Kendi çer­çe­ve­si dı­şı­na çıkan pro­pa­gan­da­lar
Reklam
Reklam
Murat Doğan

Murat Doğan

Kendi çer­çe­ve­si dı­şı­na çıkan pro­pa­gan­da­lar

11 Mart 2019 - 08:50

Yerel se­çim­ler belli böl­ge­le­ri kap­sar. Sa­de­ce be­le­di­ye­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı ser­gi­ler. Hangi par­ti­den hangi be­le­di­ye baş­ka­nı, daha iyi proje su­nar­sa halkı da o de­re­ce ikna eder. 

Va­tan­daş­lar se­çe­ce­ği be­le­di­ye baş­ka­nı­nın se­çil­di­ği kente daha iyi hiz­met­ler sun­ma­sı­nı ister. Ken­tin daha çok üret­me­si­ni sağ­la­mak, o kent­te her­ke­sin daha çok ka­zan­ma­sı­nı ister. Ör­ne­ğin An­ka­ra ya da İstan­bul'da be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar Şan­lı­ur­fa hal­kı­nı pek fazla il­gi­len­dir­mez.
Şan­lı­ur­fa­lı­lar kendi il sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ula­şım, su, tarım, hay­van­cı­lık, sa­na­yi gibi ko­nu­lar­da daha iyi çö­züm­ler ister. So­run­la­rın ya­şan­dı­ğı za­man­lar­da kar­şı­sın­da mu­ha­tap bul­mak ister. 

Va­tan­daş­lar ya­şa­dı­ğı ken­tin pırıl pırıl ol­ma­sı­nı, şe­hir­de rahat bir şe­kil­de en­gel­le­re ta­kıl­ma­dan do­laş­mak ister. Kent­te ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek pro­je­ler­le hem ken­di­si­nin hem de kom­şu­su­nun üre­tim ya­pa­rak ka­zan­ma­sı­nı ister.

Bu ne­den­le va­tan­daş­lar A par­ti­si iyi­dir, B par­ti­si kö­tü­dür gibi ko­nu­la­ra pek ta­kıl­maz. Çünkü ken­tin so­run­la­rı­nı bi­lecek ve çö­zecek olan parti değil be­le­di­ye baş­ka­nı­dır. Belki bazı ça­lış­ma­lar­da diğer si­ya­si­ler de des­tek ve­re­bi­lir. Ama ilk sı­ra­da be­le­di­ye baş­ka­nı­nın pro­fi­li­ne ba­kı­lır.

Be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­di­ği kenti dü­şün­mez­se, orada ya­şa­nan so­run­la­rı an­la­maz­sa, başka bir be­le­di­ye baş­ka­nı aynı par­ti­den olsa bile gelip hiz­met­ten geri kalan kent için elini taşın al­tı­na koy­maz. Ve ça­lış­ma­lar için de tek mu­ha­tap ola­rak be­le­di­ye baş­kan­la­rı gö­rü­lür. 

Bütün bun­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, va­tan­daş­la­ra si­ya­set me­sa­jı ver­mek ye­ri­ne her şehir için de­va­sa pro­je­ler su­nul­ma­lı­dır. 

Her ken­tin so­run­la­rı üze­rin­de ayrı ayrı du­rul­ma­lı ve bu ken­tin so­run­la­rı­na çözüm bu­lun­ma­lı­dır. Seçim pro­pa­gan­da­sı­nı yapan si­ya­si par­ti­le­rin genel baş­kan­la­rı da si­ya­si ko­nuş­ma­la­rın­dan çok, git­ti­ği ken­tin so­run­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­me­li ve bunun çö­zü­mü­ne yö­ne­lik pro­je­ler sun­ma­lı­dır. 

Ör­ne­ğin bir si­ya­si parti genel baş­ka­nı­nın Şan­lı­ur­fa'ya ge­le­rek yap­tı­ğı mi­ting­de Şan­lı­ur­fa'ya ya­pı­la­cak pro­je­ler­den bah­set­mi­yor­sa, Şan­lı­ur­fa'nın so­run­la­rın­dan çok İstan­bul'daki pro­je­ler­den bah­se­di­yor­sa, bu par­ti­nin genel baş­ka­nı Şan­lı­ur­fa'da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı des­tek almak için hiç­bir şe­kil­de ikna ede­mez. 

Ancak ül­ke­miz­de si­ya­set­ten ba­ğım­sız hiç­bir şey dü­şü­nü­le­mi­yor. Bir­çok bölge so­run­lar­la bo­ğu­şur­ken, çözüm yol­la­rı­nın bu­lun­ma­sı­nı sa­bır­sız­lık­la bek­ler­ken, si­ya­si par­ti­le­rin genel baş­kan­la­rı si­ya­set yap­mak­la meş­gul olu­yor. Biri bir laf söy­lü­yor, öteki cevap ve­ri­yor ve bu konu gün­ler­ce tar­tı­şı­lıp gi­di­yor. 

Bir parti li­de­ri yap­tı­ğı mi­ting­de di­ğe­ri­ne yük­le­ni­yor, öteki bun­dan şi­ka­yet­çi ola­rak mah­ke­me­ye baş­vu­ru­yor. 

Sözde be­le­di­ye pro­je­le­ri üze­rin­den yü­rü­tü­len yerel seçim, bir anda si­ya­si ola­rak da sı­nır­lı kal­mı­yor, sa­de­ce bir­ta­kım ki­şi­le­re doğru yö­ne­li­yor. Yani seçim pro­pa­gan­da­sı çer­çe­ve­sin­de şah­si­yet­ler üze­rin­den si­ya­set ya­pı­lı­yor. 

Bu du­rum­da da zaten pro­je­ler, çö­züm­ler geri plan­da ka­lı­yor. 

Bu ne­den­le seçim pro­pa­gan­da­sı ama­cın­dan sa­pı­yor. Ancak unu­tul­ma­ma­lı­dır ki bir par­ti­nin öteki par­ti­den daha fazla ko­nuş­ma­sı, daha iyi ko­nuş­ma­sı hiç­bir fayda sağ­la­maz. Çamur için­de ya­şa­yan mil­let ne yap­sın ede­bi­ya­tı!

YORUMLAR

  • 0 Yorum