Aşçı İşçi midir Sanatçı mıdır?
Reklam
Reklam
Yılmaz Almaz

Yılmaz Almaz

DERSİM'DE NİYAZ EYLE

Aşçı İşçi midir Sanatçı mıdır?

09 Ekim 2017 - 17:35

Biz Aş­çı­la­rın bir ço­ğu­nun zaman zaman kul­lan­dı­ğı '' Aşçı işçi değil sa­nat­çı­dır'' cüm­le­sin­den ha­re­ket edecek olur­sak biz­ler sa­nat­çı­yız.

Peki yıl­lar­dır sen­di­ka­sız, ör­güt­süz ça­lı­şan ve hak­la­rı­nı ara­ya­bi­le­ce­ği bir bi­ri­mi bile ol­ma­yan sa­nat­çı­yız..
Sa­nat­çı­yız, Tu­rizm böl­ge­sin­de günde 15-16 sa­at­le­re varan ça­lı­şan,haf­ta­lık is­ti­ra­ha­tı­nı dahi kul­la­na­ma­yan, mes­lek­taş­la­rı­mı­zın sa­yı­sı hiç önem­sen­me­yecek kadar fazla. Sezon bi­ti­min­de işsiz kal­mak­ta ca­ba­sı.

Sa­nat­çı­yız, ya­tı­lı ola­rak ça­lı­şan bir çok mes­lek­taş­la­rı­mı­zın ço­ğu­nun ba­kım­sız, hij­ye­nik ol­ma­yan ko­şul­lar­da ba­rın­mak zo­run­da bı­ra­kıl­dı­ğı ger­çe­ği aşi­kar.

Sa­nat­çı­yız, küçük iş­let­me­ler­de ve hatta çoğu büyük otel, res­to­ran­lar­da sos­yal gü­ven­ce­siz ça­lış­tı­rı­lan ve ay­lar­ca maaş ala­ma­yan evine ek­me­ği­ni gö­tü­re­me­yen, de­fa­lar­ca mağ­dur edi­len­ler­de biz­le­riz.

Ma­dal­yo­nun gö­rü­nen yü­zün­de, her­şe­yin gül­lük gü­lis­tan gibi gö­rün­dü­ğü, trans­fer­le­rin ol­du­ğu ve iyi ka­za­nan, ya­rış­ma­lar vs. ha­va­lı bir mes­lek ola­rak gö­rün­se­de yu­ka­rı­da yaz­dık­la­rım bu sek­tö­rün so­run­la­rın­dan ba­zı­la­rı bu mad­de­le­ri ço­ğal­mak müm­kün.

So­run­la­rı gör­mez­den gel­mek sorun ol­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­mi­yor ma­ale­sef.

Gönül is­ter­ki sek­tör der­nek­le­ri, fe­de­ras­yon­lar, mes­lek ör­güt­le­ri bu so­run­la­rın çö­zü­mü­ne yö­ne­lik adım­lar atar ve biz­ler bu mes­le­ğin men­sup­şa­rı ola­rak mes­le­ği­mi­zi daha iyi şart­lar­da icra etme ola­na­ğı­nı elde etmiş olu­ru­ruz.

Aşçı iş­çi­mi­dir, sa­nat­çı­mı? Ka­na­atim­ce kut­sal bir mes­le­ğin ger­çek sa­nat­çı­la­rı ol­mak­la bir­lik­te, ger­çek birer emek­çi ol­du­ğu­muz da kesin.

YORUMLAR

  • 0 Yorum