Bülent Karaca

Bülent Karaca

Ba­ba­la­rı da unut­ma­ya­lım!

13 Mayıs 2019 - 09:12

Haz­re­ti Adem ya­ra­tıl­dı­ğı zaman Yüce Allah ona bir eş olsun diye yine Haz­re­ti adem­den almış ol­du­ğu bir parça ile Haz­re­ti Havva’yı ya­rat­mış ve in­san­lık ır­kı­nın baş­lan­gı­cı­nı inşa et­me­ye baş­la­mış­tı. İlk etap­ta cen­net­te baş­la­yan bu hayat ar­dın­dan dünya üze­rin­de devam eti.
Dün an­ne­ler gü­nüy­dü ve dün in­san­lar ken­di­le­ri­ni dün­ya­ya ge­ti­ren an­ne­le­ri­ni unut­ma­ya­rak el­le­rin­den öp­tü­ler çe­şit­li he­di­ye­ler alıp an­ne­le­rin gön­lü­nü ka­zan­ma­ya ça­lış­tı­lar. Fakat bir ger­çek var ki o da an­ne­ler asla ev­lat­la­rı­na zarar gel­me­si­ni is­te­mez ve her zaman ömür­le­ri yet­tik­çe ev­lat­la­rı­nın ya­nın­da olur­lar. 
Fakat unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken en önem­li konu ise her ev­la­dın bir ba­ba­sı­nın ol­du­ğu ger­çe­ği­dir. El­bet­te ki an­ne­ler çok kutsa var­lık­la­rı­mız­dır. Fakat her de­fa­sın­da biz­ler için ca­nı­nı di­şi­ne katan ba­ba­la­rı­mı­zın da caba ve çi­le­le­ri unu­tul­ma­ma­lı­dır. Onlar ki çoğu zaman gün­le­ri­ni bile unut­tu­ğu­muz ba­ba­lar gü­nü­nü bile sı­ra­dan bir şe­kil­de kut­la­dı­ğı­mız en önem­li var­lık­la­rı­mız de­ğil­ler mi?
Hatta ba­ba­lar ile il­gi­li şair Meh­met Ka­ra­taş’ın bu güzel di­ze­le­ri bir ba­ba­nın nasıl bir iş­le­yiş içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu biz­le­re gös­ter­mek­te. Şi­ir­de aynen şu ke­lim­ler ya­zı­lı. Lüt­fen ke­li­me­le­re ta­kı­la­rak fark­lı yön­le­re çek­me­yin. Ola­yın an­lat­mak is­te­di­ği ma­na­yı çı­kar­tın.
Baba evi­mi­zin di­re­ği altın gibi yü­re­ği,
Eşek gibi ça­lı­şır, sanki sağım ineği
Ona biz baba deriz o ge­ti­rir biz yeriz
Bu­la­ma­yız dün­ya­da onun gibi bir keriz
Var­lık yok­luk bil­me­yiz sı­ra­mı­zı ver­me­yiz
Si­pa­riş­ler gel­mez­se ba­ba­mı­zı sev­me­yiz
Hasta oldum di­ye­mez biz doy­ma­dan yi­ye­mez
Ne man­ka­fa var­lık­tır yeni bir şey gi­ye­mez
Et­ra­fı­nı sa­ra­rız köpek gibi da­la­rız
De­dik­le­ri­miz ol­maz­sa ana­mı­zı sa­la­rız
Bu devri alem dö­nü­yor
Merak etme oğlum sıra sana ge­li­yor.
As­lın­da her ne kadar esp­ri­ye alın­sa da bu şiir ger­çe­ği ol­du­ğu gibi yan­sı­tı­yor. Ba­ba­la­rı­mız biz­ler için şi­ir­de an­la­tıl­dı­ğı gi­bi­ler ve bu şiire ta­ma­men ka­tı­lı­yo­rum. Bazen annem ile gö­rüş­tü­ğüm zaman ba­ba­ma yap­tır­mak is­te­di­ğim bir şeyi an­ne­min aracı ola­rak kul­la­nıp yap­tı­rı­yo­rum. 
Bu durum an­ne­nin bir silah ola­rak kul­la­nıl­ma du­ru­mu tüm ço­cuk­la­rın ortak dü­şün­ce ve ça­ba­sın­dan öte değil. Fakat unut­ma­ma­mız ge­re­ken en önem­li ko­nu­nun ise ba­ba­la­rı­mı­zın biz­ler için yap­mış ol­duk­la­rı büyük fe­da­kar­lık­la­rı ko­nu­su­dur. Bu ne­den­le ba­ba­la­rı­mı­zı da lüt­fen unut­ma­ya­lım. İyi ki var­sı­nız de­ğer­li anne ve babam.

YORUMLAR

  • 0 Yorum