İstanbul seçimi ve Kürtler
Reklam
Reklam
Murat Doğan

Murat Doğan

İstanbul seçimi ve Kürtler

16 Mayıs 2019 - 09:11

Dolar yük­se­li­yor, iş­siz­lik ar­tı­yor, üre­tim gi­de­rek aza­lı­yor... Ama bu ko­nu­lar­dan daha önem­li ko­nu­lar var, o da İstan­bul se­çim­le­ri. 

Hiç­bir ilin se­çi­mi bu kadar önem­li ol­ma­mış­tı şu ana kadar. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki seçim bir yana, İstan­bul se­çi­mi bir yana... Ül­ke­mi­zin dı­şın­da bile İstan­bul se­çi­mi ko­nu­şu­lu­yor.

İstan­bul'un kay­be­dil­me­si, tüm Tür­ki­ye'de kay­bet­mek de­mek­tir. Tür­ki­ye'nin en büyük met­ro­pol kenti olan İstan­bul, Ak Parti için ina­nıl­maz de­re­ce­de önem ta­şı­yor. Bu ne­den­le Ak Parti bu kent­ten vaz­geç­me­di, ta ki se­çim­ler ye­ni­le­ne­ne kadar. 

İstan­bul se­çim­le­ri o kadar önem ta­şı­yan bir seçim oldu ki, par­ti­ler bir ta­ra­fa iti­le­rek aday­lar daha çok ko­nu­şul­du. Se­çim­ler için Ak Parti ya da CHP değil, Ekrem İma­moğ­lu ve Bi­na­li Yıl­dı­rım isim­le­ri daha çok ko­nu­şul­du. 

İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem İma­moğ­lu'nun maz­ba­ta­sı­nın geç ve­ril­me­si ve henüz görev yap­tı­ğı sü­re­de 20 gün dol­ma­dan maz­ba­ta­sı­nın elin­den alın­ma­sı onun daha çok ta­nı­tı­mı­nı yaptı. Yani İma­moğ­lu, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­den bu yana var­lı­ğı­nı sür­dü­ren par­ti­si CHP'den daha fazla ön plana çıktı. Çünkü se­çi­mi ka­zan­ma­sı­na rağ­men maz­ba­ta­sı­nın geç ve­ril­me­si ve maz­ba­ta­nın geri alın­ma­sı ona mağ­dur ol­du­ğu pro­fi­li­ni ka­zan­dır­dı ve buna rağ­men İma­moğ­lu, hep sakin dav­ran­dı. Bu sa­kin­li­ği, hal­kın da sev­gi­si­ni üze­ri­ne çekti. 

İstan­bul se­çim­le­ri gün­dem­de ye­ri­ni aldı ve her şey­den daha çok ko­nu­şu­lu­yor. Be­lir­le­necek olan İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın Şan­lı­ur­fa'ya hiç­bir et­ki­si ol­ma­ya­cak. Ama Şan­lı­ur­fa'daki uçsuz bu­cak­sız bir köyde ya­şa­yan bir çift­çi bile 23 Ha­zi­ran'daki se­çi­me odak­lan­mış du­rum­da. Çünkü se­çi­min ye­ni­len­me ka­ra­rı­nın ar­dın­dan yük­se­len Dolar fi­ya­tı onu da et­ki­le­yecek. Ala­ca­ğı gübre, ya­ka­ca­ğı ma­zo­tun gi­de­ri bunun üze­rin­den he­sap­la­na­cak. Yani Tür­ki­ye'de ya­şa­yan bütün va­tan­daş­lar bu se­çi­mi merak edi­yor.

İstan­bul se­çim­le­ri her ne kadar iki aday ara­sın­da bir mü­ca­de­le olsa da se­çi­min pu­su­la­sı­nın Kürt­ler ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Çünkü iki aday ara­sın­da az bir fark bu­lu­nu­yor. 2018 genel se­çim­le­ri so­nuç­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­du­rur­sak, İstan­bul'da HDP'ye oy veren Kürt­le­rin sa­yı­sı 1 mil­yon 195 bin­den fazla. Yani se­çi­min ka­de­ri­ni Kürt­ler 
be­lir­le­yecek.

Sa­de­ce İstan­bul'da değil, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu böyle. Kürt­le­rin nü­fu­su Tür­ki­ye'de her ne kadar az gibi gö­rül­se de ik­ti­da­rı ka­zan­mak is­te­yen bir parti Kürt­le­rin des­te­ği­ni mut­la­ka al­ma­lı. Aksi tak­tir­de sa­de­ce bir parti ik­ti­da­rı ka­za­na­maz, ko­alis­yo­na kalır. Bunun ör­ne­ği­ni 7 Ha­zi­ran 2015 Genel Se­çim­le­rin­de gö­re­bi­li­riz. Kürt­ler Ak Parti'den des­te­ği­ni çe­kin­ce, Ak Parti tek ba­şı­na hü­kü­met ku­ra­ma­dı. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de Ak Parti yüzde 40,87 oy aldı. Bu se­çi­min iptal ol­ma­sı ve ar­dın­dan ya­pı­lan 1 Kasım se­çim­le­rin­de Ak Parti kır­gın olan Kürt­le­rin gön­lü­nü aldı. Bu du­rum­da Ak Parti oyunu yüzde 49,49'a yük­selt­ti. MHP'nin de oy­la­rı 1 Kasım se­çim­le­rin­de düştü. Bunun da et­ki­si­nin Kürt­ler ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Çünkü MHP'li seç­men 7 Ha­zi­ran'da hü­kü­met or­ta­ğı­nın HDP ola­ca­ğı ih­ti­ma­li­ni gör­dü­ğü için ko­alis­yon hü­kü­me­tin­den çe­kin­di. Bu ne­den­le des­te­ği­ni Ak Parti'ye verdi. 

Yani Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki se­çim­le­rin ka­de­ri­ni Kürt­ler be­lir­le­di­ği gibi İstan­bul se­çim­le­ri­nin de ka­de­ri­ni Kürt­ler be­lir­le­yecek. 31 Mart Yerel Se­çim­le­rin­de İstan­bul'da HDP'nin aday çı­kar­ma­ma­sı Kürt­le­rin oyunu CHP'ye kay­dır­dı ve Ekrem İma­moğ­lu Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di. İma­moğ­lu İstan­bul'da HDP'nin des­te­ği­ni al­ma­mış ol­say­dı, se­çi­mi açık fark­la kay­be­der­di. 

İstan­bul'da se­çim­le­rin ye­ni­len­me­si ve 23 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan se­çim­de HDP tek­rar Ekrem İma­moğ­lu'na des­tek ve­re­ce­ği­ni açık­la­sa da Ak Parti, Kürt­le­rin des­te­ği­ni almak için mü­ca­de­le edi­yor. Bu ne­den­le se­çim­den önce İmralı ko­nu­su­nun gün­de­me gel­me­si de tar­tı­şı­la­cak ko­nu­lar­dır. 

HDP her ne kadar resmi ola­rak ka­ra­rı­nı be­lir­le­miş olsa da bazı HDP'li ke­si­min açık­la­ma­la­rı fark­lı olu­yor. 

HDP'li bazı ke­sim­le­rin, Kürt­ler için açlık grev­le­ri­nin se­çim­den daha önem­li ol­du­ğu açık­la­ma­la­rı sanki HDP'nin bu­ra­da denge po­li­ti­ka­sı yü­rüt­tü­ğü dü­şün­ce­si­ni uyan­dı­rı­yor. Çünkü HDP'li bazı isim­ler, CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu'nu se­çim­den sonra Kürt­ler ile il­gi­li hiç­bir açık­la­ma­da bu­lun­ma­ma­sı­nı 
eleş­ti­ri­yor. 

Belki se­çim­le­re kadar par­ti­ler tek­rar pa­zar­lık yap­mak için ma­sa­ya otu­rur, belki İstan­bul'da seçim at­mos­fe­ri de­ği­şir. Ama ya­pı­lan her pa­zar­lık ve it­ti­fak açık ya­pıl­ma­lı­dır. HDP seçim ile il­gi­li ver­di­ği ka­ra­rı, dahil ol­du­ğu it­ti­fa­kı açık bir şe­kil­de seç­me­ni­ne an­lat­ma­lı­dır. Aksi tak­tir­de HDP Şan­lı­ur­fa'daki gibi ken­di­ni seç­me­ni­ne ye­te­rin­ce an­la­ta­maz.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Urfalı mamé
    4 ay önce
    HDP'nin su anda kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. HDP tam olarak hangi safta yer alacağının kararını apo'ya göre belirleyecektir. Ancak MHP faktörüne rağmen HDP ak Parti'ye oy verirse o da bitiş demektir. Şanlıurfa'da yerle yeksan olan HDP bu şekilde devam ederse sanırım diğer seçime kadar ayakları üzerinde durumaz... Ak parti her zamanki gibi HDP yi apo ile avlayacaktır. HDP yine çözüm sürecinde olduğu gibi av olacak...