Reklam
Reklam
Aziz Karakeçili

Aziz Karakeçili

urfaspor urfadegisim@gmail.com

Şan­lı­ur­fas­por'a neden sahip çık­mı­yor­su­nuz?

30 Ocak 2018 - 17:28

Şan­lı­ur­fas­por İli­mi­zin ta­nı­tıl­ma­sın­da en büyük mar­ka­dır.

Şan­lı­ur­fa genç­li­ği­nin tek spor ak­ti­vi­te­si olan fut­bol Şan­lı­ur­fa­lı genç­le­rin te­rö­re bu­laş­ma­ma­sı­nın en önem­li se­bep­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu unut­ma­mak ve spor ak­ti­vi­te­le­ri­nin tü­mü­ne des­tek ver­mek ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­lat­mak is­te­rim.

Şan­lı­ur­fa ge­nel­de çift­çi­lik­le uğ­ra­şan ve tarım ile ge­çi­mi­ni yapan bir ili­miz, Ge­liş­miş şe­hir­le­re bak­tı­ğı­mız­da Spor ile öne çık­mış fut­bol şe­hir­le­ri ile isim yap­mış iller gör­mek­te­yiz. 

Bu iller spor sa­de­ce genç­li­ğe hiz­met et­mek­le kal­mı­yor aynı za­man­da bu­lun­du­ğu il­le­rin kal­kın­ma­sın­da, kül­tü­rün­de önem­li de­ği­şik­li­le­re ve rek­la­mı­na ve­si­le olu­yor.

Şan­lı­ur­fas­por 1.​ligde oy­nar­ken her hafta sonu ulu­sal ka­nal­lar­da ili­mi­zin rek­la­mı ya­pı­lı­yor, fut­bol mü­sa­ba­ka­sı canlı ola­rak her hafta tüm ül­ke­de iz­le­nir­ken mi­sa­fir ta­kım­la­rın ta­raf­tar­la­rı­nın gel­me­si ile ili­mi­zin eko­no­mi­si­ne de fayda sağ­lı­yor­du.

ŞAN­LI­UR­FAS­POR’A SAHİP ÇI­KIL­MAZ­SA KA­RA­GÜN­LER BİZİ BEK­LER

Şan­lı­ur­fas­por TFF 2.​Lig Beyaz grup­ta şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ya­par­ken Fe­de­ras­yo­na olan 3 mil­yon TL’den bor­cun­dan do­la­yı Trans­fer tah­ta­sı ne­de­niy­le trans­fer ya­pa­maz du­ru­ma düş­müş 31 Ocak ta­ri­hi­ne kadar 3 Mil­yon TL fe­de­ras­yon he­sa­bı­na ya­tı­rıl­maz ise Şan­lı­ur­fas­por’u zor gün­ler 

bek­li­yor.

BAKAN FA­KI­BA­BA NERDE NEDEN SESSİZ KA­LI­YOR

Şan­lı­ur­fas­por ta­raf­tar­la­rı ve spor ka­mu­oyu Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­kil­le­ri, Bakan Fa­kı­ba­ba, Şan­lı­ur­fa Va­li­li­ği, Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve İlçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ses­siz kal­ma­sı­nı eleş­ti­rir­ken neden Şan­lı­ur­fas­por’a sahip çık­mı­yor­su­nuz, ner­de­si­niz di­ye­rek ses­le­ri­ni du­yur­mak is­te­di­ler.

Sos­yal medya üze­rin­den bir­çok ta­raf­tar Trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sı için maddi des­tek ve­ril­me­si aksi du­rum­da Fut­bol­cu­lar şehri terk eder ve Şan­lı­ur­fas­por diye bir ta­kı­mın kal­ma­ya­ca­ğı­nı mülki amir­le­rin aci­len 3 mil­yon TL’yi bulup fe­de­ras­yo­nun he­sa­bı­na ya­tır­ma­la­rı ve trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor­lar.

FARUK ÇELİK’İ ARAR OLDUK

Sos­yal medya üze­rin­den açık­la­ma yapan spor se­ver­ler Eski bakan Faruk Çelik’i arar olduk di­ye­rek Bakan Fa­kı­ba­ba ve Mil­let­ve­ki­li­ni eleş­tir­di­ler.

PET­ROL ve AKAR­YA­KIT İSTAS­YO­NUN SA­TIL­MA­MA­SI LAZIM

Şan­lı­ur­fas­por Ku­lü­bü­ne tah­sis edi­len Pet­rol ve Akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun ka­lı­cı gelir ge­ti­recek ol­ma­sı ne­de­niy­le sa­tıl­ma­ma­sı Şan­lı­ur­fas­por için ge­lecek yıl­lar­da daha ha­yır­lı ola­cak­tır.

Şan­lı­ur­fa Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan iha­le­nin iptal edil­me­si alın­mış olan doğru karar ol­du­ğu­nu söy­le­mek ister fakat trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sı için­de ge­rek­li olan 3 mil­yon TL’nin de za­ma­nın­da bu­lun­ma­sı için ge­rek­li mü­da­ha­le­nin ya­pıl­ma­sı la­zım­dır.

Başka ya­zı­da bu­luş­mak üzere Al­la­ha ema­net olun

Bu yazı 1319 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum