Reklam
Reklam
Mehmet Halhalli

Mehmet Halhalli

Hayatı anlamak

Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor

29 Temmuz 2019 - 09:14

TFF 2.​Lig Beyaz grup­ta bu yıl mü­ca­de­le edecek olan tem­sil­ci­miz Şan­lı­ur­fas­por, maddi sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le yok ol­ma­nın eşi­ği­ne geldi. Ku­lü­bün yak­la­şık 80 mil­yon TL borcu ne­de­niy­le çık­ma­za girdi. Yö­ne­ti­ci­ler borç yükü al­tın­da ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­mez halde sos­yal medya üze­rin­de #Şan­lı­ur­fas­por­Yo­kOl­ma­sın eti­ke­tiy­le mü­ca­de­le ve­ri­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin bu ça­lış­ma­sı bir­çok kulüp ta­ra­fın­dan des­tek ve­ril­di ancak ağır borç ne­de­niy­le bu ya­zı­lar sa­de­ce sos­yal med­ya­da kaldı.

Yö­ne­ti­ci­le­rin ku­lü­bü gir­di­ği çık­maz­dan çı­kar­mak adına her­han­gi bir proje üret­ti­ği­ni söy­le­mek zor. Bu­gü­ne kadar sa­de­ce sos­yal medya üze­rin­den kam­pan­ya yü­rü­ten yö­ne­ti­ci­le­rin bu tavrı bir­çok ke­si­min tep­ki­si­ne neden oldu. Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se gelir ge­ti­recek bir pro­je­niz yoksa neden yö­ne­ti­me aday ol­du­nuz diye sor­mak ge­re­ki­yor. Eğer va­li­lik ve be­le­di­ye­le­re gü­ve­ne­rek aday ol­duy­sa­nız neden ol­du­nuz? Nor­mal şart­lar­da be­le­di­ye­le­rin fut­bol ta­kım­la­rı­na resmi ola­rak des­tek ver­me­si im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sizin bun­la­rı bil­me­niz ge­re­ki­yor. Yıl­lar­dır ar­ta­rak devam eden bu borç­la­ra kimse bir çözüm bu­la­ma­dı­ğı için bu borç yükü artık öde­ne­mez hale geldi.

Şan­lı­ur­fas­por’un eski baş­kan­la­rın­dan Kemal Sa­ra­çoğ­lu, Ur­fas­por’un ka­pa­tı­lıp ye­ri­ne başka bir ta­kım­la devam edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şu söz­le­ri pay­laş­tı, “Her şeyi bu­ra­ya sarf edecek bil­gi­si­ni de­ne­yi­mi­ni sabah gi­decek ak­şa­ma kadar ça­lı­şa­cak yo­ru­la­cak fut­bo­lu bilen işten ger­çek­ten an­la­yan Urfa'da çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız var. On­lar­dan bir yö­ne­tim Baş­kan ge­ti­rip al­tı­nı iş adam­la­rıy­la dol­du­ra­lım güçlü bir yö­ne­tim ku­ra­lım. Bir ku­lü­bün para ol­maz­sa da marka de­ğe­ri bit­me­me­li. Ger­çek­ten çık­maz­lar­day­sak bugün bir Ma­lat­ya bir Ga­zi­an­tep gibi bir Er­zu­rum gibi 2. ta­kı­mı­mı­zı oluş­tu­rup Süper lige çı­ka­ra­lım.” di­ye­rek bir çözüm öne­ri­sin­de bu­lun­du.
Bi­rik­miş borç­lar ne­de­niy­le Şan­lı­ur­fas­por yavaş yavaş yok olu­yor. 80 mil­yon TL gibi büyük bir borcu Urfa şart­la­rın­da ka­pat­mak im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sa­ra­çoğ­lu’nun ve bir­çok ke­si­min­de ak­lın­da bu­lun­du­ğu bu öneri de­ğer­len­di­re­bi­lir. Ancak yeni bir ta­kı­mın Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek 3-4 yıl da süper lige çık­mak müm­kün ola­bi­lir. Eğer yeni bir kulüp ola­cak­sa Ga­zi­şe­hir Ga­zi­an­tep gibi yö­ne­tim ku­ru­lu zen­gin işa­dam­la­rın­dan oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­kı­mı oluş­tu­ra­cak tek­nik eki­bin ise ta­ma­men pro­fes­yo­nel ki­şi­ler­den oluş­ma­sı ge­re­ki­yor. Eğer bu şart­lar da bir yö­ne­tim ol­ma­ya­cak­sa bo­şu­na kürek çek­me­nin bir ma­na­sı yok. Çok geç­me­den har­ca­na­cak olan pa­ra­lar be­ce­rik­siz bir yö­ne­tim ve tek­nik eki­bin eli­nin al­tın­da eri­yip gi­de­cek­tir. Yeni olu­şa­cak ku­lüp­te çok geç­me­den Şan­lı­ur­fas­por gibi borç yükü al­tın­da bo­ğu­la­cak­tır.
İnşal­lah işi bilen in­san­lar bir araya ge­lir­de ili­mi­zin marka de­ğer­le­rin­den bi­ri­si olan fut­bo­lu güçlü hale ge­ti­rir. Bugün Ur­fas­por marka de­ğe­ri olsa da son za­man­lar­da­ki sahte çek id­di­ala­rı ve sos­yal med­ya­da­ki haciz ha­ber­le­ri ne­de­niy­le gün geç­tik kan kay­be­di­yor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum