Turizm Ortak akılla yönetilmeli... (3)
Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Turizm Ortak akılla yönetilmeli... (3)

20 Ağustos 2019 - 09:08

“TARİH VE KÜLTÜRE YÖNELİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER”
 
44 –  Tarihi kent olan tarihi mekânların potansiyelinin değerlendirilememesi,
 
45 –  Göbeklitepe, NevaliÇori, Harran kazılarında çıkan mekânlar ve ören yerleri insanlık tarihi ve dinler tarihinin kaderini değiştiren derinlikte oluşu,
 
46 –  Üç büyük dinin atası olan İbrahim Peygamberin bu topraklarda yaşaması, eserlere ev sahipliği yapması, dünyaca bilinen efsanelere tanıklık etmesi,
 
47 –  Göbekli tepe keşfinden sonra kentte gelen turistlerin gittikleri yerlerde, Şanlıurfa’yı tanıtmada ve turist sayısını artırmada bir fırsat olması.
 
48 –  Toplum kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalı,
 
49 –  Şanlıurfa ilinin ve şehrinin zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlaması yapılmalı,
 
50 –  Şehir turları kapsamında tur güzergâhını ve çekim noktalarını gösterir özel şehir haritaları ve broşürler hazırlanarak, sahip olunan değerlerin gerek ülke çapında gerekse yurtdışında tanıtım ve pazarlaması yapılmalıdır.
 
51 – Tarihi yapılar aslına uygun restore edilerek pansiyon, yerel yemeklerin tanıtılıp ikram edildiği mekanlar ve küçük otellere dönüştürülmesi desteklenmeli,
 
52 – Tarihi sokaklar temiz tutulmalıdır.
 
53 –  Bölgede, mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve eko turizme yönelik yapılacak planlama ve uygulamalarla arttırılması sağlanmalı,
 
54 –  Şanlıurfa’nın kültür ve turizm potansiyeline yönelik fırsatlar ve hedefler belirlenmelidir.
 
55 –  Zengin tarihi ve kültürel mirasın ayırt etmeksizin korunması, tanıtılması ve turizme açılması sağlanmalıdır.
 
56 –  Yöre halkına, kültürel ve tarihi mirasın korunması ile turizmin geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilmeli,
 
57 –  Markalaşma sürecinde olumsuz simgeler ve imajlar mutlaka ayıklanmalıdır. Gelişi güzel simge-sembollerden marka oluşturma çabasından uzak durulmalıdır.
 
58 –  Kırsalda dev bir turizm potansiyelinin varlığı görülmelidir, alternatif turizm arayışları için bir çalışmanın yapılması.
 
59 –  Şanlıurfa’da kültür varlıklarını korumak ve geliştirmek için; çarşıların yanı sıra sokakların yeniden turizme uygun şekilde düzenlemesinin yapılması için ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.
 
60 –  Şanlıurfa’nın inanç ve kültür turizmi için lider bir kent olduğunu öncelikle kendimizi ikna etmeli ardından dünyaya anlatmalıyız.
 
61 –  Tarihî eserlerin korunması; şehirlerin kimliğinin korunması ve markalaşma bağlamında büyük önem taşımaktadır. Tarihi miras kimliksiz restorasyonlarla tahrip edilmemelidir.
 
62 –   Sit alanlarında kaçak yapılaşma, arkeolojik alanlarda kaçak kazıların engellenmesi,
 
63 – Tarihî eserler bağlamında Şanlıurfa’da sadece şehir merkezi değil tüm ilçelerin dikkate alınması.
 
64 –  Arkeolojik ve tarihi değerler yok sayılarak şehir markası oluşturulamaz.
 
65 –  Arkeolojik-Tarihi değerlerimizi, hızlı şehirleşme ortamının rant baskısından kurtarmak gerekmektedir.
 
66 –  Kentimizde pek çok önemli tarihî eser koruma alanlarında bulunmalarına rağmen beton binalar arasında kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. Bu eserlerin çekiciliğinin arttırılması için etrafındaki yapılar kamulaştırılarak yıkılmalı ve açığa çıkmaları sağlanmalıdır.
 
67 –  Haleplibahçe mozaiklerinin önemi bilinmeye başlandı, fakat Şanlıurfa yöresine ait sergilenmeyen ya da çıkarılmayan yerinde tutsak edilen mozaiklerin tümünün çıkarılıp mozaik müzesinde sergilenmesi sağlanmalıdır.
 
