Doğ­ruy­la yan­lı­şı ayırt ede­me­mek
Reklam
Reklam
Murat Doğan

Murat Doğan

Doğ­ruy­la yan­lı­şı ayırt ede­me­mek

04 Kasım 2019 - 09:16

Ül­ke­miz­de ko­med­yen de­yin­ce ilk akla gelen bel­den aşağı esp­ri­ler, argo ke­li­me­ler olu­yor. Bir film­de, bir gös­te­ri­de ya da skeç­te sü­rek­li aynı esp­ri­ler, aynı laf­lar. O gös­te­ri­de küfür de oldu mu vay ca­nı­na! Bu nasıl ye­te­nek­li bir ko­med­yen­miş de­ni­li­yor.

As­lın­da bu ko­med­yen­ler bir ba­kı­ma haklı. Çünkü bunun gibi du­rum­lar top­lu­mun ol­duk­ça il­gi­si­ni çe­ki­yor. Ee ko­med­yen ne yap­sın, ka­ri­yer yap­mak, ka­zanç elde etmek için ken­di­ni ister is­te­mez bu pen­ce­re­de bu­lu­yor.

Bu gibi gös­te­ri­ler top­lum ta­ra­fın­dan da ol­duk­ça tak­dir edil­di­ği için özen­me, tak­lit etme du­ru­mu ön plana çı­kı­yor. Top­lum­da­ki bi­rey­le özen­ti içe­ri­sin­de bu ki­şi­le­ri, argo ke­li­me­le­ri be­nim­si­yor. 

Sonuç ola­rak bizi biz­den uzak­laş­tı­rı­yor; ge­le­nek­le­ri­ne, kül­tü­rü­ne ya­ban­cı ne­sil­ler ye­tiş­ti­ri­yor.

Ko­me­di gös­te­ri­le­ri­nin sü­rek­li aynı olan sah­ne­le­ri ise kendi top­lu­mu­nu kü­çült­me, aşa­ğı­la­ma olu­yor. Nor­mal­de tik­si­ne­rek üzü­le­ce­ği­miz ko­nu­la­ra sah­ne­de gü­le­rek kah­ka­ha atı­yo­ruz. Kah­ka­ha at­tı­ğı­mız o sah­ne­ler za­man­la top­lu­mun bir ku­ra­lı ha­li­ne ge­li­yor. 

Daha sonra kü­für­lü, bel altı esp­ri­ler yapan bi­rey­ler daha şa­ka­cı, daha sem­pa­tik ola­rak gö­rü­lü­yor. Yani top­lu­mun ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ran­mak bir ba­şa­rı ola­rak gö­rü­lü­yor.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Kay­se­ri'nin ama­tör ku­lü­bü olan Mey­sus­por'un ant­re­nö­rü­nün 3 yıl ön­ce­ki devre ara­sın­da so­yun­ma oda­sın­da fut­bol­cu­la­rı to­kat­la­dı­ğı gö­rün­tü­sü in­ter­net­te ya­yın­lan­dı. 

Ya­yın­la­nan gö­rün­tü ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan tepki çekti ve da­yak­çı ant­re­nö­re ceza geldi. Şimdi bu üze­rin­de biraz dü­şü­nür­sek, kah­ka­ha at­tı­ğı­mız sah­ne­le­rin nasıl ger­çe­ğe dö­nüş­tü­ğü­nü daha iyi an­la­rız.

Ha­tır­lar­sa­nız bir­kaç yıl önce Ola­cak O Kadar skeç­le­rin­den bi­rin­de bir fut­bol ta­kı­mı­nın oyun­cu­la­rı kulüp baş­ka­nı ta­ra­fın­dan to­kat­la­nı­yor. 

Skeç­te kulüp baş­ka­nı fut­bol­cu­la­rı to­kat­la­dık­ça top­lum kah­ka­ha­lar atı­yor­du. Bu sahne o kadar çok be­ğe­nil­di ki sü­rek­li in­ter­net­te ya­yın­la­nı­yor­du. Hatta bu sahne daha sonra çe­ki­len bazı skeç­ler­de de tak­lit edi­li­yor­du.

Kay­se­ri'deki da­yak­çı ant­re­nö­rün de bu sah­ne­yi be­nim­se­di­ği gö­rü­lü­yor. Gö­rün­tü­ler­den sonra te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan ant­re­nör dayak at­ma­nın nor­mal ol­du­ğu­nu sa­vu­nu­yor. Belki de fut­bol­cu­la­rı da­yak­lar­ken, kötü bir şey yap­ma­dı­ğı­nı dü­şün­müş. Suç un­su­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­sey­di belki de gö­rün­tü­yü çeken fut­bol­cu­ya mü­da­ha­le eder­di, gö­rün­tü­yü çek­me­si­ne izin ver­mez­di. O gö­rün­tü­le­ri in­ter­net­te ya­yın­la­yan kişi de belki ko­me­di olsun diye ya­yın­la­mış­tır. 

Demek ki bu sah­ne­ler artık top­lu­mu­muz­da nor­mal­leş­me­ye doğru gi­di­yor. Doğ­ruy­la yan­lış bir­bi­ri­ne o kadar ka­rış­mış ki bazen gü­le­lim mi; ağ­la­ya­lım mı bi­le­mi­yo­ruz.

Yine de bu olay­da bir te­sel­li­miz oldu ki, top­lum ta­ra­fın­dan olaya kah­ka­ha­lar­la değil, tep­kiy­le kar­şı­lık ve­ril­di. Demek ki de­ğer­le­ri­miz ta­ma­men kay­bol­ma­mış. Yan­lı­şı doğ­ru­yu az da olsa se­çe­bi­li­yor­mu­şuz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum