Reklam
Reklam
Muhammed Cihan Kakız

Muhammed Cihan Kakız

URFADEGİŞİM KALEMİ urfadegisim63@gmail.com

Bo­ğul­ma­lar

02 Temmuz 2019 - 09:11

Yaz geldi, özel­lik­le son yıl­la­rın en büyük ka­bu­su olan ka­nal­lar­da­ki bo­ğul­ma va­ka­la­rı git­tik­çe art­ma­ya baş­la­dı. Bo­ğul­ma­la­rın önüne geç­mek için yoğun çaba sarf eden be­le­di­ye­ler ise her gün ka­nal­lar­da­ki bo­ğul­ma­la­rın önüne geç­mek için sü­rek­li ola­rak uya­rı­lar­da bu­lu­nu­yor­lar.Ka­nal­lar­da­ki su akış hızı ve ka­nal­la­rın ya­pı­sı yüz­mek için uygun değil. Özel­lik­le alı­nan ön­lem­le­rin işe ya­ra­ma­sı için yet­ki­li­ler her ne kadar çağ­rı­da bu­lun­sa da ne yazık ki yi­ne­de va­tan­daş­lar ve de özel­lik­le­de genç­ler bu ko­nu­da adeta bil­dik­le­ri­ni oku­ma­ya devam edi­yor­lar.Oy­sa­ki giden canın bir daha ye­ri­ne gel­me­ye­ce­ği kesin. Neden ana­lar ve ba­ba­la­rın ci­ğer­le­ri yan­sın? Se­rin­le­mek el­bet­te ki her­ke­sin hakkı. Fakat bunun için uygun olan yer­ler var. Oluş­tu­ru­lan ha­vuz­lar, buna bağlı ola­rak usta eğit­men­ler ve can­kur­ta­ran­la­rı ile ha­vuz­lar en gü­ven­li se­rin­le­me alan­la­rı.

Fakat ma­ale­sef in­san­la­rı­mız daha teh­li­ke­li olan ka­nal­la­rı daha çok ter­cih edi­yor. Kan­lar­lın alt ya­pı­sı ve su akı­şın­da­ki hız, yüz­me­ye uygun değil. En pro­fes­yo­nel yü­zü­cü­ler bile bu ka­nal­lar­da yüz­me­nin teh­li­ke­li ol­du­ğu ko­nu­sun­da hem­fi­kir­ler. Bu ne­den­le uya­rı­la­rın dik­ka­te alın­ma­sı ol­duk­ça önem­li. Aile­ler özel­lik­le ço­cuk­la­rı­nı bu ko­nu­lar­da eği­ti­me tabi tut­ma­lı. Ka­nal­la­rın ne denli teh­li­ke­li alan­lar ol­du­ğu ko­nu­sun­da ço­cuk­la­ra tel­kin­ler­de bu­lu­nul­ma­lı. Unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken en önem­li şeyin ise hiç­bir şeyin insan ha­ya­tın­dan daha önem­li ol­ma­dı­ğı bi­lin­ci­nin yer­leş­ti­ril­me­si.

Bu yazı 650 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum