Reklam
Reklam
Aziz Karakeçili

Aziz Karakeçili

urfaspor urfadegisim@gmail.com

Urfaspor umduğunu bulamadı

13 Şubat 2018 - 09:17

Şan­lı­ur­fas­por geçen hafta Şam­pi­yon­luk yo­lun­da ra­kip­le­rin­den biri olan Altay sporu yen­miş id­di­alı ola­rak İstan­bul’a gidip Ka­ra­güm­rüks­por ma­çı­na is­tek­li ve daha mo­ral­li çık­ma­sı bek­le­nir­ken ne yazık ki Ka­ra­güm­rük mü­sa­ba­ka­sın­da sa­ha­dan si­li­nen aklı başka yerde olan fut­bol­cu­lar ile he­zi­me­te uğ­ra­dı.

Ka­ra­güm­rüks­po­ra karşı 2-0 ye­ni­le­rek ta­raf­tar­la­rı­nı üzdü.

Şam­pi­yon­luk yo­lun­da önem­li 3 puanı sı­ra­dan bir takım kar­şı­sın­da kay­be­den Şan­lı­ur­fas­por ta­raf­tar­la­rı­nı üze­rek spor ka­mu­oyu­nu da oy­na­dı­ğı kötü fut­bol ile şaş­kı­na çe­vir­di.

Haf­ta­sı haf­ta­sı­nı tut­ma­yan sarı ye­şil­li eki­bin fut­bol oyu­nu­nun bu haf­ta­ki kötü fut­bo­lun so­rum­lu­su Tek­nik di­rek­tör Ali Tan­do­ğan şap­ka­sı­nı önüne eğip ne­re­de hata yap­tı­ğı­nı, yeni trans­fer­ler bu uzun sü­reç­te neden hala hazır ol­ma­dık­la­rı­nı, ka­le­ci İbra­him’in ye­di­ği iki golde bu kadar ha­ta­lı oy­na­ma­sı­nı nasıl de­ğer­len­di­re­cek­tir.

Fut­bol maç­la­rı sa­ha­da ka­za­nı­lır. Ka­ra­güm­rük ma­çın­da kendi ta­kı­mı­mı­zı ma­ale­sef saha da gö­re­me­dik.

Ze­mi­nin kötü oluşu iki takım için de ge­çer­li bir du­rum­dur. Şan­lı­ur­fas­por­lu fut­bol­cu­lar maçı ka­zan­mak ve ra­ki­bi­ni yen­mek için ne yazık ki saha da şu­ur­suz­ca atak­lar yapıp gol atma be­ce­ri­si­ne va­ra­ma­dı­lar.

Bu kötü fut­bo­lun ve alı­nan mağ­lu­bi­ye­tin Şan­lı­ur­fas­po­ru de­rin­den ya­ra­ya­la­ca­ğı ve Şam­pi­yon­luk yo­lun­dan adım-adım uzak­laş­tı­ra­ca­ğı­nın gös­ter­ge­si­dir.

Bu hafta Şam­pi­yon­luk yo­lun­da olan lider Gü­müş­ha­nes­por’un dep­las­man­da Kırk­la­re­lis­por’a ye­nil­me­si bir avan­taj oldu ve ta­raf­tar­la­rı bir nebze de olsa umut­la­rın­dan uzak­laş­tır­ma­dı.

Altay sa­ha­sın­da galip ge­le­rek 3 puanı ha­ne­si yaz­dır­dı, Gü­müş­ha­nes­por mağ­lup oldu 42 pu­an­da ka­la­rak Altay 39, Şan­lı­ur­fas­por 39 puan ile önü­müz­de­ki maç­la­ra puan kay­bet­me­mek he­sap­la­rı­nı ya­pa­rak bu hafta Şan­lı­ur­fas­por ka­zan­mış ol­say­dı çok büyük avan­taj elde ede­cek­ti.

Haf­ta­ya oy­na­ya­ca­ğı­mız Ana­do­lu Sel­çuks­por ma­çı­na iyi ha­zır­la­nıp, fut­bol­cu­la­rı Şam­pi­yon­luk yo­lun­da kon­sant­re ol­ma­la­rı için Ali Tan­do­ğan ho­ca­ya büyük iş düş­mek­te bu haf­ta­yı unu­tup bun­dan son­ra­ki maç­la­ra ciddi ha­zır­la­nıp ta­raf­tar, spor se­ver­le­ri ile Şam­pi­yon­luk yo­lun­da inan­cı­nı kay­bet­me­den daha iyi fut­bol oy­na­ya­rak Şan­lı­ur­fas­por’u hak et­ti­ği yere ge­ti­re­cek­le­rin­den emin ol­ma­yız.

Şan­lı­ur­fas­po­ra Konya Ana­do­lu sel­çuks­por ma­çın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim.

Başka ya­zı­da bu­luş­mak üzere Al­la­ha ema­net olun.

Bu yazı 1711 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • ali melek
    2 yıl önce
    yazık gerçekten bu takıma yazık altaysporu yen git karagümrük te yenil yazık