Reklam
Reklam
Aziz Karakeçili

Aziz Karakeçili

urfaspor urfadegisim@gmail.com

Urfaspor'u umutlandıran maç

31 Ocak 2018 - 09:46

Şan­lı­ur­fas­por TFF. 2.​Lig Beyaz grup­ta Şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ile bir­lik­te bir­çok sı­kın­tı­lar ile de mü­ca­de­le ya­pı­yor.

Na­zil­li be­le­di­yes­por dep­las­ma­nı­na mut­lak ka­zan­mak için gi­der­ken aklı trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sın­da olan Şan­lı­ur­fas­por dep­las­man­da en kri­tik maçı ka­zan­ma­sı­nı bildi.

Şan­lı­ur­fas­por Na­zil­li Be­le­di­yes­por ma­çın­da çok iyi fut­bol oy­na­ma­dı­ğı­nı be­lirt­mek ge­re­kir­ken asıl olan ga­li­bi­yet­tir, bir takım şam­pi­yon olmak is­ti­yor­sa maçı ka­zan­ma­sı­nı bil­me­li ve Şan­lı­ur­fas­por ligde id­di­alı ol­du­ğu­nu gös­ter­mek için kötü oy­na­dı­ğı maçta dep­las­man­da 2-1 ka­zan­ma­sı­nı bildi.

TRANS­FER TAH­TA­SI ve ALTAY MAÇI

Şan­lı­ur­fas­por kad­ro­su­nu ara trans­fer sü­re­cin­de güç­len­dir­mek is­ti­yor ma­ale­sef trans­fer tah­ta­sı­nın ka­pa­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le trans­fer­ler ya­pı­la­mı­yor. 

Tür­ki­ye Fut­bol fe­de­ras­yo­nu­na olan 3 mil­yon bor­cun­dan do­la­yı trans­fer tah­ta­sı ka­pa­lı ancak 31 ocak­tan önce bu pa­ra­yı fe­de­ras­yo­nun he­sa­bı­na ya­tı­rıl­ma­sın­dan sonra yeni trans­fer­ler takım ile ça­lı­şa­cak ve Altay ma­çın­da ta­kım­da­ki yer­le­ri­ni ala­bi­le­cek­ler.

Şan­lı­ur­fas­por yö­ne­tim ku­ru­lu başta Şan­lı­ur­fa mil­let­ve­ki­li Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Dr. A. Eşref Fa­kı­ba­ba ön­der­li­ğin­de trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sı için yoğun çaba har­cı­yor.

Şan­lı­ur­fas­por yö­ne­ti­mi­nin aci­len ih­ti­yaç duy­du­ğu sıcak pa­ra­nın temin edi­le­bil­me­si Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Dr. A. Eşref Fa­kı­ba­ba ön­cü­lü­ğün­de top­lan­tı­lar ya­pıl­dı­ğı ih­ti­yaç du­yu­lan pa­ra­nın 30 Ocak günü temin edi­le­bi­le­ce­ği müj­de­si ve­ril­di. 

ALTAY MAÇI ŞAMPİYON­LUK İÇİN DÖNÜM MAÇI OLA­CAK

Şan­lı­ur­fas­por için bu hafta kendi saha ve se­yir­ci­si önün­de oy­na­ya­ca­ğı Al­tays­por mü­sa­ba­ka­sı Şam­pi­yon­luk için dönüm maçı ola­cak.

Trans­fer tah­ta­sı­nın açıl­ma­sı ne­de­niy­le yeni trans­fer­le­rin­de maç kad­ro­su­na dahil edil­me­si ta­kı­mın gü­cü­ne güç 

ka­ta­cak­tır.

Şan­lı­ur­fa­da­ki STK’ler, ta­raf­tar­lar ve fut­bol se­ver­ler Altay ma­çın­da 11 Nisan sta­dı­nı dol­dur­ma­sı gerek, Şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­yan sarı ye­şil­li ekibi trü­bün­le­ri dol­du­ra­rak ta­kı­mın 12. Adamı ol­du­ğu­nu gös­ter­me­si lazım ve 90. Da­ki­ka bo­yun­ca ya­pa­cak­la­rı te­za­hü­rat­la­rı ile fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­ze ka­zan­ma hırsı ve­re­rek tam des­tek ver­me­le­ri­ni 

bek­li­yo­ruz.

Şan­lı­ur­fas­por’a Altay ma­çın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim.

Başka ya­zı­da bu­luş­mak üzere Al­la­ha ema­net olun.

Bu yazı 1495 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • mehmet emin
    2 yıl önce
    tüm taraftarlar haydi altay maçına göster kendini Şanlıurfa