Du­rak­ta Du­rul­mu­yor!
Reklam
Reklam
Şevki Direkli

Şevki Direkli

Mercek

Du­rak­ta Du­rul­mu­yor!

05 Ağustos 2019 - 09:08

Her in­sa­nın sü­rek­li oto­büs bin­mek için bek­le­di­ği du­rak­lar... Evet ama nasıl du­rak­lar? 

Her gün yüz­ler­ce va­tan­da­şın oto­büs bek­le­di­ği yer­ler olan du­rak­lar­da­ki sı­kın­tı ve so­run­lar azal­mı­yor. Toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nın ya­nın­da durak so­run­la­rı da olu­şu­yor. Top­la­ma mer­ke­zi du­rak­la­rı hariç bazı gü­zer­gah­lar­da du­rak­lar ol­ma­mak­ta­dır. Olan ya ba­kım­sız ya otu­ra­cak yer yok, ya da sa­de­ce bir levha şek­lin­de­dir. Du­rak­ta bek­le­yen yol­cu­lar çok her gün tepki gös­te­ri­yor. Yaz ay­la­rın­da 40 de­re­ce ci­va­rın­da, du­rak­lar­da du­rul­mu­yor. Bazı du­rak­la­rın bi­çim­siz küçük ve otu­ra­cak yer ol­ma­ma­sı ki olsa da demir ol­du­ğu için sı­cak­tan otu­rul­ma­sı im­kan­sız. Sa­de­ce levha şek­lin­de­ki du­rak­la­rın ol­ma­sı daha ayrı sorun teş­kil et­mek­te­dir. Özel­lik­le yü­rü­ye­me­yen in­san­la­rın, hasta olan­lar ve yaşlı in­san­lar için bu çok zor bir du­rum­dur.

Misal ola­rak kışın du­rak­lar­da hava soğuk ol­du­ğu için so­ğuk­tan otu­rul­mu­yor. Yazın ise ye­ter­li gü­neş­lik ol­ma­dı­ğı için ve du­rak­la­rın yan­lış açı­lar­da, yan­lış yer­ler­de ol­ma­sı bu sefer de du­rak­ta sı­cak­tan otu­ru­la­mı­yor. Ça­tı­sı ol­ma­yan du­rak­lar­da oto­büs bek­le­yen yol­cu­la­rın yazın ba­şı­na güneş çar­pı­yor; kışın ise yağ­mur al­tın­da ıs­la­nı­yor. Bu so­run­lar yet­ki­le­re bil­di­ril­miş ol­ma­sı­na rağ­men halen prob­lem ol­mak­ta. İnsan­lar sı­cak­ta ya­nar­ken veya kışın so­ğuk­ta do­nar­ken, yet­ki­li­ler ise klima al­tın­da otu­rur­ken va­tan­daş­lar ne yap­sın!

YORUMLAR

  • 0 Yorum