Büyük başarı: Asfalt
Reklam
Reklam
Murat Doğan

Murat Doğan

Büyük başarı: Asfalt

19 Ekim 2019 - 09:04

Şan­lı­ur­fa'da bazı be­le­di­ye­le­rin en büyük ba­şa­rı­sı yol açma ya da as­falt serme ola­cak ki bir yol ya­pı­mın­da gün­ler­ce övü­nüp du­ru­yor­lar. Önce yolu yapma aşa­ma­sı, sonra yolun alt ya­pı­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı, as­falt serme der­ken, en son da te­şek­kür kısmı. Biz bu yolu yap­tık da bir de es­naf­tan te­şek­kür ala­lım, ka­mu­oyu­na du­yu­ra­lım dü­şün­ce­si.

Şan­lı­ur­fa'nın ya­pı­sın­da en büyük sorun çar­pık kent­leş­me­nin yoğun ol­ma­sı­dır. Çar­pık kent­leş­me, tra­fik so­ru­nu başta olmak üzere bir­çok so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­ti­re­bi­li­yor. 

Be­le­di­ye­le­rin ya­pa­bi­le­ce­ği en büyük ba­şa­rı, so­run­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için ken­tin bir­çok ye­rin­de dü­zen­le­me­ye 
git­me­si­dir.

Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ön­ce­lik­li va­at­le­ri kent­leş­me ko­nu­la­rıy­dı. Ancak ken­tin dü­zen­len­me­sin­de çok az ça­lış­ma­la­ra yer ve­ri­li­yor. 

Hatta bazı ma­hal­le­ler­de so­run­la­rın gi­de­ril­me­si için ça­lış­ma ya­pı­lı­yor ama ça­lış­ma ya­pı­lan alan­da çar­pık kent­leş­me­ye tek­rar mü­sa­ade edi­li­yor. 

Ör­ne­ğin Ey­yü­bi­ye il­çe­si­ne bağlı SSK cad­de­sin­de kal­dı­rım kal­dı­rı­la­rak tek­rar ya­pı­lı­yor­sa, bu kal­dı­rı­mın es­ki­sin­den daha dü­zen­li ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Ama ya­pı­lan kal­dı­rım es­ki­sin­den daha çar­pık ya­pıl­mış, va­tan­daş­la­rın bu kal­dı­rı­mı kul­lan­ma­la­rı daha çok en­gel­len­miş.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin arka so­ka­ğın­da dö­şe­nen kilit taş­lar es­ki­miş, bu­ra­yı kul­la­nan­lar için sorun oluş­tu­ru­yor­du. Bu­ra­sı ilçe be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­len­di, parke taş­la­rı kal­dı­rı­la­rak ye­ri­ne sıcak as­falt dö­kül­dü. 

Hiç yok­tan iyi ve ta­bi­ki emeği ge­çen­ler te­şek­kü­rü hak edi­yor. Ancak bu te­şek­kür, ol­duk­ça abar­tıl­mış du­rum­da. Üs­te­lik bütün sorun çö­zül­dü mü? Hayır!

Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı sü­rek­li gün­de­me ge­lir­ken, dik­kat çeken yönü ise kal­dı­rım­lar oldu.

Kal­dı­rım­lar dü­zen­siz, esnaf ta­ra­fın­dan işgal edil­miş du­rum­da. Bir va­tan­daş o cad­de­den geç­mek is­te­se bile kul­la­na­ca­ğı bir kal­dı­rım gö­re­me­dik et­raf­ta. Bir sorun çö­zül­dü ama diğer so­run­lar 
du­ru­yor.

As­falt­ta emeği geçen be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri o cad­de­de fo­toğ­raf çek­ti­re­rek, es­naf­tan te­şek­kür alır­ken, kim­se­nin ak­lı­na gel­me­di her­hal­de kal­dı­rım­la­rın ne ola­ca­ğı! Cad­de­de­ki yıl­la­rın so­ru­nu­nun çö­zül­dü­ğü­nü be­lirt­se­niz de bir va­tan­daş o cad­de­den rahat bir şe­kil­de ge­çe­me­dik­ten sonra durum or­ta­da. 

Bu­ra­da kal­dı­rım so­ru­nuy­la kar­şı­la­şan va­tan­daş­lar sa­de­ce be­le­di­ye­yi eleş­ti­rir. As­fal­tın se­ril­di­ği­ni gör­mez bile. 

İşte tam da bu ko­nu­da sa­de­ce küçük ak­sak­lık­lar­la büyük ça­lış­ma­lar boşa gider. Bu ne­den­le o cad­de­den her­han­gi bir şi­ka­ye­tin gel­me­me­si için kal­dı­rım ve park so­ru­nu da çö­zü­me 
ka­vuş­tu­rul­ma­lı­dır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum