Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Ta­ti­lin ar­dın­dan tatil

10 Haziran 2019 - 09:25

10 Gün­lük bay­ram ta­ti­li sona erdi. Memur ve iş­çi­le­ri bu defa sıcak ha­va­la­rın et­ki­si al­tın­da­ki ça­lış­ma or­tam­la­rı bek­li­yor. Bu gün mesai baş­lı­yor ve in­san­lar bay­ram yor­gun­lu­ğu ile bir­lik­te ye­ni­den hızlı bir tem­po­nun içe­ri­si­ne gi­ri­yor.

Şimdi sıra büyük ta­til­de, Yani yaz ta­ti­li geldi çattı. Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağlı resmi ve özel okul­lar­da 2018 – 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da 17 mil­yon 749 bin 876 öğ­ren­ci eği­tim alı­yor. Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­da öğ­re­nim gören 7 mil­yon 560 bin öğ­ren­ci ile Tür­ki­ye'de top­lam 25 mil­yon 309 bin 876 öğ­ren­ci bu­lu­nu­yor.

Evet, artık yaz ta­ti­li za­ma­nı. Bir­çok öğ­ren­ci yaz ta­ti­li­ni hak­kıy­la ge­çi­rir­ken, onlar kadar şanlı ol­ma­yan öğ­ren­ci­le­rin ad­res­le­ri ise iş alan­la­rı olu­yor. Özel­lik­le tarım sek­tö­rün­de ça­lış­mak için ırgat ola­rak aile­siy­le bir­lik­te tar­la­rın yo­lu­nu tutan öğ­ren­ci sa­yı­sı bir hayli fazla.
Bu öğ­ren­ci­le­ri o kadar yoğun bir tem­po­da ça­lı­şı­yor­lar ki, hatta bir­ço­ğu yeni eği­tim ve öğ­re­tim dö­ne­mi­ne ye­ti­şe­me­ye­rek bir­kaç hafta ge­cik­me­li ola­rak ders başı yap­mak zo­run­da ka­lı­yor­lar. Hatta bir­çok öğ­ren­ci yaz ta­ti­li­nin gel­me­si­ni dahi is­te­mi­yor. 

Bir­çok öğ­ren­ci ise mes­lek öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yor tabi bun­lar­da aile­le­ri­nin zoru ile mes­lek öğ­ren­mek için küçük sa­na­yi si­te­si­nin yo­lu­nu tu­tu­yor­lar. Ki­mi­si ka­por­ta­cı, ki­mi­si motor ta­mir­ci­si, ki­mi­si oto bo­ya­cı­sı ve muh­te­lif sa­na­yi iş­le­rin­de çırak ola­rak baş­lı­yor­lar.

Bazı öğ­ren­ci­ler ise yaz dö­ne­mi­ni hiç okul bit­me­miş­çe­si­ne ha bire ders ça­lı­şa­rak ge­çi­ri­yor. Bun­lar­da okul­da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sı düşük olan ve bu sı­ra­la­ma­da­ki ye­ri­ni yük­selt­me­ye ça­lı­şan öğ­ren­ci­ler­den olu­şu­yor. İşte siz­le­re bir yaz ta­ti­li dö­ne­min­de ya­şa­na­bi­lecek muh­te­mel tatil olay­la­rı­nı kı­sa­ca özet­le­mek is­te­dim.

Evet, iç­le­rin­de şans­lı ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz sı­nı­fa ge­lin­ce, onlar ise karne not­la­rı­na değil de daha çok maddi du­rum­la­rı­na göre tatil ola­nak­la­rı­nı ya­şı­yor­lar. Bu tatil me­kâ­nı senin o tatil me­kâ­nı benim di­ye­rek ora­dan oraya ha­bi­re do­la­şıp du­ru­yor­lar. 

Yani kı­sa­ca­sı ada­let bunun ne­re­sin­de de­mek­ten başka bir ke­li­me ak­lı­mı­za gel­mi­yor. Ada­let­li bir tatil için uma­rım ül­ke­miz­de bazı şey­ler de­ği­şir ve öğ­ren­ci­le­rin hepsi hak etmiş ol­duk­la­rı tatil im­kan­la­rı­na ka­vuş­muş olur­lar.

YORUMLAR

  • 0 Yorum