Şevki Direkli

Şevki Direkli

Mercek

Ne kadar biliyoruz?

14 Mayıs 2019 - 09:12

Bilim ve tek­no­lo­ji ça­ğın­da ol­du­ğu­muz kadar aynı za­man­da uzay ça­ğı­nı da ya­şı­yo­ruz. Peki biz uzay çağı hak­kın­da ne kadar bil­gi­ye sa­hi­biz? 
Uzay tek­no­lo­ji­si ile uzaya yol­cu­luk 1957'den baş­la­mış olup in­sa­noğ­lu­nu gü­nü­mü­ze kadar bi­lim­de iler­let­miş­tir. Öze­lik­le Uzay hak­kın­da ça­lış­ma­la­rı ile Çin, Ja­pon­ya, Rusya, Fran­sa, ABD gibi ül­ke­ler bu ko­nu­da daha büyük et­ki­ye sa­hip­tir. Her ül­ke­nin kendi uzay araş­tır­ma ku­ru­lu­şu var­dır ama iç­le­rin­de en do­na­nım­lı­sı NASA'dır. ABD'ye ait ol­ma­sı­na kar­şın NASA, diğer ül­ke­ler­le de ortak ça­lış­mak­ta­dır.
Ör­ne­ğin or­ta­la­ma 225 mil­yon km. uzak­lık­ta­ki Mars'a gön­de­ri­len İnsight uzay aracı gibi. Ara­cın ya­pı­mın­da Al­man­ya, Fran­sa ile ortak ça­lı­şıl­mış­tır. Ay­rı­ca gön­de­ri­len bu uzay aracı, marsı ko­lo­ni­leş­tir­me pro­je­si­nin adım­la­rın­dan bi­ri­dir.
Sa­de­ce bugün NASA'nın mer­kez bi­na­sın­da uzay or­ta­mın­da bin­ler­ce bitki, sebze ye­tiş­ti­ril­mek­te olup ve de­ney­ler ya­pıl­mak­ta­dır. Ge­le­cek­te Mars'a yol­cu­luk için inşa edi­lecek ko­lo­ni çizim pro­je­le­ri üze­rin­de ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta­dır.
Öte yan­dan Çin de uzaya araç gön­de­re­bi­len 3. ülke ol­ma­sı­nın yanı sıra Ay'a uzay is­tas­yo­nu kur­ma­yı plan­la­yan ve 2020'de Mars'a uydu aracı gön­der­me­yi plan­la­mak­ta­dır.
Gö­zü­mü­zü açıp gök­yü­zü­ne bak­ma­lı­yız derim. Uzaya gön­de­ri­len bin­ler­ce araç ve gön­de­ri­len büyük te­les­kop­la­rın keş­fet­ti­ği mil­yon­lar­ca ge­ze­gen­ler, ga­lak­si­ler, yıl­dız­lar... Bun­lar boşa bu­lu­nan ve boş ya­pı­lan şey­ler de­ğil­dir.
Ül­ke­miz­de ise TÜBİTAK ile baş­la­yan Rasat, Gök­türk, Türk­sat uy­du­la­rı gibi araç­la­rı­mız var­dır. Ancak bun­lar ül­ke­mi­zin ko­nu­mu açı­sın­dan önem­li olup uzay tek­no­lo­ji­si açı­sın­dan ye­ter­li de­ğil­dir. Öyle ki yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim diğer uzay araş­tır­ma­la­rı­nı ve ça­lış­ma­la­rı­nı dik­ka­te alır­sak ve buna yö­ne­lik diğer ül­ke­ler­le kar­şı­laş­tır­ma ya­par­sak Tür­ki­ye'nin uzay ya­rı­şın­da ne kadar ge­ri­de ol­du­ğu­nu daha iyi an­la­rız.
Top­lu­mu­muz­da ise uzaya ilgi du­yul­ma­mak­ta, in­san­lar bir­lik­te oku­yup araş­tır­ma zah­me­ti­ne bile girme te­nez­zü­lü gös­ter­me­mek­te­dir­ler. Hem ye­ter­siz tek­no­lo­ji hem de ye­ter­siz eği­ti­min ol­ma­sı işin zor­lu­ğu­na ayrı bir zor­luk kat­mak­ta­dır. 
Öte yan­dan yakın za­man­lar­da ge­li­şen ve ge­ze­ge­ni­miz­den 53 mil­yon ışık yılı uzak­lık­ta olan Başak (Virgo) takım yıl­dı­zın­da­ki M87 Ga­lak­si'sinin mer­ke­zin­de­ki süper küt­le­li kara de­li­ğin fo­toğ­ra­fı çe­kil­di ve dün­ya­nın fark­lı böl­ge­le­rin­de yer alan 13 te­les­kop kul­la­nıl­dı. Yak­la­şık 200 ki­şi­den olu­şan bir bilim ekibi, bu 13 te­les­ko­pu M87 ga­lak­si­si yö­nü­ne çe­vi­rip 10 gün bo­yun­ca kara de­li­ği sap­ta­ya­bil­mek umudu ile mer­ke­zi­ni göz­le­miş­tir. Bu te­les­kop­lar radyo te­les­kop­la­rı­dır. Ör­ne­ğin, sa­de­ce 8 radyo te­les­ko­pu­nu kul­la­na­rak İstan­bul’da bir ka­fe­de otu­rur­ken Pekin’e bak­say­dı­nız Çin’in baş­ken­tin­de elin­de akıl­lı te­le­fo­nu ile bir şey­ler oku­yan sı­ra­dan bi­ri­nin ek­ra­nın­da­ki harf­le­ri tek tek oku­ya­bi­li­riz. 
Vel­ha­sıl top­lu­mu­muz­da­ki in­san­la­rı­mı­zın çoğu, bunu basit bir şey­miş gibi ha­fi­fe al­mak­ta­dır. Üs­te­lik bunu mi­za­hi caps­ler ya­pa­rak önem­se­me ge­re­ği duy­ma­mak­ta­dır­lar. Özel­lik­le bazı bü­yük­le­rin ve ho­ca­la­rın "Ora­lar­da hayat yok.. Bo­şu­na ça­ba­lı­yor­lar.. Onca para.. vb." gibi ifa­de­le­ri kul­lan­ma­la­rı sorun teş­kil et­mek­te ve ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­zin uzay bi­li­mi ko­nu­sun­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri için engel teş­kil et­me­si ise apay­rı bir prob­lem­dir.
İstik­bal gök­ler­de­dir an­la­mı­nı kav­ra­yıp yu­ka­rı bak­ma­lı, Tür­ki­ye ve top­lu­mu­nu uzay bi­li­min­de bi­linç­len­dir­me­li ve uzay ran­tın­da sağ­lam adım­lar­la iler­le­yip diğer ül­ke­ler ile aynı se­vi­ye­ye gel­me­li­yiz. 
Ge­le­cek­te baş­la­ya­cak olan uzay ma­den­ci­li­ği ise ko­nu­nun ehem­mi­ye­ti­ni daha iyi or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum