Büyük bir müjde san­ma­yın!
Reklam
Reklam
Murat Doğan

Murat Doğan

Büyük bir müjde san­ma­yın!

22 Nisan 2019 - 08:22

31 Mart Yerel Se­çim­le­ri özel­lik­le Şan­lı­ur­fa'da si­ya­si­le­ri ol­duk­ça he­ye­can­lan­dır­dı. Bu he­ye­ca­nı ise en fazla Ak Par­ti­li­ler ya­şa­dı. Ta­bi­ki bu ko­nu­da hak­lı­lar. Çünkü Ak Parti Şan­lı­ur­fa'da yüzde 60'ın üze­rin­de oy aldı. Daha da önem­li­si HDP'nin sü­rek­li ka­zan­dı­ğı il­çe­le­ri bu dönem al­ma­yı ba­şar­dı. 
Se­çim­ler­de büyük bir oy ba­şa­rı­sı elde eden Ak Parti'nin gerek Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ge­rek­se Mil­let­ve­kil­le­ri se­çim­den sonra da Şan­lı­ur­fa'nın ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı va­tan­daş­lar­la bir araya gel­di­ler ve te­şek­kür et­ti­ler. 

Si­ya­si­le­ri­miz, hep bir­lik­te top­lan­dı, se­çim­den önce ol­du­ğu gibi se­çim­den sonra da ken­tin so­run­la­rı­nı ilet­mek için An­ka­ra'da bu­luş­tu­lar. Ba­kan­lık­la­rı zi­ya­ret ede­rek ken­tin so­run­la­rı­nı ile­ten Ak Parti'li ve­kil­ler, Şan­lı­ur­fa'ya sağ­lık ala­nın­da güzel bir haber ver­di­ler. 
Ve­kil­le­ri­miz, yap­tık­la­rı gi­ri­şim­ler so­nu­cu Şan­lı­ur­fa'ya 35 dok­to­run ata­na­ca­ğı­nı müj­de­si­ni ver­di­ler. Bu sayı belki müjde bile sa­yıl­maz ama Şan­lı­ur­fa'nın sağ­lık so­run­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­dur­du­ğu­muz­da bir müj­de­dir. Çünkü sağ­lık­ta en fazla sorun dok­tor ek­sik­li­ğin­den kay­nak­la­nı­yor. Has­ta­ne­ler­de uzun kuy­ruk­la­rın oluş­ma­sı, il­çe­ler­de belli branş­lar­da dok­to­run bu­lun­ma­ma­sın­dan do­la­yı has­ta­la­rın mer­ke­ze ya da başka il­le­re git­mek zo­run­da kal­ma­sı ve va­tan­daş­la­rın sü­rek­li Şan­lı­ur­fa'nın sağ­lık so­run­la­rın­dan ya­kın­ma­sı­nın en büyük se­be­bi de dok­tor ek­sik­li­ği­dir. Bu ne­den­le Şan­lı­ur­fa'ya sa­de­ce bir dok­to­run bile atan­ma­sı müj­de­dir. 
Ancak önem­li bir ko­nu­yu gö­zar­dı et­me­me­li­yiz. Dok­tor ek­sik­li­ği­nin ya­şan­ma­sı­nın en önem­li ne­den­le­rin­den biri ata­nan dok­tor­la­rın Şan­lı­ur­fa'da kal­mak is­te­me­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. Bu­ra­ya ata­nan dok­tor­la­rın bir­ço­ğu görev sü­re­si­nin bit­me­si­ni bek­li­yor ve fır­sat bul­du­ğu gibi başka bir kente ta­yi­ni­ni is­ti­yor. Bu ne­den­le ata­nan dok­tor­lar da kenti terk edi­yor. So­nu­cu zaten belli. Has­ta­lar has­ta­ne ko­ri­dor­la­rın­da kuy­ruk oluş­tu­ru­yor, dok­tor­lar günde 150'nin üze­rin­de has­ta­ya ba­kı­yor. Durum böyle olun­ca dok­tor, has­ta­sı­nı rahat bir şe­kil­de mu­aye­ne ede­mi­yor, hasta şi­fa­yı bu­la­mı­yor. Sonuç ola­rak 35 değil, 250 dok­tor atan­sa da kent­te kal­ma­dı­ğı müd­det­çe bir şey ifade et­mi­yor. 
Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Şan­lı­ur­fa­lı­la­rın ver­di­ği des­tek­ler­den do­la­yı kar­şı­lı­ğı­nı ver­mek için daha önce ele al­ma­dık­la­rı so­run­la­rın çö­zü­mü için bir­ta­kım gi­ri­şim­ler­de bu­lun­ma­la­rı mem­nu­ni­yet ve­ri­ci. Biz de on­la­ra te­şek­kür ede­riz. Ancak sa­de­ce dok­tor ata­ma­sı­nı talep etmek, balık tut­ma­yı öğ­ret­mek ye­ri­ne balık ver­mek olur. Şan­lı­ur­fa'ya da şu ana kadar hep balık ve­ril­miş ama balık tut­mak öğ­re­til­me­miş. Bu ne­den­le ba­lık­lar bi­tin­ce Şan­lı­ur­fa tek­rar aynı so­run­lar­la karşı kar­şı­ya kal­mış­tır. 

Peki Şan­lı­ur­fa­lı­la­ra nasıl balık öğ­re­ti­lir? Sağ­lık so­run­la­rı önce ele alın­ma­lı­dır. Şu ana kadar so­run­lar neden ya­şan­mış­tır, bunun so­nu­cu­na va­rıl­ma­lı­dır. Dok­tor­lar neden Şan­lı­ur­fa'da kal­mak is­te­me­dik­le­ri in­ce­len­me­li­dir. Bun­la­rın ne­den­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­lı­dır. Ancak bu şe­kil­de sağ­lık so­ru­nu­na ka­lı­cı çö­züm­ler bu­lu­na­bi­lir. Şan­lı­ur­fa'ya en büyük müjde bu ko­nu­da ve­ri­lir. Yoksa dok­tor­lar şimdi ata­na­cak­sa bir­kaç ay sonra başka bir kente gi­de­cek­se hiç gerek yok. Bu sa­de­ce gös­te­riş amaç­lı olur. Dok­tor ata­ma­sı da ka­lı­cı çözüm ol­ma­dı­ğı için büyük bir müjde sa­yıl­maz.
Sa­de­ce sağ­lık ala­nın­da değil, her alan­da ka­lı­cı çö­züm­ler üre­til­me­li. Bu sa­at­ten sonra Şan­lı­ur­fa'ya en büyük müjde, so­run­la­ra ka­lı­cı çö­züm­ler üret­mek olur. Seçim sü­re­cin­de ya­pı­lan bazı ça­ba­la­rın pu­anı­nı da Şan­lı­ur­fa­lı­lar önü­müz­de­ki za­man­da ve­recek. Ba­ka­lım bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­lar göz bo­ya­mak için mi yoksa ger­çek­ten Şan­lı­ur­fa'nın ge­le­ce­ği dü­şü­nül­dü­ğü için midir? önü­müz­de­ki sü­reç­te belli olur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum