Belediyeler, siyaset aracı olmamalı!
Murat Doğan

Murat Doğan

Belediyeler, siyaset aracı olmamalı!

22 Temmuz 2019 - 09:13

Ne­re­dey­se ülke me­se­le­si ola­cak Di­yar­ba­kır'daki cad­de­nin is­mi­nin de­ğiş­ti­ril­me­si. Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­li­si bir karar alı­yor ve Sur il­çe­sin­de bu­lu­nan 'İyaz Bin Ganem' cad­de­si­nin is­mi­ni 'Dr. İlhan Diken' ola­rak de­ğiş­tir­mek is­ti­yor. Va­li­lik bunu kabul et­mi­yor ama be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yine de cad­de­nin ismi de­ğiş­ti­ri­li­yor ve yeni ta­be­la ta­kı­lı­yor. Bunun üze­ri­ne Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri yine yeni ta­be­la­yı kal­dı­rı­yor ve eski ta­be­la­yı ta­kı­yor. 

Ta­be­la tar­tış­ma­sı bü­yü­dü, yerel ga­ze­te­le­rin man­şe­tin­de bile yer aldı. Sa­de­ce Di­yar­ba­kır­lı­lar değil, her böl­ge­den sos­yal medya üze­rin­de tar­tış­ma baş­la­tıl­dı. Konu si­ya­si bo­yu­ta ge­le­rek, "HDP'li Be­le­di­ye sa­ha­be is­mi­ni kal­dı­rı­yor; HDP'li Be­le­di­ye dine karşı tav­rı­nı or­ta­ya koydu" söy­lem­le­ri olu­şu­yor. 

Bi­rin­ci­si, be­le­di­ye­ler si­ya­si ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­me­li­dir. Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı her ne kadar si­ya­si par­ti­ler­den se­çil­se de gö­re­ve gel­dik­le­ri andan iti­ba­ren si­ya­si gö­rü­şü­nü bir ke­na­ra koy­ma­lı­dır. Aksi tak­tir­de be­le­di­ye yö­ne­ti­mi si­ya­si görüş çer­çe­ve­sin­de gö­re­vi­ni yü­rüt­me­ye ça­lış­sa, ken­tin ge­ne­li­ne hiz­met gö­tü­re­mez. Aynı Sam­sun'un 19 Mayıs il­çe­sin­de ol­du­ğu gibi. 19 Mayıs il­çe­sin­de se­çi­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı, ken­di­si­ne oy ver­me­yen ma­hal­le­le­re en son hiz­met gö­tü­re­ce­ği­ni be­lirt­miş­ti. 

Seçim sü­re­cin­de de zaten be­le­di­ye baş­kan­la­rı pro­pa­gan­da­sı­nı ya­par­ken, hangi hiz­me­ti ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­ye­rek, pro­je­le­ri­ni pay­la­şa­rak va­tan­daş­lar­dan des­tek is­ti­yor. Va­tan­daş­la­rın des­tek­le­di­ği bir par­ti­den se­çi­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı, mem­le­ket­te taş üs­tü­ne koy­ma­yın­ca bir son­ra­ki dönem o baş­kan, o par­ti­den se­çi­le­mez zaten. Bu ne­den­le be­le­di­ye­le­re hiz­met gö­züy­le ba­kıl­ma­lı. "CHP'li be­le­di­ye baş­ka­nı skan­dal söz­ler kul­lan­dı; Ak Parti'li be­le­di­ye tor­pil­le per­so­nel aldı; HDP'li be­le­di­ye kendi gö­rü­şün­den ol­ma­yan ki­şi­le­ri işten attı" söy­lem­le­ri­nin artık bit­me­si ge­re­kir. 
Be­le­di­ye­ler hangi par­ti­den olur­sa olsun; hiz­met ya­pı­yor­sa iyi, hiz­met yap­mı­yor­sa kö­tü­dür. Be­le­di­ye yö­ne­tim­le­ri de hiz­met­le­ri­ni sür­dü­rür­ken, hangi böl­ge­den ken­di­si­ne des­tek gel­di­ği­ne bak­mak­sı­zın her­ke­se eşit hiz­met gö­tür­me ça­ba­sın­da ol­ma­lı­dır. Be­le­di­ye demek hiz­met demek gö­rü­şü hakim ol­ma­lı. Bı­ra­kın si­ya­se­ti, par­ti­si­nin sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nu mil­let­ve­kil­le­ri yap­sın!
İkin­ci­si, bir cad­de­nin, bir mey­da­nın ya da başka bir ala­nın ta­be­la­sı­nın, is­mi­nin de­ğiş­ti­ril­me­si uygun de­ğil­dir. Bir be­le­di­ye­nin ön­ce­ki yö­ne­ti­mi, bir alana isim ver­miş­se, daha sonra gelen yeni yö­ne­tim buna saygı gös­ter­me­li­dir. Yoksa her gelen yö­ne­tim isim de­ğiş­ti­rir­se, neyin ne­re­de ol­du­ğu bi­lin­mez, kar­ma­şa bir hal alır. 

Öte yan­dan bir cad­de­nin, mey­da­nın is­mi­nin de­ğiş­ti­ril­me­si değer de kay­bet­ti­rir. Bir de­ğe­re ve­ri­len isim yeni ne­sil­ler ta­ra­fın­dan so­rul­du­ğun­da bunu on­la­ra an­la­tır­ken, bir de­ğe­ri ol­ma­lı. O cad­de­ye ya da bu mey­da­na ne zaman ve neden bu ismin ve­ril­di­ği­nin an­la­mı 
ol­ma­lı. 
Zaten bir yer­le­ri ismi ne kadar de­ğiş­ti­ri­lir­se de­ğiş­ti­ril­sin, yine ilk is­miy­le anı­lır. Ör­ne­ğin Şan­lı­ur­fa'da Rabia Mey­da­nı fazla anıl­mı­yor Topçu Mey­da­nı ola­rak anıl­dı­ğı kadar. Bu du­rum­da ben isim­le­rin bu kadar tar­tış­ma ko­nu­su ol­ma­sı­nı ge­rek­li bul­mu­yo­rum. 

Şan­lı­ur­fa'da Bo­zo­va Be­le­di­ye­si de geç­ti­ği­miz gün­ler­de ta­be­la­la­rı de­ğiş­tir­miş, Kürt­çe ya­zı­la­rı kal­dır­mış­tı. Bu ne­den­le Bo­zo­va Be­le­di­ye­si yö­ne­ti­mi tepki al­mış­tı. Şu anda aynı du­ru­mu Di­yar­ba­kır'da gö­rü­yo­ruz. Be­le­di­ye­ler, ta­be­la de­ğiş­tir­mek ye­ri­ne keşke ken­tin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­nü ara­sa­lar! Zaten si­ya­set­ten çok hiz­met dü­şü­nen be­le­di­ye 
ba­şa­rı­lı­dır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum