Reklam
Reklam
Muhammed Cihan Kakız

Muhammed Cihan Kakız

URFADEGİŞİM KALEMİ

Ken­di­mi­ze zarar ver­me­yi se­vi­yo­ruz

10 Şubat 2020 - 08:36

Ül­ke­miz­de si­ga­ra başta olmak üzere madde ba­ğım­lı­lı­ğı ve­ri­le­ri bizi ol­duk­ça te­dir­gin edi­yor. Si­ga­ra diğer madde ba­ğım­lı­lı­ğı kadar üst düzey teh­li­ke­si ol­ma­sa da yine de bize çok fazla za­ra­rı olan bir mad­de­dir.

Evde, işte, so­kak­ta ya da ar­ka­daş or­ta­mın­da ne­re­dey­se yok­tur si­ga­ra kul­lan­ma­yan. Ken­di­mi­ze ol­du­ğu gibi ce­bi­mi­ze de büyük zarar ve­ri­yor. Bugün bir si­ga­ra 15-20 li­ra­ya çık­mış du­rum­da. Ancak ka­zan­dı­ğı­mız para yet­me­se de hiç ce­bi­mi­zi dü­şün­mü­yo­ruz.

Her gün si­ga­ra­dan kaç ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­nin tab­lo­su or­ta­da. Ancak si­ga­ra şir­ket­le­ri kay­bet­ti­ği müş­te­ri­le­ri­nin ye­ri­ni ko­lay­lık­la dol­du­ra­bi­li­yor. Çünkü her geçen gün si­ga­ra­ya baş­la­ma oranı da ar­tı­yor. Si­ga­ra­ya ba­ğım­lı­lık yaşı da ol­duk­ça düş­müş du­rum­da.

Dün 9 Şubat Si­ga­ra­yı Bı­rak­ma Günü ol­ma­sın­dan do­la­yı top­lu­mun en büyük be­la­sı olan si­ga­ra yine gün­de­me geldi. Uz­man­la­rın açık­la­ma­la­rı zaten top­lu­mun ne kadar teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gös­ter­di.

Si­ga­ra­nın za­rar­la­rı bu kadar gün­dem­dey­ken, in­san­la­rın halen si­ga­ra kul­lan­ma­la­rı­na akıl er­di­re­mi­yo­rum. Bu da in­san­la­rın za­rar­lı mad­de­ler­den hoş­lan­dık­la­rı ve ken­di­ne zarar ver­me­le­ri­ni sev­dik­le­ri an­la­mı­nı ta­şı­yor.

Bir da­ki­ka­lık si­ga­ra keyfi, za­man­la ha­ya­tı­mı­za ne kadar mal ol­du­ğu­nu göz önün­de bu­lun­dur­ma­lı­yız. En sağ­lam bir ka­rar­lı­lık­la bu ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma­lı­yız.

YORUMLAR

  • 0 Yorum