Reklam
Reklam
Mehmet Doğan

Mehmet Doğan

Turizm Köşesi

Etkili konuşmak bir hünerdir

24 Şubat 2018 - 09:24

Ko­nuş­mak sa­de­ce bir ile­ti­şim aracı ol­mak­tan zi­ya­de, in­sa­nın tüm duy­gu­la­rı­nın yanı sıra fi­kir­le­ri­ni de et­ra­fı­na ulaş­tı­ra­bil­di­ği mut­lak bir yol­dur.”Bazı in­san­lar var­dır ki; ko­nuş­tuk­la­rı zaman et­ki­sin­de kalır ve al­dı­ğı­nız ha­va­nın bile on­la­rın sa­ye­sin­de ol­du­ğu­nu zan­ne­der­si­niz. 

Öyle et­ki­li ko­nu­şur­lar ki, bu­lun­duk­la­rı her or­tam­da, kısa bir zaman di­li­min­de in­san­la­rı et­raf­la­rın­da halka yap­ma­yı ba­şa­rır­lar ve çev­re­le­ri üze­rin­de kıs­ka­nı­la­cak bir etki ya­ra­tır­lar 

Diğer bir açı­dan ba­ka­cak olur­sak, Dış gö­rü­nü­şü güzel, ha­re­ket­le­ri nazik olan bir kişi, ku­la­ğı ra­hat­sız eden bir ses tonu, kaba ve sert ko­nuş­ma bi­çi­mi ne­de­niy­le in­sa­na itici ge­le­bi­lir. 

Bazı in­san­la­rın dili "yılan gibi sokar", ba­zı­sı da "tatlı di­liy­le yı­la­nı de­li­ğin­den çı­ka­rır".

Güzel Ko­nuş­mak daima dik­kat et­me­miz ge­re­ken bir konu çünkü in­san­lar iliş­ki odak­lı var­lık­lar­dır. Bil­di­ği­niz gibi iş gö­rüş­me­le­rin­de pat­ron per­so­ne­li­ni işe al­ma­dan önce bir iş gö­rüş­me­sin­den ge­çi­rir ve sı­nır­lı bir sü­re­de kar­şı­sın­da­ki­ni sı­nır­sız öl­çü­de ta­nı­ma­yı he­def­ler. Bu gö­rüş­me­le­rin so­nun­da bazen bir ba­kar­sı­nız siz­den çok daha az özel­lik­le­re sahip ki­şi­ye, o çok is­te­di­ği­niz işi, kap­tı­rı­ver­miş­si­niz.

Güzel ve et­ki­li ko­nuş­mak gü­nü­müz şart­la­rın­da ka­ri­yer sa­hi­bi ola­bil­mek için gün geç­tik­çe artan bir önemi bu­lun­mak­ta­dır. 

Güzel ve et­ki­li ko­nuş­ma­yı be­ce­ren bi­rey­le­rin gerek iş ge­rek­se özel ha­yat­la­rın­da daha fazla ba­şa­rı sa­hi­bi ola­bil­di­ği­ni ve ken­di­le­ri­ne olan gü­ven­le­ri­nin daha fazla ol­du­ğu ka­nıt­lan­mış bir ger­çek­tir. 

Bu sanat, in­san­la­rın karar verme güç­le­ri­ni ge­liş­ti­re­rek on­la­ra çok yön­lü­lük ve takım ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­me ye­te­ne­ği ka­zan­dır­mak­ta­dır.

Peki Bu işin sırrı nedir?” 
Cevap son de­re­ce basit ve açık; güzel ve et­ki­li ko­nuş­mak. TRT ana haber su­nu­cu­su Cahit Maaç' ın güzel ko­nuş­ma ça­lış­ma­sı­nın öze­ti­ne göre 
Et­ki­li ve güzel ko­nuş­ma için ilk ola­rak din­le­me­yi bil­mek ge­re­ki­yor. Eğer kar­şı­nız­da­ki­ni iyi din­ler­se­niz çok iyi an­la­mış olur ve ce­vap­la­rı­nı­zı akıl­lı­ca ve­rir­si­niz.
Jest ve mi­mik­le­ri­ni­zi kul­la­nın.
Ayna kar­şı­sın­da ko­nuş­ma­la­rı­nı­zı tek­rar­la­yın.
Nefes al­dık­tan sonra ko­nuş­ma­ya baş­la­yın.
Kar­şı­nız­da­ki ile göz te­ma­sı kurun.
Top­lu­luk önün­de ko­nuş­tu­ğu­nuz­da ki­şi­le­rin inanç ve de­ğer­le­ri­ni önem­se­yin. Yı­kı­cı cüm­le­ler kur­ma­yın.

il­ginç ve de­ğer­li ko­nu­lar­dan bah­se­din. Et­ki­li ve güzel ko­nuş­ma için seç­ti­ği­niz ko­nu­nun gün­cel ol­ma­sı­na ve bilgi ver­me­si­ne dik­kat edin.

Din­le­yi­ci­le­rin dik­ka­ti­ni top­la­ya­cak ör­nek­ler verin, soru – cevap yön­tem­le­ri­ni de­ne­yin.
Güzel ko­nuş­ma ya­pa­bil­mek için ses to­nu­nu­zu ayar­la­ma­yı öğ­re­nin. Alçak tonla ko­nuş­ma­yın.

Sa­mi­mi olun ve yap­ma­cık­lık­tan sa­kı­nın.
Güzel ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğım diye çev­re­niz­de­ki­le­re na­si­hat ver­me­ye kal­kış­ma­yın.
Cüm­le­le­ri­ni­zi ve ve­ri­le­ri­ni­zi belli ka­nıt­la­ra da­yan­dı­rın.

Ke­li­me te­laf­fuz­la­rı­nı öğ­re­nin ve bol bol pra­tik yapın.
Söy­le­mek ve be­la­gat aynı an­la­ma gel­mez, ko­nuş­mak bir şey­dir, iyi ko­nuş­mak bam­baş­ka bir şey. 
Bir bu­da­la da bir şey­ler söy­le­ye­bi­lir; ama bilge bir adam ko­nu­şur

YORUMLAR

  • 0 Yorum