Şan­lı­ur­fa Kül­tü­rü
Reklam
Reklam
Muhammed Cihan Kakız

Muhammed Cihan Kakız

urfadeğişim

Şan­lı­ur­fa Kül­tü­rü

14 Mart 2019 - 08:52

As­lın­da kül­tür sa­de­ce bir top­lu­ma mal edi­le­mez. Fakat yoğun ya­şan­dı­ğı ve in­san­la­rı­nın sahip çık­ma­sıy­la kül­tü­rün mer­kez­le­ri­ni be­lir­le­mek müm­kün ola­bi­lir. Bunun en bariz ör­nek­le­rin­den bi­ri­si de Şan­lı­ur­fa kül­tü­rü­dür. 

Özel­lik­le sa­nat­sal alan­lar­da­ki kül­tür yo­ğun­lu­ğu­nun ya­şan­dı­ğı Şan­lı­ur­fa da son za­man­lar­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler kül­tür de­ğer­le­ri­mi­zi sun­ma­nın fark­lı yol­la­rı­nı bul­ma­ya baş­la­dı­ğı­mı­zı gös­te­ri­yor. Özel­lik­le müzik ala­nın­da ya­şa­nan ge­liş­me­ler çok güzel ge­liş­me­ler ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta.

Buna örnek ola­rak cad­de­ler­de ya­pı­lan mü­zi­kal gös­te­ri­le­ri örnek ola­rak gös­ter­me­miz müm­kün. Genç­ler sa­nat­sal et­kin­lik­le­ri­ni hiç­bir müzik çe­şi­di gö­zet­mek­si­zin ser­gi­le­me­le­ri bu ko­nu­da­ki Şan­lı­ur­fa’nın sa­nat­sal et­kin­lik­le­ri­ni or­ta­ya ser­gi­le­mek­te.

Oy­sa­ki biz­ler bu gibi et­kin­lik­le­ri İstan­bul gibi met­ro­pol­ler­de gör­me­ye alı­şık­ken asıl kül­tü­rün mer­kez­si olan Şan­lı­ur­fa’da da ya­pıl­ma­sı bence çok güzel bir et­kin­lik. Ben sa­de­ce bu­nun­la sı­nır­lı kal­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum.

Aynı za­man­da bu et­kin­lik­le­re ka­ra­ka­lem resim, hey­kel ve sokak gös­te­ri­si küçük skeç­ler şek­lin­de ol­ma­sı­nı is­ter­dim. Bunu yap­mak çok zor değil fakat bil­di­ğim tek şey zaman içe­ri­sin­de ola­ca­ğı­dır. Neden Şan­lı­ur­fa da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ba­ka­cak olur­sak başta da söy­le­di­ğim gibi kül­tür ve me­de­ni­ye­tin bence dünya üze­rin­de­ki tek baş­ken­ti olan Şan­lı­ur­fa ol­ma­sı…

YORUMLAR

  • 0 Yorum