Gençler de gurur duyuyor mu acaba?
Reklam
Reklam
Murat Doğan

Murat Doğan

Gençler de gurur duyuyor mu acaba?

22 Mayıs 2019 - 09:30

Her yaş ya da mes­lek gru­bu­nun özel bir günü ol­du­ğu­nu daha önce de yaz­mış­tım. Öğ­ret­men­ler 24 Kasım'da, ço­cuk­lar 23 Nisan'da, iş­çi­ler 1 Mayıs'ta...
Bu özel gün­le­rin en il­ginç yanı da belli grup­lar­da­ki ki­şi­ler sa­de­ce o gün gün­de­me gelir. Bu ki­şi­ler zi­ya­ret edi­lir, so­run­la­rı din­le­ni­lir, varsa çözüm bu­lu­nur. Ama bu grup­ta­ki ki­şi­ler bir gün­lü­ğü­ne en büyük kah­ra­man­lar olur. Peki ya son­ra­sı...
Sonra o grup­ta­ki ki­şi­le­rin ne so­ru­nu varsa kim­se­yi il­gi­len­dir­mez, her­kes bu so­run­la­ra kulak tıkar. Ör­ne­ğin en­gel­li­ler so­run­la­rı­nı 'En­gel­li­ler Günü'nde bir yet­ki­li­ye ak­ta­ra­bi­lir. Daha son­ra­ki za­man­lar­da so­ru­nu­nu an­la­ta­cak kim­se­yi bu­la­maz­lar. Bir en­gel­li te­ker­lek­li san­dal­ye­ye ih­ti­yaç du­yu­yor­sa, En­gel­li­ler Günü'nde te­ker­lek­li san­dal­ye bol­lu­ğu ya­şa­nır. 'Bugün var yarın yok' sözü mi­sa­li...

Bu özel gün­ler daha çok rek­lam ve şov yap­mak is­te­yen si­ya­si­le­re ya da başka ki­şi­le­re yarar. Çünkü dav­ra­nış­lar gös­te­riş­ten öteye git­mi­yor. 
Her yaş­tan ya da mes­lek gru­bu­nun bir özel günü ol­du­ğu gibi genç­le­re özgü de bir özel gün bu­lu­nu­yor. Bu da 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'dır. Mus­ta­fa Kemal Ata­türk de bu günü genç­le­re ar­ma­ğan et­miş­ti. Ancak şimdi pek de öyle değil. 
19 Mayıs'ta genç­le­rin so­run­la­rı mı çö­zül­dü, genç­le­rin daha iyi he­def­le­re ulaş­ma­sı mı sağ­lan­dı, yoksa genç­le­rin geçim der­din­den çok, ül­ke­si­ne fayda sağ­la­ma­sı adına daha iyi ça­lış­ma­lar yap­ma­ya fır­sat mı ve­ril­di? Hayır...
Kut­la­nan Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'nda, genç­ler­den çok si­ya­si­ler gün­de­me geldi. Genç­le­re ne­re­dey­se hiç yer ve­ril­me­di kut­la­ma­lar­da. Varsa yoksa si­ya­si­le­rin gös­ter­di­ği tavır. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ül­ke­miz için en önem­li met­ro­pol kent olan İstan­bul se­çim­le­ri var. Buna is­ti­na­den si­ya­si­ler yine şov yap­mak için kut­la­ma­lar­da bir araya geldi. Bazı parti li­der­le­ri kut­la­ma­ya ka­tıl­ma­dı, ba­zı­la­rı davet edil­me­di. 19 Mayıs kut­la­ma­la­rı si­ya­si­le­rin göl­ge­sin­de kaldı. 

Peki si­ya­si­le­rin gös­te­ri sah­ne­si­ne dö­nü­şen 19 Mayıs'ta hiç mi genç­ler­den bah­se­dil­me­di? Edil­mez mi! Adı üs­tün­de, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı. Genç­le­re yer ve­ril­me­den olmaz. Si­ya­si­ler, yine ya­yım­la­dık­la­rı kuru bir me­saj­da genç­le­ri öv­dük­çe öv­dü­ler, on­la­ra iyice gaz ver­di­ler. Her gös­te­riş yap­mak is­te­yen ki­şi­ler, genç­ler­le gurur duydu. Peki genç­ler de siz­den gurur du­yu­yor mu? San­mı­yo­rum!
Di­na­mik ve sü­rek­li aktif olan genç­ler, ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den koş­ma­ya ça­lı­şır­ken, bir anda hayal kı­rık­lı­ğı ya­şı­yor­lar. Mem­le­ke­ti adına daha iyi plan­la­rı olan di­na­mik genç­ler, bir anda geçim der­di­ne dü­şü­yor. 1 mil­yon­dan fazla üni­ver­si­te me­zu­nu genç işsiz var. Eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­yan genç­ler­dir bun­lar. Bu genç­le­rin ortak şi­ka­ye­ti ise yö­ne­ti­ci­ler ve on­la­rın be­lir­le­di­ği sis­tem­dir. 
Eği­tim gör­dük­le­ri mes­lek gru­bun­da­ki tüm tec­rü­be­le­ri­ni çöpe at­ma­ya mec­bur kal­mış, ve geçim der­din­den başka hiç­bir dü­şün­ce­si kal­ma­yan genç­ler­den gurur du­yu­yor si­ya­si­le­ri­miz. Peki sor­mak lazım: Genç­ler de si­zin­le gurur du­yu­yor mu? Ya da genç­le­rin si­zin­le gurur duy­ma­la­rı için ne yap­tı­nız?

YORUMLAR

  • 0 Yorum