­li­yor.
Tıp bay­ra­mı dedik. Sağ­lık de­nin­ce in­sa­nın ak­lı­na tıp ve tıp ça­lı­şan­la­rı ge­li­yor. Bu sağ­lık ça­lı­şan­la­rı her gün in­san­la­rın fark­lı fark­lı dert­le­ri ile il­gi­le­ni­yor. İnsan­la­rı ya­şat­mak ve sağ­lık­la­rı­na ka­vuş­tur­mak için adeta kendi sağ­lık­la­rın­dan bile olu­yor­lar. 
Bunun ör­nek­le­ri­ni de yakın geç­miş­ler­de gör­dük. Buna bir örnek ve­recek olur­sak ül­ke­miz­de ya­şa­nan bir olay­dı bu kene ısı­rı­ğı ne­de­niy­le has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­da olan has­ta­ya bakan ve ona temas eden bir sağ­lık ça­lı­şa­nı da aynı has­ta­lık­tan do­la­yı ya­şa­mı­nı yi­tir­miş­ti.
Onun­da amacı has­ta­yı kur­tar­mak­tı fakat ne yazık ki bu sağ­lık ça­lı­şa­nı da has­tay­la aynı ka­de­ri pay­la­şa­rak ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Bu ve bunun gibi ör­nek­le­ri ço­ğalt­mak müm­kün. Bu ne­den­le yılda bir kut­la­nan ve her yıl sa­de­ce he­kim­le­rin bay­ra­mıy­mış gibi gös­te­ri­len 14 Mart tıp bay­ra­mı ve as­lın­da bence tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın bay­ra­mı­nı sa­de­ce bir gün değil, her gün kut­la­mak ge­re­ki­yor. Bende kendi adıma tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın 14 Mart tıp bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum.

YORUMLAR

  • 0 Yorum