68 –  Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski uygarlıkların ve onlara ait kalıntıları görme amaçlı seyahatler düzenlenmeli. (Tematik geziler)
 
69 –  Araştırma keşif ve dini amaçlı seyahatler düzenlenmeli. (Tematik geziler)
 
70 –  Yerel mimari ve orijinal özellikler, kütüphaneler, yerel mutfak, festivaller ve fuarlar, tiyatro, sinema, müzik, lisan ve edebi çalışmalar ve alt kültürleri tanıma amacıyla yapılan seyahatler,
 
71 –  Yerel yaşamı, gelenek-görenekler yansıtan kültürel değerleri tanımak için yapılan seyahatler.
 
72 –  Şehrin kültür birikiminin yeterli ölçüde değerlendirilememesi,
 
73 –  El sanatları, zanaatlar, yöre mutfağı gibi yerel kültür ve folklorik öğelerin yeterince yaşatılamaması,
 
74 –  Ortak bir koordinasyon anlayışından bağımsız hareket edilmemeli,
 
75 –  Yazılı ve görsel medyadaki olumsuz yayınların önlenilmesi veya yayınlar sonrasında telafi stratejileri geliştirilmelidir.
 
76 –  Kültürel ve tarihi mekânları koruma bilincine dair çalışmalar olmasına rağmen büyük tarihi bir birikime sahip kentimizin kültürel mirasının tümünü kurtarmaktan uzaktır.
 
77 –  Kent imajı oluşturulmalıdır. Şehrin felsefesi, değerleri ve geleneklerinden bağımsız bir imaj olmamalıdır.
 
78 –  Şehir sloganları belirlenmelidir. Şehrin felsefesi, değerleri ve geleneklerinden bağımsız bir slogan olmamalıdır.
 
79 –  Şehir sembolleri tespit edilmelidir. Şehrin felsefesi, değerleri ve tarihinden bağımsız bir sembol olmamalıdır.
 
80 –  Kültürel Kent Kimliği vurgusu yapılmalıdır. Kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayırt etmeye bir anlamda başkalaştırmaya yardımcı olan niteliklerdir. Bu anlamda Urfa kent kimliği vurgusu sıradan bir vurgu ifadesi olmamalıdır.
 
81 –  Tarihi ve kültürel varlıklara yönlendirecek yönlendirme levhaları ve tanıtıcı tanıtım levhaları da konulmalıdır.
 
82 –  Kültürel marka kent olmaya karar vermek. Kültürel bir marka olduğumuzu bilmeyen kalmamalıdır. Kültürel bir kent markası oluşturulmalıdır.
 
83 – Şanlıurfa’nın kültürel çekiciliklerinin belirlenmesi.
 
84 – Benzersiz şehir Şanlıurfa ziyaretçilerini “Sizleri misafir etmekten onur duyduk” anlamında sertifika veya cep telefonlarına mesaj atılmalı.
 
86 –  Şanlıurfa‟da tarihsel filmlerin çekilmesi sağlanmalı ve bu filmler tüm dünyada gösterime girmesi sağlanmalıdır.
 
87 –  Uluslar arası çapta kongreler, festivaller düzenlenmelidir.
 
88 –  İnternet, e-posta, banner reklamları gibi reklam araçları kullanılmalıdır.
 
89 – Ulusal ve uluslar arası yayın yapan turizm dergilerinin, gazetelerin temsilcileri, dünya çapında tur operatörleri yöneticileri davet edilmeli ve Şanlıurfa’da misafir edilmeli, tarihi ve kültürel varlıkları, kültürünün tanıtılması gerekmektedir.
 
90 – Peygamber Türbeleri, birçok şeyh, evliya ve âlimin türbeleri ile ziyaret yerleri bulunmaktadır.
 
91 – Somut Kültürel Miras içinde yer alan tarihi değere haiz 39 adet cami, 1 namazgah, 7 tekke, 5 kilise (bunlardan üç adedi camiye çevrilmiş), mezar mimarisi içerisinde 13 adet türbe, Roma devrine ait bir anıt mezar ve yüzlerce kaya mezarı bulunmaktadır.
 
92 – Özel olaylar ve ritüeller: “Özel bir amaç doğrultusunda düzenlenen geniş çaplı organizasyonlar turistler için birer çekim unsuru olabilmektedir….  Sıra geceleri, zikir ritüelleri (Dergah zikri)
 
93 –  Kadim bir kent olan Şanlıurfa’da tarihî kentsel peyzaja ilişkin bir planlama yapılmalıdır.
 
94 –  Somut ve somut olmayan bileşenleriyle kentsel mirasın korunması ve geleceğe taşınması adına bir kent politikası oluşturulmalıdır.
 
95 –  Mimari eserleri, vurgun ve talan çabalarına kurban edilmemelidir.
 
96 –  Kentsel mirasın korunmasına ilişkin hedeflerle sosyal ve ekonomik gelişme hedefleri entegre edilmelidir.
 
97 –  Doğal çevre, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarıyla geçmişten gelen miras arasındaki dengeli ve sürdürülebilir ilişkinin temeline dayandırılmalıdır.
 
98 –  Fiziksel ve sosyal değişimi sağlayacak ve günümüz müdahalelerinin tarihî mekân mirasıyla uyumlu olmalıdır.
 
99 –  Tarihî alanların korunması konusunda karşılaşılan sorunlar tespit edilmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmek için gereken genel prensipleri, politikaları ve rehber ilkeleri belirlemek bir zorunluluktur.
 
100 – Kentlerin büyümesi, birçok tarihî kentsel alanını köklü değişime uğratmıştır. Bu durum kentsel yapının bütünlüğünü ve toplumların kimliğini zedeleyebilmektedir. Bazı tarihî alanlar işlevselliklerini, geleneksel rollerini ve nüfuslarını kaybetmektedirler.
 
101 – Kentsel hayat kalitesi ile yaşanabilirlik güçlendirilmeli ve ekolojik duyarlılığı olan politikalar üretilmelidir.
 
102 – Kalkınmanın kaynakları olarak doğal ve kültürel mirasın entegre edilmesi gerekmektedir.
 
103 – Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleriyle soyut ve somut kültürel mirası hakkında temel değerleri tespit etmek, çeşitliliklerini yansıtan vizyonlar geliştirmek, hedef belirlemek ve eylemlerde ortak karar almak gibi bir işbirliğine gidilmelidir.
 
104 –  Kentsel mirasın özelliklerine uygun bütünlüğün ve otantikliğin korunması öncelikli olmazsa olmaz olduğu kabul edilmelidir.
 
105 –  Tarihi alanlarda, alanın ruhuna aykırı düzenlemelerden kaçınılmalıdır.Tarihi kent alanlarına yabancı yapı malzemeleri (büyük mermer kütleleri, saksıda minyatür veya plastik ağaç gibi) yerleştirmekten kaçınılmalıdır.
 
106 –  “Tarihî ve mimari alanlar” “arkeolojik ve paleontolojik” siteleri içeren her türlü bina, yapı ve açık alanlar grubu olarak kabul edilmelidir. Doğası gereği zengin bir çeşitlilik gösteren bu “alanlar” arasında, özellikle tarih öncesi siteler, tarihî kentler, eski kentsel mahalleler, köyler, köy evleri ile birlikte, kural olarak hiçbir değişime uğratılmadan korunmalıdır.
 
107 – Tarihî kentsel alanlar, şehirler, kasabalar, tarihî merkezler ve mahaller hem tarihî belgedirler hem de geleneksel kent kültürlerinin değerleridirler. Tarihi belgeyi ve geleneksel kültür değerlerine zarar vermek veya ortadan kaldırmak ihanete eş değerdir.
 
108 – Urfa gibi zengin bir tarihsel birikime sahip kentlerin en büyük handikabı, tarihi eserlerin önemli bir kısmının ihmal edilmesidir. Bazı gözde tarihi mekânlar için koruma çabaları verilirken diğer tarihi ve kültürel dokuların ihmal edilmesidir.
 
109 –  Kentsel Mirasın içinde seçkin kültürel değeri benzersin olduğu tespit edilen ve anıtsalmiras olarak kabul edebilecek yapılar tespit edilmelidir. Söz konusu yapılar için özel stratejiler geliştirilmelidir.
 
110 – Tarım Tarihi ve Buğdayın (Siyez buğday tohumu) ana vatanı Bereketli Hilalin kalbi Harran Ovası, Bozova-Suruç platoları ile Karacadağ’ın doğal konumları korunmalı ve gelecek nesillerin de bunlar üzerinde hakları olduğu unutulmamalıdır.
 
111 – Şanlıurfa’nın kırsalının tarihsel ve kültürel birikimi birbirine benzemeyen özellikler taşımaktadır. Söz konusu zenginlikler gözardı edilmemelidir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum