Reklam
Reklam
Mehmet Doğan

Mehmet Doğan

Turizm Köşesi

İş yerinde zor insanlar ve onları yönetmek

03 Mart 2018 - 09:37

Gün­lük ha­ya­tı­mız­da ge­çin­me­si zor in­san­lar var­dır. Ça­lış­tı­ğı­nız şir­ket­te, otur­du­ğu­nuz so­kak­ta hatta bazen evi­ni­zin için­de bile zor ki­şi­lik­le­re sahip in­san­lar­la mu­ha­tap ol­ma­nız ge­re­ke­bi­lir. Uysal bi­rey­ler­le her­kes ge­çi­ne­bi­lir, asıl mühim olan zor bi­rey­ler­le bile an­la­şa­bil­me­nin bir yo­lu­nu bul­mak­tır. Bunu ba­şar­mak için önce ken­di­ni­zi iyi ta­nı­ma­lı, li­mi­ti­ni­zin far­kın­da ol­ma­lı ve ona göre dav­ran­ma­lı­sı­nız.

Tür­ki­ye’yi baz alır­sak, gerek iş ge­rek­se ku­rum­la­rın en büyük sı­kın­tı­la­rın­dan bir ta­ne­si yö­ne­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan "kötü emel­li", "işten kaçan", "tem­bel veya uya­nık" vb ola­rak ta­nım­la­nan in­san­lar var ki ben ta­ma­mı­na "Salla başı al maaşı Gu­ru­bu" de­me­yi ter­cih edi­yo­rum. iş yap­maz­lar , mev­cut ça­lı­şan­la­rın mo­ti­vas­yo­nu­nu dü­şü­rür­ler , iş ye­rin­de zor İnsan­lar­la Başa Çıkma’ baş­lı­ğı al­tın­da eği­tim­ler ve­ri­yo­rum, bu tür ça­lı­şan­la­rı ile­ti­şim kur­mak­ta zor­luk çe­ki­len ki­şi­ler ola­rak ta­nım­lı­yo­rum ve zor insan tip­le­ri­ni ko­nu­mu­na, ile­ti­şim bi­çi­mi­ne ve kendi bi­rey­sel özel­lik­le­ri­ne göre de­ği­şi­yor. Yani yö­ne­ti­ci­ler için zor ele­man­lar, ça­lı­şan­lar için zor iş ar­ka­daş­la­rı ve ast­lar için zor yö­ne­ti­ci tip­le­ri fark­lı­lık gös­te­re­bi­li­yor. 

Me­se­la ,
Dedi ko­du­cu­lar,Bun­lar ki­şi­le­rin ma­aş­la­rı, iş ye­rin­de kimin kimle be­ra­ber ol­du­ğu gibi ko­nu­lar en fa­vo­ri ko­nu­lar­la il­gi­le­nir ve olum­suz­luk­la­rı et­ra­fa söy­len­ti­ler ya­ya­rak yan­sı­tır­lar. Ya­yıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­duk­la­rı ve ya­rat­tık­la­rı ma­sal­lar et­raf­ta do­laş­ma­ya baş­la­yıp in­san­lar­dan güçlü tep­ki­ler al­dı­ğın­da ken­di­le­ri­ni önem­li his­se­der­ler. 
Kücük Em­rah­çı­lar : Ka­ram­sar­lar iş ye­ri­ni nuri alço ola­rak ola­rak gö­rür­ler. Iş ye­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı­nı yı­kıl­ma­sı­nı bek­ler­ler, eğer yı­kıl­maz­sa yık­mak için el­le­rin­den ge­le­ni ya­par­lar.

Naz ya­pan­lar: küçük çocuk gibi dav­ra­nır­lar. İşler onun is­te­di­ği şe­kil­de git­mi­yor­sa, kaş­la­rı­nı çatar, geri çe­ki­lir, naz yap­ma­ya baş­lar ve sanki orda ça­lış­ma­sı için ona özel da­va­ti­ye gö­der­miş­ler mo­du­na gi­rer­ler

X large ra­hat­lar, Hiç­bir iş onlar için acil de­ğil­dir, her iş bek­le­ye­bi­lir. cid­di­ye al­maz­lar, iş­le­ri daha da zor­laş­tı­rır­lar. 
Ya­pa­rım ama ka­ka­rım'cılar : Evde mut­suz ya­şam­la­rı var­dır ve çok ça­lı­şa­rak bun­dan kur­tu­la­cak­la­rı­nı sa­nır­lar, Bu tip­ler iş ye­ri­nin ka­na­yan ya­ra­sı­dır. Bun­lar işe çok erken ge­lir­ler, en son çı­kar­lar. her işi ya­par­lar. Lakin bunu kul­la­nır­lar ve yap­tık­la­rı için de ken­di­le­ri­ne kı­zar­lar, iş­le­ri­nin yo­ğun­lu­ğun­dan, pat­ron­lar­dan, mü­dür­ler­den ve ken­di­le­rin­de nef­ret eder­ler .

