Reklam
Reklam
Aziz Karakeçili

Aziz Karakeçili

urfaspor urfadegisim@gmail.com

Galibiyet var "İstikrar" yok

20 Şubat 2018 - 09:27

Şan­lı­ur­fas­por bu hafta dep­las­man­da Fet­hi­yes­por'u 3-1 yen­me­si­ne rağ­men umut ve­ri­ci fut­bol oy­na­ma­dı.

Fet­hi­yes­por kar­şı­laş­ma­sı ön­ce­si Ali Tan­do­ğan’ın is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan Urfa'nın alt ya­pı­sın­dan ye­tiş­miş eski fut­bol­cu­lar­dan İhsan Ka­ra­bu­lut bu hafta Fet­hi­yes­por ma­çın­da ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çıktı.

Al­tays­por ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan Ka­ra­güm­rük maçı ve Ana­do­lu Sel­çuk­lu spor maç­la­rı­nı kay­be­den Şan­lı­ur­fas­por Şam­pi­yon­luk yo­lun­da büyük avan­taj kay­bet­ti der­ken dep­las­man­da Fet­hi­yes­por'u 3-1 net bir skor­la ye­ne­rek ta­raf­tar­la­ra umut verdi.

Fet­hi­yes­por'un on kişi kal­ma­sı Ur­fas­por'un galip gel­me­sin­de işini ko­lay­laş­tır­dı.

Şan­lı­ur­fas­por'lu fut­bol­cu­lar iki mağ­lu­bi­yet­ten sonra bu maçı da kay­be­der­ler­se Şam­pi­yon­luk yo­lun­dan ta­ma­men uzak­la­şa­cak­la­rı­nı bil­dik­le­ri için yeni hoca Ka­ra­bu­lut’un ta­li­mat­la­rı­nı sa­ha­ya yan­sı­ta­rak maçı ka­zan­ma­sı­nı bil­di­ler.

Fet­hi­yes­por ma­çın­da sarı ye­şil­li ekip galip geldi fakat Fut­bol ve mü­ca­de­le­den yok­sun bir iz­le­nim ver­di­ler.

Ga­li­bi­yet var “İstik­rar” yok, Şan­lı­ur­fas­por Maçı daha fark­lı ka­za­na­bi­lir­di.

Fe­ri­dun ve Hü­se­yin kala’nın dı­şın­da mü­ca­de­le az­mi­ni diğer fut­bol­cu­lar­da gö­re­me­dim.

Rakip Fet­hi­yes­por maçın son 15 da­ki­ka­sın­da Şan­lı­ur­fas­por'u çok zor­la­dı gol at­ma­la­rı için de­fans oyun­cu­la­rı ve orta saha oyun­cu­la­rı hata üs­tü­ne hata yap­tı­lar ve Fet­hi­yes­por ni­ha­ye­tin­de golü buldu.

Rakip takım gol ata­bi­lir fakat Şan­lı­ur­fas­por 2,3 atmış on­la­rı oyun­dan ta­ma­men dü­şü­re­cek­le­ri­ne fet­hi­yes­por’a umut veren golün atıl­ma­sı için ner­dey­se mü­ca­de­le­yi bı­rak­tı­lar.

Puan sı­ra­la­ma­sın­da 4. Sı­ra­ya düşen sarı ye­şil­li eki­bin işi zor. “İstik­rar yok mü­ca­de­le yok” kendi sa­ha­sın­da ye­ni­len pu­an­lar da­ğı­tan takım “Şam­pi­yon” ola­maz bı­ra­kın Şam­pi­yon­lu­ğu bu ka­fay­la Play off’a bile ka­la­maz.

Yö­ne­tim yeni hoca ara­yı­şı­na girer mi? İhsan Ka­ra­bu­lut ile mi devam eder önü­müz­de­ki Kırk­la­re­lis­por maçı zorlu ge­çe­cek­tir. Ban­dır­ma, Bug­saş ve Kırk­la­re­lis­por ta­kım­la­rı­da Pla­yof he­sap­la­rı yapan ta­kım­lar.

Yö­ne­tim İhsan ho­cay­la devam ede­cek­se, Fut­bol­cu­lar ve ho­cay­la otu­rup “is­tik­rar”ın sağ­lan­ma­sı ve önü­müz­de­ki maç­la­ra iyi kon­sant­re ol­ma­la­rı için ta­kı­ma maddi ve ma­ne­vi des­tek ver­me­si lazım yoksa bu yıl Şan­lı­ur­fas­por için kay­be­dil­miş bir yıl olur.

Şan­lı­ur­fas­por'lu fut­bol­cu­la­rın ka­fa­la­rı başka yer­ler­de başka şey­ler dü­şü­nü­yor­lar, yö­ne­tim bu hafta bun­la­rı çö­ze­mez­se “Şam­pi­yon­luk” ve “Play off” hayal olur.

Başka ya­zı­da bu­luş­mak üzere Al­la­ha ema­net olun.

Bu yazı 2157 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum