Git gide artıyor!
Şevki Direkli

Şevki Direkli

Mercek

Git gide artıyor!

17 Temmuz 2019 - 09:18

Her 4 genç­ten 1’i işsiz, biri ata­na­ma­mış veya yeni mezun. Gün geç­tik­çe iş­siz­lik art­mak­ta ve bu ra­kam­lar kor­kut­mak­ta­dır. Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’nun (TÜİK) ve­ri­le­ri­ne göre, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 15 ve daha yu­ka­rı yaş­ta­ki­ler­de işsiz sa­yı­sı geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre 1 mil­yon 116 bin kişi ar­ta­rak 4 mil­yon 202 bin kişi oldu. İşsiz­lik oranı 3,4 pu­an­lık artış ile %13,0 se­vi­ye­sin­de ger­çek­le­şir­ken aynı dö­nem­de; tarım dışı iş­siz­lik oranı 3,6 pu­an­lık artış ile %15,0 ola­rak tah­min edil­di. Genç nü­fus­ta (15-24 yaş) iş­siz­lik oranı 6,3 pu­an­lık artış ile %23,2 olur­ken,15-64 yaş gru­bun­da bu oran 3,5 pu­an­lık artış ile %13,3 ola­rak ger­çek­leş­miş olup, iş­siz­lik oranı %13 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Mezun olan genç­ler iş ara­mak­ta iş bu­la­ma­mak­ta­dır. Ça­re­yi kötü şart­lar­da va­sıf­sız iş yer­le­rin­de bul­mak­ta. Ancak onu bile zor bul­mak­ta­dır­lar. Kö­tü­le­şen hayat şart­la­rı genç­le­ri madde ba­ğım­lı­ğı­na, hır­sız­lı­ğa, uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­ne sü­rük­le­mek­te olup, bazı genç­le­rin de st­res­ten bu­na­lım­dan in­ti­har et­me­si­ne sebep ol­mak­ta­dır. Özel­lik­le evli olan iş­siz­ler daha çok in­ti­har et­mek­te­dir.
İş -Kur’dan bile işe gi­re­me­yen genç­ler ne yap­sın! Mül­te­ci­le­rin bile İş-Kur’dan gir­di­ği işe Türk genç­le­ri 2.sınıf va­tan­da­şı ko­nu­mun­da kal­mış­tır. Her sokak, her ma­hal­le ve dük­kan mül­te­ci­ler ile dol­mak­ta. Genç­ler has­ta­lan­sa bile has­ta­ne­ye gi­de­me­mek­te, gitse bile ilaç ala­cak pa­ra­sı ol­ma­mak­ta­dır. Mül­te­ci­le­rin ya­rar­lan­dı­ğı üc­ret­siz sağ­lık hiz­met­le­ri, alış­ve­riş hiz­met­le­ri, eği­tim hiz­met­le­ri, konut ve iş­ye­ri hiz­met­le­ri, geçim ma­aş­la­rı gibi bir­çok hiz­met­ler yüzde 1’i bile genç­ler­de ol­ma­mak­ta­dır. Bu durum iş­le­ri daha da zor­laş­tır­mak­ta, var olan so­run­lar ise çığ gibi bü­yü­mek­te­dir.
TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre;
İstih­dam oranı %46,0 oldu;
İstih­dam edi­len­le­rin sa­yı­sı 2019 yılı Nisan dö­ne­min­de, bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre 810 bin kişi aza­la­rak 28 mil­yon 199 bin kişi, is­tih­dam oranı ise %46,0 oldu. Bu dö­nem­de, tarım sek­tö­rün­de ça­lı­şan sa­yı­sı 329 bin, tarım dışı sek­tör­ler­de ça­lı­şan sa­yı­sı 481 bin kişi azal­dı. İstih­dam edi­len­le­rin %17,6'sı tarım, %19,7'si sa­na­yi, %5,7'si in­şa­at, %56,9'u ise hiz­met sek­tö­rün­de yer al­mış­tır. Ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi ile kar­şı­laş­tı­rır­sak tarım sek­tö­rü­nün is­tih­dam edi­len­ler için­de­ki payı 0,7 puan, in­şa­at sek­tö­rü­nün payı 1,7 puan aza­lır­ken, sa­na­yi sek­tö­rü­nün payı 0,2 puan, hiz­met sek­tö­rü­nün payı 2,1 puan art­mış ol­mak­ta­dır.
İşgü­cü­ne ka­tıl­ma oranı %52,9 ola­rak ger­çek­leş­ti;
İşgücü 2019 yılı Nisan dö­ne­min­de bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre 306 bin kişi ar­ta­rak 32 mil­yon 401 bin kişi, iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma oranı %52,9 ola­rak ger­çek­leş­ti. Er­kek­ler­de iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma oranı %71,8, ka­dın­lar­da ise %34,5 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Kayıt dışı ça­lı­şan­la­rın oranı %34,2 ola­rak ger­çek­leş­ti ;
Nisan 2019 dö­ne­min­de her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şu­na bağlı ol­ma­dan ça­lı­şan­la­rın oranı, bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre %34,2 ola­rak ger­çek­leş­ti. Tarım dışı sek­tör­de kayıt dışı ça­lı­şan­la­rın oranı ise bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre %23,1 oldu.
Mev­sim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış is­tih­dam oranı %45,8, iş­siz­lik oranı %13,8 oldu ;
Mev­sim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış is­tih­dam, bir ön­ce­ki dö­ne­me göre 74 bin kişi aza­la­rak 28 mil­yon 40 bin kişi ola­rak tah­min edil­di. İstih­dam oranı %45,8 oldu. Mev­sim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış işsiz sa­yı­sı bir ön­ce­ki dö­ne­me göre 7 bin kişi ar­ta­rak 4 mil­yon 487 bin kişi ola­rak ger­çek­leş­ti. İşsiz­lik oranı %13,8 oldu. Mev­sim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma oranı %53,1 ola­rak ger­çek­le­şir­ken, Eko­no­mik fa­ali­ye­te göre is­tih­dam edi­len­le­rin sa­yı­sı, tarım sek­tö­rün­de 84 bin, in­şa­at sek­tö­rün­de 32 bin, hiz­met sek­tö­rün­de 30 bin kişi aza­lır­ken, sa­na­yi sek­tö­rün­de 71 bin kişi art­mış ol­mak­ta­dır.
Hal durum böyle iken genç­le­rin du­ru­mu içler açı­sı­dır. TÜİK ‘in Bu yıl için ya­yım­la­dı­ğı is­ta­tis­tik­ler böyle ba­ka­lım kim bilir önü­müz­de­ki yılın tab­lo­su kim bilir ne olur. Çünkü iş­siz­lik her geçen gün git gide bü­yü­yor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum