Reklam
Reklam
Muhammed Cihan Kakız

Muhammed Cihan Kakız

URFADEGİŞİM KALEMİ urfadegisim63@gmail.com

Fi­yat­lar dü­şecek mi?

29 Nisan 2019 - 09:02

Son ay­la­rın en trend ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si de sebze fi­yat­la­rın­da­ki bek­le­nen dü­şü­şün halen ger­çek­leş­me­me­si. Geç­ti­ği­miz gün bir ma­nav­dan alış­ve­riş yap­mak için içeri gir­di­ğim gibi çık­mak zo­run­da kal­dım. 

Zira ki­loy­la al­ma­ya büt­çem ye­ter­siz geldi, tane ile al­ma­ya ise gön­lüm el ver­me­di. Do­ma­tes bir ön­ce­ki gün­den kal­may­dı. Bu gün do­ma­tes ge­tir­me­di­niz mi diye so­run­ca bana hal pa­za­rın­da do­ma­te­sin top­tan fi­ya­tı­nın 5 buçuk li­ra­ya sa­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. 

Buna ağlar mısın yoksa güler misin bir türlü karar ve­re­me­di. Sa­de­ce do­ma­tes değil, Sebze fi­yat­la­rı­nın hiç bi­ri­sin­de düşüş ger­çek­leş­me­di. Pat­lı­can do­ma­tes ve hatta biz Şan­lı­ur­fa­lı­la­rın vaz­ge­çil­me­si olan biber dahi sa­de­ce tez­gâh­la­rı süs­lü­yor, sa­bah­la­rı bir­kaç esnaf kah­val­tı yap­mak için kendi ara­la­rın­da top­la­dık­la­rı pa­ra­lar ile bir iki biber alıp fı­rı­na atı­yor ve başka kimse bu seb­ze­le­re yak­la­şa­mı­yor.

Bu defa kara kara dü­şün­me­ye baş­la­dım. Zira önü­müz Ra­ma­zan ve bu be­re­ket ayın­da neler ola­bi­le­ce­ği­ni hiç dü­şün­mek bile is­te­mi­yo­rum. El­bet­te ki fır­sat­çı­la­ra gün doğdu. Zaten fır­sat­çı­lar­da çok ha­yır­se­ver in­san­lar. Nasıl mı? Fır­sat­çı­la­ra sebze fi­yat­la­rı­nı geri çe­kecek mi­si­niz diye so­ra­cak olur­sa­nız o kadar ha­yır­se­ver­ler ki size hemen hayır ce­va­bı­nı ve­re­cek­ler­dir. İşin espri bo­yu­tu bir ta­ra­fa, ak­lı­ma tan­zim ma­ğa­za­la­rı ko­nu­sun­da ya­şa­nan­lar geldi. Tüm ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dı tan­zim satış ma­ğa­za­la­rı açı­la­cak ve va­tan­daş­lar daha ucuz sebze ala­bi­lecek diye dü­şü­nür­ken birde bak­tık ma­ale­sef tan­zim satış ma­ğa­za­la­rı­nın açıl­ma­sıy­la ka­pan­ma­sı bir oldu. Bu durum as­lın­da öyle söz­ler­le söy­le­nip ge­çiş­ti­ri­le­bi­li­necek ko­nu­lar değil, neden böyle bir gi­ri­şim ile va­tan­daş­lar he­ye­can­lan­dı­rıl­dı? Neden bu gi­ri­şim adeta baş­la­ma­dan sona erdi ina­nın anlam ve­re­me­dim. Bu dü­pe­düz va­tan­da­şın ak­lıy­la dalga geç­mek­ten öte de­ğil­di. Hayır ve be­re­ket ayı olan Ra­ma­zan­da sa­tış­lar nasıl ola­cak bil­mi­yo­rum fakat bu ko­nu­da her va­tan­daş gibi bir ön­gö­rü­ye sa­hi­bim. O da Ra­ma­zan ayın­da da fi­yat­la­rın düş­me­ye­ce­ği ve hatta yük­se­le­ce­ği yö­nün­de bir ön­gö­rü­ye sa­hi­bim.

Yazık bu va­tan­daş­la­ra, yazık bu mil­le­te. Hiç kim­se­nin bu mil­le­tin aklı ve nefsi ile oy­na­ma­ya hakkı yok. Sebze fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış­la­rı ka­fa­la­rı­na göre dü­zen­le­yen in­san­lar bil­sin­ler ki he­sap­la­rın en gü­ze­li­nin ve en doğ­ru­su­nun gö­rü­le­ce­ği yüce ada­let var­dır ve he­sa­bı er geç ve­ri­le­cek­tir.

Bu yazı 774 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum