Reklam
Reklam
Mehmet Halhalli

Mehmet Halhalli

Hayatı anlamak

Şan­lı­ur­fa ka­li­te­de kay­be­di­yor

02 Mart 2020 - 08:35

Şan­lı­ur­fa ka­li­te nok­ta­sın­da is­te­di­ği neden elde ede­mi­yor? Çift­çi­ler mo­dern tarım nok­ta­sın­da ye­ter­li bi­ri­ki­me sahip mi? Birim ala­nın­da ve­ri­mi nasıl ar­tı­ra­bi­li­riz ko­nu­sun­da çift­çi­le­ri­miz bil­gi­len­di­ri­li­yor mu acaba? Tüm bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı in­şal­lah yakın bir dö­nem­de gör­mek di­le­ğiy­le di­ye­rek bugün ta­rım­da ya­şa­nan bazı prob­lem­le­ri siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

İşte ve­ri­min neden düşük ol­du­ğu­nun bazı ema­re­le­ri­ni şöyle an­la­ta­bi­li­rim;
Tarım di­ya­rı Şan­lı­ur­fa’da birim ala­nın­da elde edi­len verim düşük olun­ca hem çift­çi hem de Şan­lı­ur­fa kay­be­di­yor. Çift­çi­ler ve­ri­mi ar­tır­mak adına sü­rek­li fark­lı ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­sa da bir türlü birim ala­nın­da is­te­di­ği ve­ri­mi ar­tı­ra­mı­yor.

Bugün Şan­lı­ur­fa’da pamuk eki­len alan­la­ra bak­tı­ğı­mız­da su­la­ma im­kan­la­rı iyi ol­ma­sı­na rağ­men çift­çi­ler bir türlü is­te­di­ği ve­ri­mi elde ede­mi­yor. Ve­ri­mi neden yük­sek bir şe­kil­de elde ede­me­yen çift­çi­ler yan­lış ilaç kul­la­nı­mı ve aşırı su­la­ma so­run­la­rı ne­de­niy­le pamuk is­te­di­ği ve­ri­mi ala­mı­yor.

Çift­çi­le­ri­miz ne yazık ki mo­dern tarım ko­nu­sun­da ye­te­ri kadar bilgi bi­ri­ki­mi­ne sahip değil. Çift­çi­le­ri­miz ne yazık ki ata­la­rın­dan öğ­ren­di­ği yön­tem­den vaz­geç­me­yin­ce is­te­di­ği ve­ri­mi ala­mı­yor. Bugün çift­çi­le­ri­miz yan­lış ilaç kul­la­nı­mı, yan­lış gübre atımı, ka­li­te­siz tohum ve aşırı su­la­ma ne­de­niy­le is­te­di­ği ve­ri­mi elde ede­mi­yor.

Sa­ha­da çift­çi­le­ri mo­dern tarım ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­recek zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri ol­ma­yın­ca çift­çi­ler ez­be­re bil­di­ği yada ku­lak­tan ku­la­ğa gelen bil­gi­ler­le tarım yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. İli­miz­de bir­çok çift­çi ma­ale­sef tar­la­sı­nı ek­me­den önce top­rak ana­li­zi yap­tır­mı­yor. Top­rak ana­li­zi ya­pıl­ma­dan eki­len ürün o tar­la­dan is­te­ni­len ve­ri­mi ver­mi­yor. Yine ana­li­ze bak­ma­dan top­ra­ğa at­tı­ğı gübre tar­la­da ters etki ya­pa­rak ve­ri­min düşük ol­ma­sı­na neden olu­yor.

Yan­lış ilaç kul­la­nı­mı ve gübre atı­mı­nın ya­nı­na bir de aşırı su­la­ma­yı ka­tar­sak birim ala­nın­da is­te­ni­len verim bir türlü elde edi­le­mi­yor. 
Bugün aynı sorun arpa, buğ­day, mer­ci­mek ve fıs­tık için­de ge­çer­li di­ye­bi­li­rim. Ana­li­zi ya­pıl­ma­yan tar­la­dan hangi ürü­nün daha yük­sek ve­re­ce­ği­ni bi­le­me­yiz. Yine ana­li­zi yap­tır­ma­dı­ğı için tar­la­nın is­te­di­ği mi­na­re­le­ri yan­lış ve­rin­ce bu durum ters et­ki­ye neden olu­yor.

Tüm bu so­run­lar bir araya gel­di­ğin­de ka­li­te nok­ta­sın­da ge­ri­de ka­lı­yo­ruz. Birim ala­nın­da elde edi­len ürün­de zayıf ka­lın­ca ka­li­te­siz ürü­nü­müz eli­miz­de ka­la­bi­li­yo­ruz. Ka­li­te­siz düşük ol­du­ğu için elde edi­lecek kar oranı da ma­ale­sef mas­raf­la­rı kar­şı­la­mı­yor.

Bugün yet­ki­li­ler, çift­çi­le­re ta­rım­sal ürün­ler nok­ta­sın­da bil­gi­len­dir­me­ler yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri sa­ha­ya ine­rek çift­çi­le­re akıl da­nış­man­lı­ğı yap­ma­sı ge­re­ki­yor. İli­miz­de ma­ale­sef zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri­ni sa­ha­da gö­re­mi­yo­ruz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum