Üre­tim arttı
Reklam
Reklam
Muhammed Cihan Kakız

Muhammed Cihan Kakız

URFADEGİŞİM KALEMİ

Üre­tim arttı

05 Ağustos 2019 - 09:10

Son gün­ler­de özel­lik­le kar­puz üre­ti­ci­le­ri­nin sı­kın­tı­lı an­la­rı­nın konu edil­di­ği ha­ber­le­ri med­ya­dan takip edi­yo­rum. Adana’da ayrı bir dert Bursa’da ayrı bir dert. Aynı za­man­da do­ma­tes üre­ti­ci­le­ri de aynı dert­ten muz­da­rip. 

As­lın­da ben buna ava giden av­la­nır demek is­ti­yo­rum. Nasıl olur diye so­ra­cak olur­sa­nız, fazla değil, bun­dan bir­kaç ay ön­ce­si­ne kadar siz­le­ri gö­tür­mek is­ti­yo­rum. Özel­lik­le sebze fi­yat­la­rı­nın yük­sek ol­du­ğu ve adeta ka­ra­bor­sa sa­tış­la­rın ya­şan­dı­ğı kriz ay­la­rı­na gö­tür­mek is­ti­yo­rum.

O dö­nem­de in­san­lar ne yazık ki ince he­sap­lar­la çok para ka­zan­ma­nın pe­şi­ne düş­tü­ler. Birde bu yet­mez­miş gibi bazı uya­nık­lar çift­çi­le­re akıl ve­re­rek bu yıl hangi sebze ve mey­ve­nin para ede­ce­ği ko­nu­sun­da akıl bile ver­me­ye baş­la­dı­lar.

Bir­çok tüc­car kar­pu­zun bu yıl çok para ede­ce­ği­ni ve buna ek ola­rak do­ma­tes fi­yat­la­rı­nın da aynı şe­kil­de düş­me­ye­ce­ği bil­gi­si­ni ve­re­rek çift­çi­le­ri yan­lış yön­len­dir­di­ler. As­lın­da çift­çi­nin uya­nık ol­ma­sı­nı bek­ler­dim ama ne yazık ki za­val­lı çift­çi­miz bu tu­za­ğa çok­tan düş­tü­ğü­nün far­kın­da bile ol­ma­dı.

Şim­di­ler­de ise çık­mış­lar mey­da­na eyvah eyvah kar­puz fi­yat­la­rı bizi bi­tir­di, do­ma­tes eli­miz­de kaldı ver yan­sın ha bire söy­len­me­ye baş­la­dı­lar. Şimdi yine ka­za­na­bil­me ola­nak­la­rı ol­ma­sı­na rağ­men il­la­ki büyük pa­ra­lar he­def­le­ni­yor. 

Çift­çi kar­pu­zu ucuza sa­ta­ca­ğı­ma tar­la­da bı­ra­kı­rım diyor. Do­ma­tes para et­me­ye­cek­se çöpe ata­rım di­ye­rek tep­ki­si­ni dile ge­ti­ri­yor. Oy­sa­ki madem üre­tim bol­lu­ğu ya­şan­mak­ta o zaman mil­le­te daha ucuz bu sebze ve mey­ve­le­ri ve­rin­de in­san­lar kış­lık ha­zır­lık­la­rı­nı ya­par­ken bir ta­raf­tan da ucuz kar­puz­lar ile se­rin­le­sin­ler. 

Yazık bu mil­le­te bu mil­let bu zulmü hak et­mi­yor. İllaki her şey para demek an­la­mı­na gel­mi­yor. İnsan­la­ra ya­pı­lan bu zulüm Allah ka­tın­da da mut­la­ka kar­şı­lı­ğı­nı bu­la­cak­tır. Başta bu ha­ta­ya düş­me­me­liy­di­niz. Yada bu du­ru­ma düş­tüy­se­niz şayet hiç de­ğil­se zarar et­me­den küçük kar­lar­la şük­re­de­rek ka­zan­ma­sı­nı da bil­me­li­si­niz. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum