Şevki Direkli

Şevki Direkli

Mercek

Uzay­da yü­rü­müş olan ilk Ast­ro­not

21 Ekim 2019 - 08:18

İnsan­lar ölür, ba­şa­rı­la­rı kalır. Tıpkı Ast­ro­not Ale­xei Le­onov gibi. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Uzay­da yü­rü­yen ilk insan un­va­nı­na sahip Ale­xei Le­onov, 85 ya­şın­da ha­ya­ta veda etti. Le­onov, Şubat ayın­dan be­ri­dir te­da­vi gö­rü­yor­du. Le­onov anı­sı­na bir­çok uzay ajan­sın­dan ta­zi­ye me­saj­la­rı ya­yın­lan­dı. Mos­ko­va’daki Bur­den­ko Has­ta­ne­sin­de te­da­vi gören Le­onov, ol­duk­ça ağır has­tay­dı. Şubat ayı­nın ba­şın­da şeker has­ta­lı­ğın­dan ötürü ame­li­yat olan koz­mo­not, o gün­den bu yana dur­mak­sı­zın has­ta­ne­ye gidip ge­li­yor­du. Mos­ko­va’daki Bur­den­ko Has­ta­ne­si'nde te­da­vi gö­rü­yor­du ve ol­duk­ça ağır has­tay­dı.

Rus koz­mo­not, 1965 yı­lın­da Vosk­hod-2 gö­re­vin­de ilk uzay yü­rü­yü­şü­nü ger­çek­leş­ti­ren insan ola­rak bi­li­ni­yor. Ay­rı­ca Le­onov, 1960 yı­lın­da, Sov­yet­ler Bir­li­ği’nin ilk koz­mo­not kı­ta­sı­na se­çil­miş­ti. Vos­hod-2 isim­li ilk uçu­şu­nu 18 Mart 1965 ta­ri­hin­de koz­mo­not Pavel Bel­ya­ev ile bir­lik­te uç­muş­tur. Bu uzay yü­rü­yü­şü, 12 da­ki­ka 9 sa­ni­ye sür­müş ve Le­onov, uzay ara­cın­dan 15 metre kadar uzak­laş­mış­tı.Ve bu ba­şa­rı ile ‘Uzay­da yü­rü­yen ilk insan’ un­va­nı­na sahip oldu. Böy­le­ce uzay re­ka­be­tin­de Sov­yet­ler Bir­li­ği, ABD’nin kar­şı­sın­da öne geç­miş oldu. Le­onov, ast­ro­not ol­ma­dan önce as­ke­ri pilot ola­rak eği­tim gör­müş olup, iki kez Sov­yet­ler Bir­li­ği kah­ra­ma­nı ma­dal­ya­sı al­mış­tır.

Rus koz­mo­no­tun al­dı­ğı bu ödül, Rus dev­le­ti­nin en pres­tij­li ödül­le­rin­den bi­ri­si­dir. Ay­rı­ca Le­onov’un adı­nın ve­ril­di­ği bir Ay kra­te­ri de bu­lu­nu­yor. Ve emek­li ol­ma­dan önce diğer koz­mo­not­la­rı eğit­me­ye yar­dım­cı ol­muş­tur. Ay­ri­ye­ten Le­onov yap­tı­ğı ta­ri­hi uzay yü­rü­yü­şü sı­ra­sın­da giy­si­si­nin içe­ri­si­ne giren hava yü­zün­den rahat ha­re­ket ede­me­miş ve bu yüz­den fo­toğ­raf çe­ke­me­yen Ast­ro­not, giy­si­sin­de bu­lu­nan su­pa­bı aça­rak ha­va­yı bo­şalt­mış­tı ancak fazla hava, ayak­la­rın­dan bo­şal­ma­sı ge­re­ki­yor­ken, baş kıs­mın­dan dı­şa­rı atıl­mış­tı. Le­onov, bu yüz­den ter­den 6 kilo ver­di­ği­ni açık­la­mış­tır.

30 Mayıs 1934’te Rusya’nın Ke­me­ro­vo, Ol­bas­tı yer­le­şi­min­de doğ­muş. 11 Ekim 2019 Rusya, Mos­ko­va'da vefat et­miş­tir. Ale­xei Le­onov’un Vos­hod 2, Apol­lo-So­yuz Test Pro­je­si, Soyuz 19 adlı uzay gö­rev­le­ri de var­dır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum