Hala Baş­kan adayı yok!
Reklam
Reklam
Mehmet Halhalli

Mehmet Halhalli

Hayatı anlamak

Hala Baş­kan adayı yok!

27 Mayıs 2019 - 09:13

Şan­lı­ur­fas­por’un ola­ğa­nüs­tü kong­re­si­ne sa­yı­lı gün­ler kal­ma­sı­na rağ­men hala baş­kan adayı çık­ma­dı. Ku­lü­bün hali ha­zır­da­ki 60 mil­yon TL ci­va­rın­da­ki borcu gö­ren­ler aday ol­ma­yı dü­şün­mü­yor. Kulüp borç­lar ne­de­niy­le puan silme ce­za­sı ile karşı kar­şı­ya gel­miş va­zi­yet­te gö­zü­kü­yor.

Her ne kadar be­le­di­ye baş­kan­la­rı ku­lü­be play-off ön­ce­si para yar­dı­mı yap­tıy­sa da yük­sek mik­tar­da­ki bor­cun nasıl ka­pa­tı­la­ca­ğı yö­ne­ti­ci­le­ri kara kara dü­şün­dü­rü­yor.

Ta­raf­tar­lar sos­yal medya üze­rin­den sa­hip­siz mem­le­ket, sa­hip­siz takım di­ye­rek şeh­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne tep­ki­le­ri­ni koy­ma­ya devam edi­yor. Yüklü mik­tar­da­ki bor­cun nasıl ka­pa­tı­la­ca­ğı ise merak edi­len en önem­li ko­nu­lar ara­sın­da du­ru­yor.

Şan­lı­ur­fas­por’un hali ha­zır­da ka­lı­cı ge­li­ri bu­lun­mu­yor. Her dönem be­le­di­ye ve si­ya­si­ler­den gelen yar­dım­lar ile çarkı dön­dür­me­ye ça­lış­mış­lar ancak is­te­ni­len se­vi­ye­ye bir türlü ge­li­ne­me­di.

2 se­zon­dur TFF 2.​lig’de mü­ca­de­le eden tem­sil­ci­miz eko­no­mik sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le se­zo­nun or­ta­sın­da da­ğıl­ma­ya baş­lı­yor ve üst üste puan ka­yıp­la­rı ya­şa­ya­rak lige havlu atı­yor.

Bu yıl 50.yı­lı­na giren Şan­lı­ur­fas­por’da baş­kan­lı­ğa ismi en çok zik­re­di­len isim Kemal Sa­ra­çoğ­lu oldu. Ta­raf­ta­rın büyük bir bö­lü­mü ef­sa­ne baş­kan ola­rak ni­te­len­dir­di­ği Sa­ra­çoğ­lu’nun aday ol­ma­sı için baskı ku­ru­yor.

Ta­raf­tar­lar yeni olu­şa­cak yö­ne­tim­de mut­la­ka fut­bol geç­mi­şi olan bir­kaç ki­şi­nin yö­ne­ti­me gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Fut­bol­dan an­la­yan ve fut­bol ile ken­di­ni ge­liş­ti­ren ki­şi­le­rin yö­ne­tim ku­ru­lun­da ol­ma­sı­nı is­ti­yor. 

Fut­bol bil­gi­si olan ve Şan­lı­ur­fas­por’un marka de­ğe­ri­ni yük­selt­mek adına var gü­cüy­le ça­lı­şa­cak bir baş­kan adayı ara­nı­yor. Bu kri­ter­ler­de bir baş­kan adayı ol­ma­sı du­ru­mun­da şüp­he­siz tam des­tek ala­cak­tır. Ancak yüklü mik­tar­da­ki borç ne­de­niy­le kimse baş­kan­lı­ğa ya­naş­mak is­te­mi­yor.
Ne di­ye­lim 9 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak ola­ğa­nüs­tü kong­re­ye işin ehli bir aday çı­kar­da ta­kı­mı öz­le­di­ği­miz bir üst lige çı­ka­rır.

Ku­lü­be baş­kan ola­cak ki­şi­le­ri bek­le­yen du­rum­lar;
- Trans­fer ya­sa­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için 10 Mil­yon TL para ge­re­ki­yor
- TFF ge­lir­le­ri­ne yö­ne­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan bloke ko­nul­muş
- Ku­lü­bün es­na­fa olan yak­la­şık 4 Mil­yon TL borcu bu­lu­nu­yor
- 16-17 aydır maaş ala­ma­yan kulüp per­so­nel­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si ge­re­ki­yor

Sağ­lı­cak­la kalın...

YORUMLAR

  • 0 Yorum