Peki Şan­lı­ur­fas­por nasıl dü­ze­lir?
Tevfik Kapçı

Tevfik Kapçı

Peki Şan­lı­ur­fas­por nasıl dü­ze­lir?

24 Haziran 2019 - 09:08

Fik­rim­ce her­ke­sin de kabul ede­ce­ği, alt yapı ek­sik­li­ği olan, alt ya­pı­sı ol­ma­yan bir takım, asla bir yer­le­re gi­de­mez ve daima çöküş yaşar. Tıpkı te­me­li ol­ma­yan bir bina gibi yı­kıl­ma­ya mah­kum edi­lir. 

Gelin hep bir­lik­te özel­lik­le başta ida­re­ci­ler olmak üzere Urfa'mıza işini, mem­le­ke­ti­ni, kendi ev­la­dı­nı seven bir­kaç alt yapı Ho­ca­sı bulup on­la­rı ama­tör ku­lüp­ler ara­sın­da mekik do­ku­yup iyi, ça­lış­kan, ter­bi­ye­li, ah­lak­lı, ye­te­nek­li genç kar­deş­le­ri­mi­zi bir araya top­la­ya­lım. Bunu ya­par­ken si­ya­se­ti ve tor­pi­li uzak tut­mak­ta fayda var­dır. 

Belki 1-2 yıl ligde orta sı­ra­lar­da git-gel ya­pı­la­bi­lir ama 2 yıl so­nun­da emi­nim ki Şan­lı­ur­fas­por'umuz dı­şa­rı­dan trans­fer yapma ge­re­ği kal­ma­ya­cak ve şam­pi­yon­luk ka­çı­nıl­maz hale ge­le­cek­tir. 

O kadar iyi oyun­cu ka­le­ci­ler var ama hepsi sa­hip­siz­lik­ten kay­bo­lup gi­di­yor. Şan­lı­ur­fas­por'umuz yıl­lar­dır aynı so­run­lar ile karşı kar­şı­ya. 

Aynı ho­ca­lar, aynı yo­rum­cu­lar, aynı zih­ni­yet... Gelin hep bir­lik­te yeni bir olu­şum ile bu mem­le­ke­ti layık ol­du­ğu yere ta­şı­ya­lım. Hiç­bir şey için geç ka­lın­mış değil. Her şey ŞAN­LI­UR­FA için.

YORUMLAR

  • 0 Yorum