Kuyumcularda satılsın
Reklam
Reklam
Bülent Karaca

Bülent Karaca

Kuyumcularda satılsın

01 Ağustos 2019 - 09:11

Geç­ti­ği­miz yıl kur­ban­lık fi­yat­la­rı bin TL ile bin 200 ara­sın­da alıcı bu­lu­yor­du. Va­tan­daş­lar adeta is­yan­lar­day­dı. Çünkü fır­sat av­cı­la­rı or­ta­ya çık­mış ve kur­ban­lık fi­yat­la­rı 2 hatta 3 ka­tı­na kadar çı­kar­tı­la­rak sa­tı­şa su­nul­muş­tu.

So­rul­du­ğu zaman başta ser­best pi­ya­sa ya da yem fi­yat­la­rı­nı bi­li­yor­mu­su­nuz diye çı­kış­lar ile kar­şı­laş­tık. Bu yıl dönüp bak­tı­ğı­mız zaman geçen yıla şük­re­der olduk. Bir so­ra­yım dedim kur­ban­lık fi­yat­la­rı ne kadar diye hay sor­maz olay­dım. 

Baş­lan­gıç fi­ya­tı cılız ve ba­kım­sız bir kur­ban­lık için bin 500 TL’den baş­lı­yor ve 2 bin TL’ye kadar çık­tı­ğı­nı söy­le­di­ler.

Bir an için soru ver­dim eli­niz­de kü­çük­baş kur­ban­lık bar mı diye? Abi zaten bizde bü­yük­baş yok ki dedi. Bende bu söy­le­di­ği­niz fi­yat­lar ancak ve ancak bü­yük­baş bir hay­van için ge­çer­li ola­bi­lir. Kü­çük­baş hay­van­lar bu kadar eder mi? Diye dü­şün­me­ye 
baş­la­dım.

Hiç mi bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı yok? Bu fi­yat­lar neden bu kadar yük­sek? Nasıl bir fiyat po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­nı­yor? İnanın an­la­mış de­ği­lim. Bir kur­ban­lık yıl­lık or­ta­la­ma bin kusur li­ra­lık yem ile mi bes­le­ni­yor? Şayet bes­le­ni­yor­sa bile bu hay­van­la­rın en az 70 ila 80 Ki­log­ram ara­sın­da ol­ma­sı ge­rek­mez mi?

Bı­ra­kın o zaman kur­ban­lık­la­rı ku­yum­cu­lar sat­sın. O zaman an­la­rız ki de­ğe­ri yük­sek bir alış­ve­ri­şin içe­ri­sin­de­yiz. Hatta almış ol­du­ğu­muz kur­ban­lık­la­rı bay­ram­dan önce belki boz­dur­mak ge­re­kir biz­ler­de hemen ku­yum­cu­ya gi­de­rek kur­ban­lık­la­rın alış satış fi­ya­tı­na göre boz­du­rup boz­du­rup har­ca­rız.

Belki kü­çült­me yo­lu­na gi­de­rek kur­ban­lı­ğı verip daha düşük bir kur­ban­lık ya da hindi tavuk gibi bir hay­van alır ve üs­tü­ne almış ol­du­ğu­muz pa­ra­yı ih­ti­ya­cı­mı­za göre har­ca­rız. 

As­lın­da bu işin şa­ka­sı bir ta­ra­fa kur­ban iba­de­ti bile çok zor hal­le­re bü­rün­müş ve mü­min­ler kur­ban bay­ra­mın­da sa­nı­rım bu yıl ke­si­ci değil, bek­le­yi­ci du­ru­mu­na ge­çe­ce­ğe ben­zi­yor.

Bu kur­ban­lık­la­rın bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı ol­ma­lı. Fi­yat­lar neye göre be­lir­le­ni­yor? Kim veya kim­ler ta­ra­fın­dan bu fi­yat­lar uy­gu­la­nı­yor or­ta­ya çı­kar­tıl­ma­lı. Ben kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nın abar­tı­la­rak sa­tıl­ma­sı­na ve in­san­la­rın iba­det­le­ri­ni yap­ma­la­rı­na engel teş­kil et­me­si­ne kar­şı­yım.

Sa­nı­rım bu yıl bin bir zah­met ile borç­la­na­rak almış ol­duk­la­rı kur­ba­nı­nı ke­sen­ler, sa­de­ce iki yada en fazla üç ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne et­le­ri­ni da­ğıt­tık­tan sonra geri ka­la­nı ge­lecek kur­ban bay­ra­mı­na kadar buz­do­la­bın­da sak­la­ya­rak gıdım gıdım kul­la­na­cak­lar. İnşal­lah yüce Allah bu ko­nu­da sa­tı­cı­la­rın kal­bi­ne bir mer­ha­met koyar…

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • halil Çuhadaroğlu
    4 ay önce
    İnanç,yaşayan İMAN'la olur.Kurban,hükmü olanlarındır.Haddi aşmış değindiğin konu da haklısın fakat kredi kartıyla taksitli kurban olduğu gibi Umre ve Hacc bile onaylanmaktadır.İslama uygun olmayan imansızlaşmaların sonucu maalesef biz insanları bu hallere düşürmüştür.İslam gayet net açık ama imansız şeytan tüccarlar kılıf anında bulur.