Reklam
Reklam
Aziz Karakeçili

Aziz Karakeçili

urfaspor urfadegisim@gmail.com

Şanlıurfaspor uzatmalarda gülen taraf oldu…

06 Şubat 2018 - 09:58

Şan­lı­ur­fas­por ve Al­tays­por şim­di­ye kadar 3 kez kar­şı-kar­şı­ya gel­miş 3 maç be­ra­be­re bit­miş­ti 4’ncü kar­şı­laş­ma­yı ise Şan­lı­ur­fas­por 2-1 ka­zan­ma­yı bildi.

Şan­lı­ur­fas­por ve Altay mü­sa­ba­ka­sı çok ka­li­te­li ve keyif veren bir maç oldu.

Şam­pi­yon­luk he­sap­la­rı yapan puan tab­lo­sun­da 2.sıra ve 3.sı­ra­da 36 pu­an­da olan iki ta­kı­mın ma­çın­da Al­tays­por 1-0 öne geç­me­si­ne rağ­men ilk ya­rı­nın uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da skoru 1-1 yapan sarı ye­şil­li ekip, ikin­ci ya­rı­nın uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da ise 2-1 öne geç­me­yi bildi.

İlk yarı iki ta­kı­mın­da bas­kı­lı atak­la­rı vardı bul­du­ğu po­zis­yon­la­rı gole çe­vi­re­me­yen Şan­lı­ur­fas­por ne yazık ki 30.​da­ki­ka­da Al­tays­por'un kul­lan­dı­ğı pe­nal­tı go­lü­ne engel ola­ma­dı. 

İlk yarı böyle bi­tecek dü­şü­nü­lür­ken 45+1 Şan­lı­ur­fas­por Fe­ri­dun sol ka­nat­tan ıs­rar­la ta­şı­dı­ğı topu or­ta­la­dı Al­tays­por de­fan­sı elle ke­sin­ce hakem pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di Hü­se­yin Kal’a ilk ya­rı­nın so­nu­cu­nu be­lir­le­yen golü attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Şan­lı­ur­fas­por mü­sa­ba­ka­nın ikin­ci ya­rı­sı­na çok iyi baş­la­dı.

Al­tays­por kar­şı­sın­da oyunu da­ralt­tı­lar, hem de ra­ki­be yır­tı­cı pres ya­pa­rak baskı al­tı­na al­dı­lar. 

Ali Tan­do­ğan ta­le­be­le­ri ho­ca­nın tak­tik­le­ri­ni bir-bir ye­ri­ne ge­ti­re­rek hep ka­nat­lar­dan rakip ta­kı­ma yük­len­me­yi de­ne­di. Fe­ri­dun sol ka­na­tan izzet ise sağ ka­na­dı de­fa­lar­ca kul­la­nıp gol atmak için Altay de­fan­sı­na zor anlar ya­şat­tı­lar.

Orta sa­ha­da ta­ma­mıy­la oyuna hâkim olan sarı ye­şil­li­ler ikin­ci yarı ne­re­dey­se Al­tays­por'a po­zis­yon ver­me­di.

İkinci yarı oyuna giren Yeni trans­fer­ler Şan­lı­ur­fas­por'a po­zi­tif an­lam­da fay­da­lı ola­ca­ğı­nı gös­ter­di­ler.

Maçın en iyi­le­rin­den Fe­ri­dun Altay de­fan­sı­nı al­lak-bul­lak ede­rek ar­ka­daş­la­rı­nın gol at­ma­sı için çok ça­lış­tı.

Tri­bün­ler­de yak­la­şık 15 bin ta­raf­ta­rı ar­ka­sı­na alan Şan­lı­ur­fas­por ta­raf­ta­rın­da des­te­ği ile ga­li­bi­yet go­lü­ne 90+2 de Fe­ri­dun'un sol ka­nat­tan or­ta­la­dı­ğı topa iyi yük­se­len yeni trans­fer­ler­den Meh­met Al­bay­rak kafa golü ile Şan­lı­ur­fas­por'u 2-1 öne ge­çir­di.

90 da­ki­ka­sı mü­ca­de­le­li geçen mü­sa­ba­ka­da ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­me­ye gelen ta­raf­tar­la­ra keyif veren maçta uzat­ma­lar­da gülen taraf Şan­lı­ur­fas­por oldu.

Şan­lı­ur­fas­por bu güzel oyu­nu­nu tüm maç­la­ra yan­sı­tır­sa ligin so­nun­da Şam­pi­yon­luk he­de­fi­ne ula­şır.

Şan­lı­ur­fas­po­ra Ka­ra­güm­rük ma­çın­da ba­şa­rı­lar di­le­rim

Başka ya­zı­da bu­luş­mak üzere Al­la­ha ema­net olun.

Bu yazı 1571 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • faruk tatlı
    2 yıl önce
    şampiyon takım gibi oynadık gerçekten bir urfalı olarak takımdan çok keyif aldım.