Mutfak, Gıda ve Denetim Mekanizması
Reklam
Reklam
Yılmaz Almaz

Yılmaz Almaz

DERSİM'DE NİYAZ EYLE

Mutfak, Gıda ve Denetim Mekanizması

05 Ekim 2017 - 17:15

Son gün­ler­de he­pi­mi­zin sık sık şahit ol­du­ğu gıda te­rö­rü, at eti ha­ber­le­ri­ni gerek gör­sel medya, ge­rek­se sos­yal medya faz­la­sıy­la yer verdi, he­pi­miz ya­kın­dan takip edi­yo­ruz. Bun­dan bir­kaç ay ön­ce­de GDO'lu ürün­ler tar­tı­şı­lır du­rum­day­dı. Da­ma­ca­na su­la­rı zehir sa­çı­yor diye az mı ha­ber­ler oku­duk, iz­le­dik. 
Gıda ze­hir­len­me­le­ri ha­ber­le­ri ne­re­dey­se her gün ser­vis edi­lir du­ru­ma geldi ve hatta dev­le­tin kendi bi­rim­le­rin­de dahi bu ha­ber­le­re şahit olduk.. Bu ve bun­la­ra ben­zer ha­ber­le­ri daha çok oku­ya­cak daha çok iz­le­yecek gibi gö­rü­nü­yor..

Şimdi bu olay bu kadar dra­ma­tik bir halde iken tü­ke­ti­ci te­dir­gin ol­mak­la ta­ma­men haklı du­rum­da.Ço­cuk­la­rı­nı sağ­lık­lı ne­sil­ler ola­rak ye­tiş­tir­mek için ça­ba­la­yan Anne'ler Baba'lar bu du­ru­mun kar­şı­sın­da şa­şır­mış hal­dey­ken, gıda te­rö­rü almış ba­şı­nı gi­di­yor iken, adeta bir virüs gibi bu sek­tö­rün say­gın­lı­ğı­nı öl­dü­rür­yor iken denetim mekanizması ne­re­de? ve neden iş­le­mi­yor bu me­ka­niz­ma?

Şimdi bir Res­to­ra­nı baz ala­rak iler­le­ye­lim(Tu­rizm Bel­ge­si İhti­ya­cı ol­ma­yan); Bir res­to­ran açmak için me­ka­nın yeri hazır masa, san­dal­ye, mut­fak, ha­va­lan­dır­ma, ve diğer tüm ekip­man­lar hazır du­rum­da var­sa­yın. Sizin bu res­to­ra­nın ki­li­di­ni açıp fa­ali­ye­te baş­la­ya­bil­me­niz için ge­rek­li resmi baş­vu­ru­la­rı yap­ma­nız ge­re­ki­yor. Nedir bu resmi baş­vu­ru­lar? Ma­li­ye ba­kan­lı­ğı­na(Vergi Da­ire­si) ve ba­ğa­lı bu­lun­du­ğu­nuz be­le­di­ye­ye ruh­sat baş­vu­ru­su ya­pıl­ma­sı mec­bu­ri­dir. Ma­li­ye ba­kan­lı­ğı ve ge­rek­li de­ne­ti­mi yap­tık­tan sonra is­te­nen belge ve ci­haz­lar­da bir ek­sik­lik yok ise iş­ye­ri­nin fa­ali­yet gös­ter­me­si­ne izin ver­mek­te­dir.

Ruh­sat için baş­vur­du­ğu­nuz be­le­di­ye de de­ne­tim­le­ri­ni ya­pa­rak ge­rek­li in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nur nedir bu in­ce­le­me­ler? Yan­gın çı­kı­şı, yan­gın sön­dür­me tüpü, ha­va­lan­dır­ma, elekt­rik te­si­sa­tı, do­ğal­gaz te­si­sa­tı, su te­si­sa­tı, su gi­de­ri gibi in­ce­le­me­le­ri yap­tık­tan sonra eğer eksik ve ak­sak­lık yok ise bu iş­ye­ri­nin fa­ali­yet gös­ter­me­si­ne izin ver­mek­te­dir. Peki bu res­to­ra­nın mut­fak, üre­tim bö­lü­mü­nün üre­ti­me, pi­şi­ri­me uygun olup ol­ma­dı­ğı­nı hangi bi­ri­min de­net­le­me­si ge­re­ki­yor? 

Tarım ve Kö­yiş­le­ri Baş­kan­lı­ğı'na bağlı bi­rim­ler. De­net­le­ni­yor mu hayır! yada ilk açı­lış­ta her şey üre­ti­me uygun ve var­sa­yın Tarım ve Kö­yiş­le­ri ta­ra­fın­dan de­net­len­di ve üre­tim izni ve­ril­di fakat siz ondan sonra mut­fa­ğı­nı­zı kü­çült­tü­nüz, kır­dı­nız, bo­zu­lan ve es­ki­yen ekip­ma­nın ye­ri­ne ye­ni­si­ni al­ma­dı­nız yani artık bu mut­fak üre­tim ya­pa­ma­ya­cak du­rum­da olsa dahi şi­ka­yet ol­ma­dı­ğı sü­re­ce hiç bir denetim söz ko­nu­su değildir!

Bu yaz­dı­ğı­mı­zı tüm sek­tör­le­re uyar­la­ya­bi­li­riz , da­ma­ca­na su üre­ten te­si­si­ler, hazır gıda üre­ten te­sis­ler, lo­kan­ta­lar, ye­mek­ha­ne­ler vb.
Çözüm nedir ? diye so­ra­cak olur­sa­nız çözüm, bel­ge­li per­so­ne­lin ciddi de­ne­tim­ler ya­pa­rak sek­tö­rü gü­ve­ni­lir kıl­ma­sı­dır. İnsan sağ­lı­ğı­nın öne­mi­nin be­lir­gin­leş­me­si­dir.

Gi­de­rek artan kan­ser ve kalp has­ta­lı­la­rı neden bu kadar arttı sa­nı­yor­su­nuz, has­ta­ne­ler insan kay­nı­yor. Bu durum ciddi bir du­rum­dur, Acil ünlem alın­ma­sı ge­re­ken bir du­rum­dur.

Ama sa­nı­yo­rum kendi yo­lu­nu, kendi köp­rü­sü­nü, kendi fab­ri­ka­sı­nı iş­le­te­me­yen dev­let bu ola­yı­da ba­şa­ra­ma­ya­cak­tır.. 

BU DENETİM MEKANİZMA­SI­NIN ÖZEL­LEŞ­MESİNE SICAK BA­KI­YO­RUM.

YORUMLAR

  • 0 Yorum