Reklam
Reklam
Dyt. Eyyüp Onur Aygün

Dyt. Eyyüp Onur Aygün

RA­MA­ZAN­'DA YA­PI­LAN YAN­LIŞ­LAR VE ÖNERİLER
ruhaajans@gmail.com

RA­MA­ZAN­'DA YA­PI­LAN YAN­LIŞ­LAR VE ÖNERİLER

29 Mayıs 2017 - 17:12

Kül­tü­rel ha­ya­tı­mız­da çok önem­li bir yer teş­kil eden Ra­ma­zan ayın­da, dini bir ve­ci­be­yi ye­ri­ne ge­tir­mek için oruç tut­mak­ta­yız. 

Bu­nun­la be­ra­ber de­ği­şen bes­len­me alış­kan­lık­la­rı, gün­le­rin sıcak ol­ma­sı, 16-17 sa­at­lik oruç sü­re­le­ri bazı so­run­la­rın ya­şan­ma­sı­na neden ola­bil­mek­te. Öze­lik­le kan şe­ke­ri­nin düş­me­si, bes­len­me dü­ze­ni­nin de­ğiş­me­siy­le me­ta­bo­liz­ma hı­zın­da­ki azal­ma­ya bağlı kilo ar­tı­şı en sık gö­rü­len prob­lem­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ra­ma­zan ayın­da­ kar­şı­la­şı­lan so­run­la­rın asıl se­be­bi­ni or­ta­la­ma üç ya da dört öğün olan bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nın günde iki ya da hiç sa­hu­ra kalk­ma­dan bir öğüne düş­me­si ve özel­lik­le hamur iş­le­ri, tat­lı­lar, kır­mı­zı et, ekmek, pilav ve ma­kar­na tü­ke­ti­mi­nin art­ma­sı oluş­tur­mak­ta­dır. 

Zaman içe­ri­sin­de süre gelen Ra­ma­zan kül­tü­rü­mü­zün en bi­li­nen özel­li­ği hep iftar sof­ra­la­rın­da­ki bol­luk ve be­re­ket­tir. Uza­yan açlık sü­re­le­ri ne­de­niy­le iftar sof­ra­sın­da çok düşük olan kan şe­ke­ri se­be­biy­le, kısa sü­re­de çok mik­tar­da besin tü­ket­me is­te­ği doğ­mak­ta­dır. Ya­pı­lan en büyük yan­lış­lar­dan di­ğe­riy­se çok kısa sü­re­de, hızlı bir şe­kil­de çok fazla besin tü­ket­mek­tir. Beyin doyma em­ri­ni ilk lokma ağıza gir­di­ği anda ver­me­si­ne rağ­men bu etki in­san­lar­da yak­la­şık 15-20 da­ki­ka sonra gö­rül­mek­te­dir. İftar anın­da çok hızlı yemek yen­me­si bu süre zar­fın­da yük­sek ener­ji­li be­sin­le­rin çok fazla alın­ma­sı­na ve iler­le­yen za­man­lar­da sağ­lık­sız kilo ka­za­nı­mı­na dö­nüş­me­si­nin en büyük se­be­bi­dir. 

Ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­nin ra­ma­zan ayın­da da sür­dü­rü­le­bil­me­si için günün oruç tu­tul­ma­yan bö­lü­mün­de en az üç öğünü ta­mam­la­mak ve sahur öğü­nü­nü at­la­ma­mak ge­re­kir. Sa­hur­da sa­de­ce su içe­rek ni­yet­len­me­nin veya gece yat­ma­dan önce yemek ye­me­nin za­rar­lı ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Çünkü bes­len­me tarzı yak­la­şık 12 saat olan or­ta­la­ma aç­lı­ğı, 18 saate çı­kar­mak­ta­dır. Bütün bun­lar­la bir­lik­te ha­va­la­rın­da sıcak ol­ma­sıy­la kan şe­ke­ri­miz düş­mek­te ve vü­cu­du­muz­da vi­ta­min mi­ne­ral ka­yıp­la­rı ol­mak­ta­dır. Bun­la­ra bağlı ola­rak gün içe­ri­sin­de ve­ri­mi­miz düş­mek­te­dir. Bu du­ru­mun ak­si­ne eğer sahur öğünü, ağır ye­mek­ler­den olu­şur­sa gece me­ta­bo­liz­ma hızı düş­tü­ğü için ye­mek­le­rin yağa dö­nüş­me hızı ve kilo alma riski art­mak­ta­dır. Bu ne­den­le sa­hu­ra mut­la­ka kal­kıl­ma­lı ve bu öğün­de süt, yo­ğurt, pey­nir gibi be­sin­ler­den olu­şan bir kah­val­tı ya­pıl­ma­lı ya da çorba, sebze ve ku­ru­bak­la­gil ye­mek­le­rin­den olu­şan bir öğün ter­cih edil­me­li­dir.

Ra­ma­zan­da Bes­len­me Öne­ri­le­ri; 

1. Mut­la­ka sa­hu­ra kal­ka­rak oruç tu­tul­ma­lı­dır. 

2. Sa­hu­ru geniş bir kah­val­tı gibi ya­pa­rak mut­la­ka yu­mur­ta tü­ke­til­me­li. 

3. İftar ve sahur sa­at­le­rin­de 2-2,5 litre (10-14 bar­dak ) su içil­me­li­dir. 

4. Elekt­ro­lit den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sı için bir şişe maden suyu tü­ke­til­me­li­dir. 

5. İftar ve sahur ara­sın­da mi­ni­mum 3 öğün plan­lan­ma­lı. 

6. İftar­da kan şe­ke­ri­ni den­ge­li yük­sel­ten be­sin­ler ter­cih edil­me­li. 

7. Çay ve kahve ile meyve suyu ve gazlı içecek tü­ke­ti­mi azal­tıl­ma­lı­dır. 

8. Özel­lik­le ra­ma­zan­da ekmek tü­ke­ti­mi­ne dik­kat edil­me­li. 

9. Kı­zart­ma, ka­vur­ma ye­ri­ne daha sağ­lık­lı pi­şir­me yön­tem­le­ri(ız­ga­ra, fı­rın­la­ma, bu­ğu­la­ma vb.) ter­cih edil­me­li. 

10.​Tatlı ter­cih­le­ri­ni ya­par­ken şer­bet­li tat­lı­lar ye­ri­ne sütlü tat­lı­lar ter­cih edil­me­li. 

11.​Kabız­lı­ğı ön­le­mek için po­sa­dan zen­gin be­sin­ler ter­cih edil­me­li. 

12.İftar son­ra­sı yü­rü­yüş ile sin­di­rim sis­te­mi­nin ça­lış­ma­sı­na yar­dım­cı olun­ma­lı­dır.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Castın Feeder
    3 yıl önce
    Çok başarılı bir yazı olmuş Onur Bey. Tebrik ediyorum sizi