Reklam
Reklam
Mehmet Halhalli

Mehmet Halhalli

Hayatı anlamak

Son da­ki­ka­da gül­dü­ler

10 Şubat 2020 - 08:36

Ligde iniş­li çı­kış­lı bir gra­fik ser­gi­le­yen Ka­ra­köp­rü­Be­le­di­yes­por bir türlü is­te­di­ği oyun tar­zı­nı sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dı. Yeni yö­ne­ti­min gel­me­si ile mü­ca­de­le­ci bir oyun vur­gu­su yapan yö­ne­tim sa­ha­da is­te­di­ği fut­bo­lu bu­gü­ne kadar gö­re­me­di.

Yö­ne­tim ku­ru­lu iniş­li çı­kış­lı gra­fi­ğin fa­tu­ra­sı­nı tek­nik di­rek­tör Hü­se­yin Dağ’a kesti. İlk iş ola­rak Dağ ile yol­lar ay­rıl­dı ve yine Ur­fa­lı bir isim olan İhsan Ka­ra­bu­lut tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di. İhsan Hoca is­te­di­ği oyun ya­pı­sı­nı sa­ha­ya yan­sıt­mak için ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­dı.

Bu­gü­ne kadar 1 mağ­lu­bi­yet, 1 ga­li­bi­yet ve bir de be­ra­ber­lik alan tem­sil­ci­miz eski gün­le­ri arat­mı­yor. Hücum fut­bo­lu nok­ta­sın­da ye­ter­siz kalan tem­sil­ci­miz bu gi­diş­le bir üst lige çık­ma­sı hayal gö­zü­kü­yor. Yö­ne­tim ku­ru­lu her fır­sat­ta fut­bol­cu­lar­la bir araya ge­le­rek ga­li­bi­yet al­ma­nın öne­mi­ne vurgu ya­pı­yor.

Her ne kadar is­te­di­ği oyunu sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­yan tem­sil­ci­miz bu gi­diş­le ligde is­te­ni­len dü­zey­de ola­ma­ya­cak gibi gö­zü­kü­yor. İhsan Hoca ka­fa­sın­da oyunu sa­ha­ya yan­sı­ta­bi­lir­se takım ile­ri­de daha iyi se­vi­ye­le­re ge­le­ce­ği dü­şü­nü­lü­yor.

Cu­mar­te­si dep­las­man­da­Ça­tal­cas­por kar­şı­sın­da az kal­sın ye­nil­gi­ye uğ­ra­ya­cak olan tem­sil­ci­miz be­ra­ber­lik go­lü­nü uzat­ma­lar­da güldü. Rakip kar­şı­sın­da et­ki­li oyun or­ta­ya ko­ya­ma­yan tem­sil­ci­miz sa­ha­da bir türlü atak fut­bol ge­liş­ti­re­mi­yor.

Tem­sil­ci­miz bu­gü­ne kadar oy­na­dı­ğı maç­lar­da sü­rek­li orta alan mü­ca­de­le­si şek­lin­de top koş­tu­ru­yor. İzle­di­ğim maç­lar­da top sü­rek­li ka­fa­lar­da do­la­şı­yor. Yerde top sür­me­yi alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­re­me­yen ta­kım­lar ge­nel­de ya be­ra­be­re ka­lı­yor ya da kay­be­di­yor.

Yeni bir ya­zı­da bu­luş­mak di­le­ğiy­le…

YORUMLAR

  • 0 Yorum