Reklam
Reklam
Aziz Karakeçili

Aziz Karakeçili

urfaspor urfadegisim@gmail.com

3 Gol 3 Puan

27 Şubat 2018 - 09:27

Şan­lı­ur­fas­por Bu hafta Kırk­la­re­lis­por kar­şı­sın­da altın de­ğe­rin­de 3 puan ala­rak ta­raf­tar­la­rı­nı se­vin­dir­di.

TFF. 2. Lig Beyaz grup­ta Şan­lı­ur­fas­por Şam­pi­yon­luk yo­lun­da Kırk­la­re­lis­por'a 3 gol ata­rak 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dı­rır­ken azim ve ka­rar­lı­lık ile yo­lu­na devam etti.

İki hafta üst-üs­te Ta­kı­mın al­dı­ğı olum­suz so­nuç­lar son­ra­sın­da is­ti­fa eden Tek­nik di­rek­tör Ali Tan­do­ğan’dan sonra yeni hoca Ahmet Taş­yü­rek ile an­la­şa­rak şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­sin­de ka­rar­lı ol­du­ğu­nu gös­ter­di.

Ahmet Taş­yü­rek ilk ma­çın­da kendi saha ve se­yir­ci­si önün­de ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çı­kar­ken Şan­lı­uras­por­lu fut­bol­cu­lar güzel bir fut­bol oyun ile 3 gol ata­rak 3 puanı yeni ho­ca­ya ve ta­raf­tar­la­rı­na ar­ma­ğan et­ti­ler.

Hü­se­yin Kala bu hafta yine güzel bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­yar­ken yine gol yol­la­rın­da­ki us­ta­lı­ğı­nı at­tı­ğı gol ile 

gös­ter­di.

Yeni trans­fer­ler­den Meh­met Al­bay­rak ikin­ci golü ata­rak ta­kı­mın ra­hat­la­tır­ken se­zo­nun ikin­ci go­lü­ne de im­za­sı­nı attı.

Yeni trans­fer­ler­den Ser­can kaya ikin­ci yarı oyuna gir­me­si­ne rağ­men Şan­lı­ur­fas­por'un Kırk­la­re­lis­por kar­şı­sın­da 90. Da­ki­ka­da 3’ncü golü ata­rak ta­raf­tar­la­rı se­vin­dir­di.

Şan­lı­ur­fas­por’un ka­zan­dı­ğı bu hafta Şam­pi­yon­luk yo­lun­da­ki ra­kip­le­rin­den Gü­müş­ha­nes­por kendi sa­ha­sın­da be­ra­be­re ka­la­rak pu­an­lar kay­bet­me­ye devam eder­ken Al­tays­por bu hafta yine fark­lı ka­zan­dı ve ilk sı­ra­ya yük­sel­di.

Şan­lı­ur­fas­por ve Al­tays­por ara­sın­da ge­çecek Şam­pi­yon­luk ya­rı­şı önü­müz­de­ki haf­ta­lar daha he­ye­can­lı maç­la­ra sahne ola­cak gibi gö­rü­nü­yor.

Yağ­mu­ra rağ­men tri­bün­de­ki ye­ri­ni alan ta­raf­tar­lar 90 da­ki­ka bo­yun­ca Şan­lı­ur­fas­por'un 12’nci adamı ol­duk­la­rı­nı Şan­lı­ur­fas­por'un iyi ve kötü gü­nün­de yal­nız ol­ma­dık­la­rın gös­ter­di­ler.

Yeni trans­fer­ler­den İsmail güven ve Ser­can kaya’nın önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da artık so­rum­lu­luk al­ma­la­rı Şam­pi­yon­luk yo­lun­da tüm hü­ner­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri­ni bek­li­yo­rum.

Her hafta Hü­se­yin kal’a ve Fe­ri­dun gol yol­la­rın­da rakip ta­kım­la­rı zor­lar­ken Meh­met Al­bay­rak ve Ser­can kaya gibi isim­ler hazır hale gel­dik­le­rin­de rakip ta­kım­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı ola­cak­la­rı ka­na­atin­de­yim. 

Te­şek­kür­ler Şan­lı­ur­fas­por­lu fut­bol­cu ve tek­nik he­ye­te, Kırk­la­re­lis­por kar­şı­sın­da 3 gol ile 3 puan ala­rak tüm spor­se­ver­le­ri ve ta­raf­tar­la­rı mem­nun et­tik­le­ri için. 

Şan­lı­ur­fas­por bu hafta final ha­va­sın­da ge­çecek bir Sa­kar­ya dep­las­ma­nın­dan 3 puan ile dö­ner­se Şam­pi­yon­lu­ğun en büyük adayı ol­du­ğu­nu gös­te­rir.

Sa­kar­yas­por ma­çın­da Şan­lı­ur­fas­por'umuza ba­şa­rı­lar di­le­rim.

Başka ya­zı­da bu­luş­mak üzere Al­la­ha ema­net olun.

Bu yazı 1917 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • mustafa öncel
    2 yıl önce
    as*** şanlıurfaspor iyi oynadı haydi urfalılar bu sene şampiyon olacağız.