Ge­ti­rin Maz­lu­mu : Bun­lar so­rum­lu­luk ala­maz­lar ve kendi ha­ta­la­rı için suç­la­ma kabul ede­mez­ler, Ha­ta­yı hep baş­ka­la­rı­na yı­kar­lar.. 

Dik­ta­tor­ler, si­nir­li, oto­ri­ter ve acı­ma­sız bir ruh hali için­de­dir­ler. “ya benim de­di­ğim gibi olur, ya da hiç olmaz”dır. Di­yen­ler

Ha­ta­sız­lar ,Stan­dart­la­rı ger­çek­çi ol­ma­yan ve bun­la­rı ken­di­le­ri­de uy­gu­la­ma­yan­lar, Teori dün­ya­sın­da ya­şar­lar

Ses­siz Mu­ha­le­fet gu­ru­bu,İş or­ta­mın­da küçük bir de­ği­şik­lik bu in­san­la­rın ca­nı­nı sıkar boyle gel­miş böyle gider sis­te­min asla de­ğiş­me­si­ni is­te­me­yen­ler. Lakin bir de­ği­şik­lik kar­şı­sın­da ses­le­ri­ni de çı­kar­maz­lar. Ses­siz­ce kavga eder­ler. De­ği­şik­li­ğin iyi ol­du­ğu­nu söy­ler ve des­tek­ler­ler ama uy­gu­la­maz­lar

Bu Benim İşim Değil’ciler: Bun­lar olum­suz­luk­la­rı­nı, ya­pı­la­cak iş ne kadar kolay olur­sa olsun eğer iş ta­nı­mı­na dahil ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yor­sa ke­sin­lik­le yap­maz­lar. Teh­li­ke­yi his­set­tik­le­rin­de ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­na, mü­dür­le­ri­ne bu şe­kil­de kar­şı­lık ve­rir­ler. 

Peki iş ye­rin­de zor in­san­lar­la başa çı­ka­bil­me­nin en iyi yön­te­mi ne­ler­dir ?

La­uba­li ol­ma­yın, pro­fes­yo­nel öl­çü­de bir arada zaman ge­çi­rin, Ekip ru­hu­nu güç­len­di­recek et­kin­lik­ler­de tüm ekip­le be­ra­ber yer alın. Ekip so­run­la­rı­nı din­le­ye­bi­le­ce­ği­ni­zi, güven ve sa­mi­mi­ye­ti ta­kı­mı­nı­za his­set­ti­rin. Lakin hem kendi sı­nır­la­rı­nı hem de sizin sı­nır­la­rı­nı­zı açık ola­rak bil­me­le­ri­ni sağ­la­yın. 

Gün­lük Sabah Top­lan­tı­la­rı 
Bu­ra­da dün ya­pı­lan iş­le­rin özeti, bu gün ya­pı­la­cak iş­le­rin lis­te­si ve ya­rı­nın planı ko­nu­şu­lur ve iş da­ğı­lı­mı kimin neyi, ne zaman nasıl ya­pa­ca­ğı ka­rar­laş­tı­rı­lır ve kayıt al­tı­na alı­nır 

Ka­rar­lı bir ses tonu ve ka­rar­lı ifa­de­ler kul­la­nın. 
Kibar tar­zı­nız karşı ta­raf­ta ol­ma­sı ge­re­ken et­ki­yi bı­rak­mı­yor­sa, net ve kesin ifa­de­ler kul­lan­mak ge­re­ki­yor ola­bi­lir lakin ag­re­sif bir dav­ra­nış bi­çi­min­den uzak durun. 
Yap­tı­ğı işi şi­ka­yet eden ki­şi­ler, işin ka­li­te­si­ni dü­şür­dük­le­ri gibi diğer ça­lı­şan­la­rın­da moral bo­zuk­lu­ğu­na uğ­ra­tır­lar.

Prob­le­min Ne Ol­du­ğu­nu ve Se­bep­le­ri­ni bulun,
İş gü­ven­li­ği, sağ­lık so­run­la­rı gibi haklı ne­den­ler­le sorun ya­şı­yor ola­bi­lir. Bu so­run­la­rın çö­zü­me ka­vuş­ma­sı­nı sağ­la­yın. Bu du­rum­da da aynı dav­ra­nış­lar sü­rü­yor­sa, bi­re­bir gö­rüş­me­ler dü­zen­le­yin. Ge­re­ki­yor­sa tüm ekibe bir top­lan­tı ha­zır­la­yın. Her­ke­sin görev ta­nı­mı­nı, kurum için­de bu­lun­du­ğu po­zis­yo­nu, yetki ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı an­la­tın.

Sakin olun
Sakin ka­lır­sa­nız, prob­le­mi daha iyi çö­zer­si­niz, ag­re­sif ki­şi­ler­le kar­şı­laş­tı­ğı­nız­da ilk yap­ma­nız ge­re­ken kont­ro­lü­nü­zü sür­dür­me ve Sakin ol­ma­nız 
Çok kız­gın ol­du­ğu­nuz­da, derin bir nefes alin ve içi­niz­den 15’e kadar ya­vaş­ça sayın. Ge­nel­lik­le 15’e gel­di­ği­niz­de, daha iyi baş et­me­nin bir yo­lu­nu bu­lur­su­nuz. Eğer işe ya­ra­mı­yor­sa ola­yın ol­du­ğu nok­ta­dan uzak­la­şın ve 24 saat sonra tek­rar de­ne­yin 

Tar­tış­ma­ya De­ğer­mi ?
Vakit na­kit­tir , o an ya­pa­cak daha önem­li bir işi­niz yoksa bile de­ğiş­mek is­te­me­yen ne­ga­tif bi­ri­le­ri­ni ikna etme ça­ba­sı­na gir­me­yin. Bu demek de­ğil­dir ki ken­di­mi­zi tüm in­san­la­rın üs­tün­de, daha kıy­met­li gö­re­lim sa­de­ce dip­lo­ma­tik olun ve ih­ti­yaç duy­du­ğu­nuz­da bu­ra­da yer al­ma­ya ça­lı­şın. Diğer za­man­lar­da me­sa­fe koyun.

Hemen Tepki Ver­me­yin
Size söy­le­nen­ler­den do­la­yı kız­gın ola­bi­lir­si­niz, Tepki ver­me­den önce her iki ih­ti­ma­li­de dü­şü­nün mut­la­ka. Me­se­la, iş ar­ka­da­şı­nı­zın ema­il­le­ri­ni gör­mez­den gel­di­ği­ni dü­şü­nü­yor­sa­nız , onun meş­gul ola­bil­me ih­ti­ma­li­ni de dü­şü­nün. Baş­ka­la­rı­nın dav­ra­nı­şı­nı ki­şi­sel­leş­tir­me­den al­gı­lar­sa­nız, daha ob­jek­tif de­ğer­len­di­re­bi­lir­si­niz.
Bakış açı­nı­zı ne kadar geniş tu­tar­sa­nız, yan­lış an­la­şıl­ma­la­rı o kadar aza in­di­re­bi­lir­si­niz.​Bunun başka bir yolu ise, ken­di­mi­zi o “zor” ki­şi­nin için­de bu­lun­du­ğu du­ru­ma bir an için koy­mak ve em­pa­ti kur­mak. 

Step Back –Ge­çi­ci Geri Çe­kil­me
Hiç sev­me­di­ği­niz bir mes­lek­ta­şı­nız varsa ça­lış­tı­ğı­nız ve pro­je­ye iyi bir des­tek sağ­lı­yor­sa sab­ret­me­ye değer, iş ha­ya­tı­nız­da­ki zor in­san­lar­la dav­ra­nış­la­rı se­be­biy­le di­rekt yüz­leş­mek zo­run­da de­ğil­si­niz.. Me­se­la te­le­fo­nun ucun­da size yar­dım­cı olmak is­te­me­yen bir müş­te­ri tem­sil­ci­si varsa, te­le­fo­nu hemen ka­pa­tıp başka bir tem­sil­ciy­le gö­rü­şüp ön­ce­ki­nin ha­ki­mi­ye­tin­den kur­tu­la­bi­lir­si­niz.

Oyuna gel­me­yin
Ag­re­sif ki­şi­ler genel ola­rak ki­şi­de ya da yap­tık­la­rın­da yan­lış giden bir şey­ler ol­du­ğu­na işa­ret eder­ler. So­ru­nu çöz­mek ye­ri­ne, “yan­lış” olana odak­la­nır­lar ve kont­ro­lü el­le­rin­de tut­ma­ya ça­lı­şır­lar.
Eğer sa­vun­ma­ya ge­çe­rek tepki ve­rir­se­niz, plan­la­dık­la­rı oyuna gel­miş olur­su­nuz ve kon­tör­lü kay­be­der­si­niz . Bu di­na­mi­ği de­ğiş­tir­me­nin basit ve güçlü yolu ise ona doğru soru yö­nelt­mek ve net ol­mak­tır

Yön­len­di­rin ,Takip et­me­yin
Ki­şi­ler ara­sın­da­ki ile­ti­şim­de, biri yön­len­di­ri­ci di­ğe­ri ise takip edici olur. 
Sağ­lık­lı bir iş or­ta­mın­da bu durum sı­ray­la ki­şi­ler ara­sın­da yer de­ğiş­ti­rir. Lakin bazı zor ki­şi­ler her zaman li­der­li­ği elin­de tut­mak ister ve güç­süz gör­dük­le­ri­ne sa­ta­şır­lar, pasif ko­num­da kal­ma­ya devam eder­se­niz he­de­fi ol­ma­ya da devam eder­si­niz. 

As­lın­da zor­ba­lar iç dün­ya­sın­da ol­duk­ça kor­kak­tır, hak­kı­nı­zı doğru yol­lar­dan ara­mak bun­lar­la başa çık­ma­nın en iyi yo­lu­dur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum