Ne kadar bi­li­yo­ruz? 4
Reklam
Reklam
Şevki Direkli

Şevki Direkli

Mercek

Ne kadar bi­li­yo­ruz? 4

08 Temmuz 2019 - 09:30

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Rusya'nın, Ka­za­kis­tan'ın Bay­ko­nur Uzay Üssü'nden fır­lat­tı­ğı So­yuz-2a uzay aracı Ulus­la­ra­ra­sı Uzay İstas­yo­nu'na gıda, yakıt ve su yüklü kar­go­la­rı ta­şı­dı.
Rusya'nın uzay şir­ke­ti Ros­cos­mos, bu fır­la­tı­şı canlı ola­rak ya­yın­la­mış­tı. Pro­gess MC-08 kargo kap­sü­lü­nü ta­şı­yan So­yus-2.1a ro­ke­ti yerel sa­at­le 14.13'te uzay yol­cu­lu­ğu­na baş­la­mış olup Ulus­la­ra­ra­sı Uzay İstas­yo­nu'na 2 gün içe­ri­sin­de ulaş­mış­tı.
İstas­yo­na kuru yük, yakıt, su ve hava tüp­le­ri ta­şı­yan kargo kap­sü­lü Prog­ress MS-11 uzay aracı Ulus­la­ra­ra­sı Uzay İstas­yo­nu­na yak­la­şık 2 bin 450 ki­log­ram kargo mal­ze­me ta­şı­mış. Bun­lar­dan yak­la­şık 705 ki­log­ra­mı uzay aracı için yakıt, 50 ki­log­ram ok­si­jen ve hava, 420 ki­log­ram su ve yi­yecek, ay­rı­ca de­ney­sel mal­ze­me gö­tür­müş­tür.
Bi­lin­di­ği gibi Ulus­lar Arası İstas­yo­nun­da Ast­ro­not­lar kal­mak­ta­dır. Orada ya­şam­la­rı­nı devam et­tir­mek­te olan bu Ast­ro­not­lar sü­rek­li gıda ok­si­jen tü­ket­tik­le­rin­den do­la­yı kargo tak­vi­ye­si hep ya­pıl­mak­ta­dır. Bu kargo araç­la­rı aynı za­man­da Ast­ro­not­la­rın ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı da yap­mak­ta­dır. Diğer bir de­yiş­le gü­nü­müz­de­ki ula­şım araç­la­rı gibi. Ör­ne­ğin geç­ti­ği­miz ay­lar­da NASA'nın Ka­na­da'nın Flo­ri­da eya­le­tin­de­ki Cape Ca­na­ve­ral Hava Kuv­vet­le­ri İstas­yo­nu'ndan fır­lat­tı­ğı "Spa­cex csr 18 fal­con 9" uzay aracı. Kargo ta­şı­ya­cak olan bu araç aynı za­man­da Ast­ro­not­la­rı da ta­şı­ya­cak, 4 kol­tuk, üç pen­ce­re, do­kun­ma­tik ek­ran­lı bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri­ne ve yaşam des­tek teç­hi­za­tı­na sahip olan bu araç, acil du­rum­lar­da iniş yap­ma­ya ola­nak ta­nı­yan 8 iptal mo­to­ru­na da sahip. Araç­ta elekt­rik ener­ji­si sağ­la­yan güneş pa­nel­le­ri de bu­lun­mak­ta. 2.495 kg ağır­lı­ğın­da olan bu ara­cın yap­ma­sı ge­re­ken gö­rev­le­ri de var­dır. Dün­ya­da­ki kar­bon­di­ok­si­tin; nasıl ha­re­ket et­ti­ği­ni, ne­re­ler­de sa­lın­dı­ğı­nı ve ne­re­ler­de emil­di­ği­ni ölç­me­ye ya­ra­ya­cak olan OCO-3'Ü (Yö­rün­ge­de Kar­bon Göz­le­me­vi 3) ta­şı­yan Fal­con 9 ro­ke­ti bu­gün­kü fır­la­tı­lı­şı, bilim adına faz­la­sıy­la önem ta­şı­yan bir olay ola­rak ta­ri­he geç­miş­tir.

Rusya, ABD, Ja­pon­ya, Av­ru­pa, Ka­na­da ve bir­çok uzay ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan mo­dül­le­rin bir­leş­ti­ril­me­siy­le oluş­tu­ru­lan Ulus­la­ra­ra­sı Uzay İstas­yo­nu'nda, bi­lim­sel araş­tır­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum