Reklam
Reklam
Yılmaz Almaz

Yılmaz Almaz

DERSİM'DE NİYAZ EYLE

Yaşam Sürdükçe Mutfak Hep Olacaktır

09 Ekim 2017 - 10:41

Türk mut­fak kül­tü­rü Os­man­lı'dan gü­nü­mü­ze gel­me­dir, Türk Mut­fa­ğı dün­ya­nın en zen­gin 3 mut­fa­ğın­dan biri ola­rak kabul edi­lir. 

Lez­zet ve do­ğal­lık göz önüne alın­dı­ğın­da bana göre dün­ya­nın en iyi mut­fa­ğı­na sa­hi­biz.
Türk mut­fa­ğı kendi için­de böl­ge­sel­dir ve yer­le­şim yer­le­ri­ne göre fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir. Ka­ra­de­niz mut­fa­ğı, Gü­ney­do­ğu mut­fa­ğı, Ege mut­fa­ğı gibi, coğ­ra­fi ya­pı­lar ve iklim şart­la­rı yemek kül­tü­rü­nün oluş­ma­sın­da en önem­li fak­tör­ler­dir, me­se­la Gü­ney­do­ğu’nun iklim şart­la­rı ve coğ­ra­fi ya­pı­sı göz önüne alın­dı­ğın­da ta­rım­cı­lık ve hay­van­cı­lık ön plan­da­dır. 
Bu se­bep­ten Gü­ney­do­ğu mut­fa­ğı et ve kuru bak­la­gil ağır­lık­lı­dır, ör­ne­ğin Ege Böl­ge­si seb­ze­le­ri ve deniz ürün­le­riy­le daha çok ön plan­da­dır. Bu ör­nek­ler böyle uza­yıp gider.
SLOW FOOD akı­mı­nı bir­ço­ğu­muz bi­li­riz, yani yavaş yemek akımı. Bu akım hızlı tü­ke­ti­min ve doğal ol­ma­yan tü­ke­ti­min in­san­lar üze­rin­de­ki kül­tü­rel yoz­laş­ma­yı ve fi­zik­sel den­ge­siz­li­ği fark et­ti­rip yavaş ve doğal yemek yeme alış­kan­lı­ğı­nı tek­rar ka­zan­dır­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. 

Oysa biz Türk mut­fa­ğı aş­çı­la­rı ve Türk halkı ola­rak çok şans­lı­yız. Çünkü; Türk mut­fa­ğı bu ta­nı­ma zaten uy­mak­ta­dır.

Ve Slow food ku­ru­cu­su CARLO PETRİNİ bir söy­le­min­de, köy­lü­nün mut­fak ve yemek üze­rin­de­ki öne­mi­ne kı­sa­ca şöyle de­ği­ni­yor.

''Köy­lü­yü, çift­çi­yi top­lu­mun arka te­ker­le­ği gibi gören zih­ni­ye­tin yı­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği” ni söy­ler­ken; “Onlar top­lu­mun ger­çek bilge ki­şi­le­ri­dir ve ge­lecek on­la­ra ait­tir.'' der. 

Ve Carlo’yu bu cüm­le­sin­den do­la­yı kut­lu­yo­rum. Çünkü; ger­çek ve doğal bir yi­ye­ce­ği ancak köy­lü­ler sa­ye­sin­de üre­te­bi­li­riz.

Mut­fak kül­tü­rü­nün tu­riz­me kat­kı­sı ol­duk­ça fazla. Han­gi­miz Adana'ya gidip Adana ke­ba­bı ye­me­den gel­mi­şiz, ya da Mer­sin de­ni­lin­ce kimin akı­lı­na tan­tu­ni gel­mez, ya da Bursa de­nin­ce nefis bir is­ken­de­ri kim hayal etmez? 
Mut­fa­ğın ta­nı­tı­mın­da tu­riz­min sağ­la­dı­ğı kat­kı­yı gör­dü­nüz mü?

Ben bir aşçı ola­rak ola­rak bir yö­re­yi ta­nı­mak is­te­di­ğim­de bi­rin­ci­si ye­mek­le­ri­ne ikin­ci­si tür­kü­le­ri­ne ba­ka­rım. Çünkü; ikisi de ya­şan­mış­lık­tan gelir ikisi de doğal du­rum­lar so­nu­cu mey­da­na çık­mış­tır.

İşte bu yüz­den son dö­nem­ler­de Türk mut­fa­ğı­na dev­let kat­kı­sı­nın ol­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­lem­le­ri­ne ta­ma­men ka­tı­lı­yo­rum. 

Çünkü; ‘’Yaşam Sür­dük­çe Mut­fak Hep Ola­cak­tır.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum