Ça­lış­ma­la­ra hızlı baş­la­dı
Reklam
Reklam
Mehmet Halhalli

Mehmet Halhalli

Hayatı anlamak

Ça­lış­ma­la­ra hızlı baş­la­dı

22 Nisan 2019 - 08:24

Bo­zo­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Suphi Aksoy, gö­re­ve gelir gel­mez il­çe­de ilk ola­rak halk ile be­le­di­ye ara­sın­da ko­puk­lu­ğa neden olan beton blok­la­rı seçim za­fe­ri­nin ar­dın­dan ilk iş gü­nün­de gece sa­at­le­rin­de kal­dı­ra­rak halk ile iç içe ola­cak­la­rı­nın me­sa­jı­nı verdi. Aksoy’un bu ilk ic­ra­atı va­tan­daş­lar­ca tak­dir edil­di.

Aksoy il­çe­de önem­li so­run­lar­dan bi­ri­si olan te­miz­lik nok­ta­sı­na el attı. Te­miz­lik iş­le­ri mü­dür­lü­ğü ana cad­de­le­ri yı­ka­ya­rak pırıl pırıl eder­ken sokak ara­la­rı­nı ise te­miz­lik gö­rev­li­le­rin­ce sü­pü­rü­lü­yor. Kır­sal ke­sim­de çöp araç­la­rı çöp­le­ri top­la­ya­rak hiz­met ve­ri­yor. Ancak kır­sal bir­çok ma­hal­le­de çöp top­lan­ma­dı­ğı bil­gi­si ge­li­yor. Uma­rım en kısa sü­re­de bu böl­ge­le­re de hiz­met gö­tü­rür­ler.

İlçede bir diğer önem­li so­run­lar­dan bi­ri­si de ba­yan­lar için mes­cid ve la­va­bo ek­sik­li­ği­nin ya­şan­ma­sıy­dı. Aksoy seçim dö­ne­min­de söz ver­di­ği gibi alan yeri tes­pit edil­dik­ten sonra mes­cid ve la­va­bo­nun ya­pıl­ma­sı için ta­li­mat verdi.

Yine Park ve Bah­çe­ler bi­ri­mi il­çe­de­ki park­la­rın te­miz­li­ği­nin yanı sıra bakım ve bu­da­ma­sı­nı hızlı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ağaç­la­rı ku­ru­yan böl­ge­ler­de ise ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­tü­yor.

Bo­zo­va be­le­di­ye­si ça­lış­ma­la­rı­nı sos­yal medya üze­rin­den sü­rek­li pay­la­şı­yor. Va­tan­daş­la­rın ay­dın­lan­ma­sı açı­sın­dan sos­yal medya aktif bir şe­kil­de kul­la­nı­lı­yor.

Be­le­di­ye­nin ça­lış­ma­la­rı­nı sı­ra­lar­sak gün­lük rutin ya­pı­lan iş­lem­ler şöyle;
- Öğ­ren­ci­le­rin daha sağ­lık­lı bir or­tam­da eği­tim ala­bil­me­le­ri ama­cıy­la okul bah­çe­le­rin­de te­miz­lik ve yı­ka­ma ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.
- Park ve bah­çe­ler­de yem­ye­şil su­la­ma ve te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.
- Cadde ve sokak ara­la­rın­da yer alan in­şa­at ve yı­kın­tı atık­la­rı­nı kal­dır­ma ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.
- Ha­şe­re ve si­nek­le mü­ca­de­le­nin en önem­li saf­ha­sı olan larva ile mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­na ma­hal­le ma­hal­le devam edi­yor.
- Çöp kon­tey­ne­ri yı­kan­dık­tan sonra de­zen­fek­te edi­li­yor. Bakım ve ona­rım iş­lem­le­ri de ya­pı­lı­yor.
- Ta­zi­ye ev­le­ri­ne ih­ti­yaç ko­li­le­ri ve­ri­li­yor.

Rutin be­le­di­ye­ci­lik ça­lış­ma­la­rı ya­nın­da il­çe­de PTT’nin ya­nın­da park ya­pı­mı için ça­lış­ma­lar baş­la­dı. Aynı za­man­da yeni bir Genç­lik mer­ke­zi için kol­lar sı­van­dı.

İlçe hal­kı­nın en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si de kav­şak­ta tra­fik ışık­la­rı­nın bu­lun­ma­ma­sın­dan do­la­yı zaman zaman ya­şa­nan tra­fik ka­za­la­rı­nın önüne ge­çil­me­si için ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor. Uma­rım Baş­kan Aksoy bunun için ça­lış­ma baş­la­tır.

Sağ­lı­cak­la kalın...

YORUMLAR

  • 0 Yorum