Oku­ma­lı­yız!
Reklam
Reklam
Muhammed Cihan Kakız

Muhammed Cihan Kakız

URFADEGİŞİM KALEMİ

Oku­ma­lı­yız!

29 Temmuz 2019 - 09:12

Kitap okuma alış­kan­lı­ğı her in­san­da ol­ma­sı ge­re­ken bir ak­ti­vi­te­dir. is­ta­tis­tik­le­re göre kitap oku­yan top­lum­la­rın diğer top­lum­la­ra na­za­ran ge­liş­miş­lik ve kül­tür se­vi­ye­le­ri ol­duk­ça yük­sek­tir. Olay­la­ra bakış açı­la­rı ve mü­da­ha­le­le­ri her zaman daha iyi du­rum­da­dır. Ve tabi; kitap oku­mak insan ru­hu­na en iyi gelen ilaç­tır. Kitap Okuma Bir İlaç­tır: Kitap oku­mak ha­ya­tı sev­di­rir, kitap okuma st­re­si azal­tır zihni açar, güzel gör­me­mi­zi sağ­lar bilgi da­ğar­cı­ğı­mı­zı ve ke­li­me ha­zi­ne­mi­zi zen­gin­leş­ti­rir. Aan­la­ma gü­cü­mü­zü ve ko­nuş­ma ye­te­ne­ği­mi­zi kuv­vet­len­di­rir. Bunun gibi bir çok fay­da­sı ol­mak­ta­dır. 

Oku­mak haz duy­ma­ya, zih­ni­mi­zi süs­le­me­ye, karar verme ye­te­nek­le­ri­mi­zi ge­liş­tir­me­ye yarar. İnsanı ol­gun­laş­tı­rır, er­dem­li kılar. Peki biz ne kadar oku­yo­ruz ne kadar araş­tı­rıp an­lı­yo­ruz. Ül­ke­miz­de her birey ye­te­rin­ce oku­yor­mu. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar da binde on yedi olan okuma ora­nı­mız binde bire düş­müş­tür. Dünya sı­ra­la­ma­sın­da ise son sı­ra­lar­da yer al­ma­ya baş­la­dık. in­san­la­rı­mız vak­ti­nin önem­li kıs­mı­nı te­le­viz­yon sey­ret­me­ye, in­ter­net­te ise günde or­ta­la­ma 9 10 saat ta­kı­lı­yor, kitap oku­ma­ya bir da­ki­ka veya hiç ayır­mı­yor. Kitap, Av­ru­pa’ya ba­ka­cak olur­sak, Nor­veç yılda or­ta­la­ma 137, Al­man­ya 122, Dünya ge­ne­lin­de ise 1,3 dolar kitap oku­mak için para har­cı­yor. Tür­ki­ye’de bu rakam Av­ru­pa para bi­ri­mi ile 25 cent. 

Dünya Ge­ne­li­ne ba­kar­sak refah dü­ze­yi yük­sek olan ül­ke­ler sı­ra­la­ma­sın­da Ja­pon­ya’da 4 mil­ya­rın üze­rin­de kitap ba­sı­yor. Tür­ki­ye’de açı­sın­dan bu rakam 23 mil­yon ci­va­rın­da. Kitap oku­ma­yı sev­me­yen ül­ke­ler ara­sın­da Tür­ki­ye, Ma­lez­ya, Libya ve Er­me­nis­tan gibi ül­ke­ler var. Kitap sev­me­yen 173 ülke ara­sın­da Tür­ki­ye 86. sı­ra­da.Ül­ke­miz­de 1 kitap ba­şı­na 12 bin 89 kişi , Ja­pon­ya’da 25, Fran­sa‘da ise 7’dir. Ame­ri­ka’da ders ki­tap­la­rı ha­ri­cin­de ba­sı­lan kitap sa­yı­sı 72.000, Al­man­ya da 65.000, İngil­te­re de 48.000, Fran­sa da 39.000, Bre­zil­ya da 13.000 ve Tür­ki­ye’de ise 6.031 ol­mak­ta­dır.

İnsan doğ­du­ğun­da hiç­bir bil­gi­ye sahip de­ğil­dir. Za­man­lar ya­şa­mı bo­yun­ca öğ­re­nir. Bu ba­şa­rı­nın yolu da oku­mak­tır. Bunu sa­de­ce okul­da ol­du­ğu kadar değil ha­yat­ta da uy­gu­la­ma­lı­dır. Okul ki­tap­la­rıy­la Biz­den ön­ce­ki ku­şak­la­rı an­la­mak bil­mek için, o ku­şak­la­rın ki­tap­la­rı­nı oku­mak­la an­la­ya­bi­li­riz. Kitap oku­mak yüz­yıl­lar­dır ya­pı­lan bir şey­dir. Oku­ma­nın sonu yok­tur ne kadar okur­sak o kadar iyi­dir. İnsan öm­rü­nün so­nu­na kadar oku­ya­bi­lir. Oku­yan insan her zaman bil­gi­li ve ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lı olur. Oku­mak ruhu yü­cel­tir ve in­san­lar size daha fazla değer verir. Ca­hil­lik­ten kur­tul­ma­nın yolu ki­tap­la­rı oku­mak­tan geçer. O yüz­den hiç­bir şey oku­ma­nın ye­ri­ni tut­ma­ya­ca­ğı­nı bil­me­li ve kül­tür­lü bir insan ol­ma­nın yolu oku­mak­tan geç­ti­ği­ni bil­me­yiz .Uygar ve kül­tür­lü bir birey olmak is­ti­yor­sak oku­ma­lı­yız.

YORUMLAR

  • 0 Yorum