Büyük de­ği­şim mi; yoksa pa­ra­sız­lık mı?
Reklam
Reklam
Tevfik Kapçı

Tevfik Kapçı

Büyük de­ği­şim mi; yoksa pa­ra­sız­lık mı?

08 Temmuz 2019 - 09:32

Şan­lı­ur­fas­por'da ay­rıl­ma du­ru­mun­da olan fut­bol­cu ve tek­nik heyet, bir bir gitti. Ne­re­dey­se bütün oyun­cu­lar ve tek­nik heyet ku­lüp­le yol­la­rı­nı ayır­mış oldu. 

Peki bun­dan sonra ne ola­cak? 
Uma­rım yeni yö­ne­ti­min ka­fa­sın­da çiz­miş ol­du­ğu yol ha­ri­ta­sı Şan­lı­ur­fa'mıza ha­yır­lı olur. Yeni yö­ne­ti­min böyle re­viz­yo­na git­me­si baş­lan­gıç­ta sı­kın­tı­lı olsa da sonuç ola­rak güzel gün­le­rin ha­ber­ci­si ol­du­ğu ve umut ve­ri­yor ol­ma­sı güzel. 

İnşal­lah doğru bir şe­kil­de ha­re­ket ede­rek Şan­lı­ur­fa'mıza uzun yıl­lar hiz­met edecek ye­te­nek­li genç kar­deş­le­ri­mi­zi ka­zan­dı­ra­rak büyük ba­şa­rı­la­ra imza atar­lar. 

Şu ger­çe­ği unut­ma­ya­lım, bize isim yap­mış yıl­dız oyun­cu lazım değil. Bize bi­zim­le bir­lik­te isim ya­pa­cak oyun­cu­lar lazım.

Uma­rım her şey ŞAN­LI­UR­FAS­POR için güzel olur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum