Top­lum­sal zih­ni­yet ve so­run­lar
Reklam
Reklam
Şevki Direkli

Şevki Direkli

Mercek

Top­lum­sal zih­ni­yet ve so­run­lar

10 Haziran 2019 - 09:26

Her gün ül­ke­miz­de top­lu­mu bo­za­cak, zarar ve­recek olay­lar mey­da­na gel­mek­te­dir. Ta­ciz­ler, te­ca­vüz­ler ci­na­yet­ler hay­van­la­ra zarar verme, çev­re­ye zarar verme hır­sız­lık, gasp, terör olay­la­rı gibi top­lum­sal olay­lar top­lu­mun hu­zu­ru­nu boz­mak­ta­dır.

Ge­li­şen olay­lar­la bir­lik­te bir de genç­le­rin işsiz ol­ma­sı... 
Ço­ğu­nu madde ba­ğım­lı­lı­ğı­na ya hır­sız­lı­ğa ya da top­lu­mu bo­za­cak bir suç un­su­ru­na it­mek­te­dir. Ay­rı­ca in­ti­har eden­ler de bun­la­ra da­hil­dir.

Nü­fu­sun büyük oran­da art­ma­sı üze­ri­ne sı­ğın­ma­cı­la­rın da sa­yı­ca fazla ol­ma­sı, nüfus ora­nı­nı daha fazla art­tır­mış­tır. 

Kent­sel bü­yü­me, eko­no­mik sı­kın­tı­lar gibi un­sur­lar top­lum­sal olay­la­rın ze­mi­ni­dir. Şim­di­ye kadar bu so­run­la­rı aşmak için der­nek­ler sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı gibi ya­pı­lar­la bu so­run­la­ra engel olun­ma­ya ça­lı­şıl­mış ve ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

Peki buna rağ­men neden so­run­lar gi­de­rek art­mak­ta­dır? Ada­let di­yo­ruz. Ada­let de ara­sak te­ra­zi düz­gün ça­lış­mı­yor, eğri ka­lı­yor. Suç iş­le­yen ser­best ka­lı­yor veya suç­suz ceza alı­yor, suçlu ceza al­mı­yor. 

Der­nek­ler, STK yolu ile ara­sak o da et­ki­siz ka­lı­yor. Si­ya­si yön­den aran­sa o ayrı bir prob­lem. Dini yön­den aran­ma­sı en çok kul­la­nı­lan ve en çok za­rar­lı olan yol­dur. 

Özel­lik­le ba­şı­na bir olay gel­miş bir in­sa­nı din­siz diye ayı­rıp mu­ame­le yap­mak dini sö­mü­rü yap­mak, so­run­la­rın daha çok art­ma­sı­na neden ol­mak­ta ve çö­zü­mü zor­laş­tır­mak­ta­dır. Üs­te­lik taciz ve te­ca­vüz suçu iş­le­yen­le­rin ço­ğu­nun geç­mi­şin­de dini ku­rum­lar var­dır. Orada oku­muş, orada bu­lun­muş veya işi yap­mak­ta­dır. Bu du­rum­lar eği­ti­mli, bi­linç­li in­sa­nın ne kadar ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Ül­ke­miz­de ka­dın­la­rın ya­nın­da ço­cuk­lar, hay­van­lar şid­de­te maruz kal­mak­ta, ta­ci­ze uğ­ra­mak­ta ve hatta öl­dü­rül­mek­te­dir. Kim­se­nin kim­se­ye say­gı­sı kal­ma­mış olup bun­lar nor­mal bir şey­miş gibi gö­rül­mek­te­dir.

Her şeyin ken­di­mi­zi dü­zelt­mek ile baş­la­dı­ğı­nı ve an­la­mı­nı kav­ra­mak ge­rek­ti­ği­ni bilip bu olay­la­rın çö­zü­mü­nü der­nek, ku­ru­luş, ce­ma­at ile ara­mak veya Sos­ya­lizm, Fe­ni­mizm, İslam­cı­lık, Şe­ri­at­çı­lık gibi ide­olo­ji­ler­le bir çözüm ol­ma­ya­ca­ğı bi­lin­me­li. 

Ay­rı­ca top­lum­sal ada­let­siz­li­ği sağ­la­mak, so­run­la­rı or­ta­dan kal­dır­mak için cin­si­yet ay­rı­mı yap­ma­dan ken­di­miz ol­ma­lı, vic­dan­lı ve dü­rüst olmak için ön­ce­lik­le insan ol­ma­yı ba­şar­ma­lı­yız. 
Çünkü vic­dan, mer­ha­met, dü­rüst­lük, ahlak gibi kav­ram­lar bir ör­gü­te bir dine, bir inan­ca değil, in­sa­na ve insan ol­ma­nın bi­lin­cin­de olan­la­ra özgü bir dav­ra­nış­tır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum