Reklam
Reklam
Mehmet Doğan

Mehmet Doğan

Turizm Köşesi

Beynimde savaş var - iç ses

16 Şubat 2018 - 09:21

Gün içe­ri­sin­de sanki bey­ni­miz­de ko­nu­şan ve adını ko­ya­ma­dı­ğı­mız bir ses , bazen doğru şey­ler söy­le­yen bazen de mo­ra­li­mi­zi bozan ,bi­zim­le sü­rek­li tar­tı­şan o ses... Hani şu he­pi­mi­zin bil­di­ği ,okur­ken ya da gün­lük hayat es­na­sın­da her­han­gi bir laf et­me­sek de kendi ko­nuş­ma­nı­zı duy­du­ğu­muz ses. in­sa­nın için­den yük­se­len, vic­dan ve duy­gu­lar­la ilin­ti­li ses türü ,sık sık in­sa­na içim­den bir ses cüm­le­si­ni kur­du­ran o ses , Ger­çek bir ses yok­ken nasıl bu iç sesi duy­du­ğu­mu­zu an­la­tan olası beyin me­ka­niz­ma­sı­na ba­ka­lım .İç ses her in­san­da gö­re­bi­le­ce­ği­miz, kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­miz bir ol­gu­dur .Bu ses as­lın­da bey­ni­miz­de var olan dü­şün­ce­le­rin ses­len­di­ril­me­si­dir. Bazen iç ses ola­rak geçer ,bazen de his ve­ri­le­ri ola­rak kar­şı­mı­za çıkar.

Bazen o vic­da­nın se­si­dir,
Bazen şey­ta­nın veya nef­sin sesi ola­rak ta­nım­la­nır.
Bazen ise aklın sesi ola­rak ta­nım­la­nır.

İç se­sin­den ya­kı­nan­la­ra ba­ka­cak olur­sak,o iç sesin ko­nuş­ma tar­zı­nın kıs­men an­ne­le­ri­nin ve ba­ba­la­rı­nın kıs­men de ye­tiş­ti­ği top­lum ko­nuş­ma tar­zı­na ben­ze­di­ğin­den ya­kı­nır­lar. Eğer anne ve ba­ba­nın eleş­ti­rel bir yak­la­şı­mı ,suç­la­yı­cı ve yar­gı­la­yı­cı yak­la­şı­mı varsa yada ko­ru­ma­cı yak­la­şı­mı varsa, içi­miz­de­ki o sesin de ben­zer yak­la­şım­da ol­du­ğu­nu fark ede­riz.

Peki içi­miz­de­ki bu sesin kay­na­ğı nedir?

İnsan ho­mo­jen bir yapı de­ğil­dir. insan ya­pı­sın­da çok fark­lı un­sur­lar var. Akıl ,Bey­ni­mi­zin kor­teks ola­rak ta­nım­la­dı­ğı­mız yü­ze­yi­ni kap­la­yan 1 cm ka­lın­lı­ğın­da gri mad­de­den ya­pıl­mış ve nöron ola­rak zen­gin ya­pıl­mış böl­ge­sin­de ça­lı­şır akıl. Vic­dan , Lim­bik sis­tem özel­lik­le duy­gu­la­rı­mı­zın olu­şu­mun­da be­lir­le­yi­ci rol oy­na­yan bir yapı ve o ya­pı­da iç se­si­mi­zin olu­şu­mun­da önem­li bir et­ki­ye sahip et­ken­ler var­dır .

Dini ola­rak bak­tı­ğı­mız­da şey­ta­nın da dü­şün­ce­le­ri­mi­zin olu­şu­mun­da önem­li bir etken ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ay­rı­ca bunu des­tek­le­yen ve ha­di­si şe­rif­ler­den öğ­ren­di­ği­mi­ze göre şey­ta­nın o söy­lem­le­ri­ni en­gel­le­me­ye yö­ne­lik bir me­le­ğin de iç dün­ya­mız­da var­lı­ğı­nı ve bize doğ­ru­yu, ha­ki­ka­ti fı­sıl­da­dı­ğı­nı da yine bi­li­yo­ruz.

Kimi zaman kendi se­si­miz­le de ko­nu­şu­yor ola­bi­lir, Kimi zaman da baş­ka­sı­nın se­siy­le de ko­nu­şu­yor ola­bi­lir. in­sa­nın için­de­ki­le­ri öze­liy­le pay­la­şır­ken kul­lan­dı­ğı se­si­dir. özel ko­nu­lar olur ko­nu­şu­lan­lar ge­nel­de, baş­ka­la­rıy­la pay­laş­mak is­te­me­di­ği­niz veya bi­linç al­tı­nın yan­sı­ma­sı­dır iç ses, dı­şa­rı­dan uzak ken­di­ni­ze yakın ol­du­ğu­nuz za­man­lar­da.

Peki bu iç sesi duy­ma­mı­zın se­bep­le­ri ne­ler­dir ,
Bu­na­lım
Bık­kın­lık
Aler­ji
Al­da­tıl­ma kor­ku­su
Top­lu­luk önün­de ko­nuş­ma
Ge­lecek kor­ku­su
Ken­di­ni ye­ter­siz hi­set­me
Geç­miş­ten kur­tul­mak
is­tek­siz­lı­ik
Mut­suz olmak
St­ress
Fobi
Utan­gaç­lık
Kıs­kanç­lık
Öfke kont­ro­lü 

Peki, nasıl kont­rol ede­ce­ğiz bu sesi?
İnsa­noğ­lu beden ve zihin ola­rak ikiye ay­rı­lır, bi­lin­çal­tı tel­kin ve iç ses kont­ro­lü ile in­sa­nın bu bö­lüm­le­ri­ne ina­nıl­maz de­re­ce kont­rol sağ­la­na­bi­lir. Hatta şim­di­ye kadar öğ­ren­di­ğin ha­ya­tı­nı de­ğiş­ti­ren en önem­li fak­tör ne diye sor­sa­nız, cevap ,bi­lin­çal­tı tel­kin ve iç ses kont­ro­lü ko­nu­su­nu­dur.

İç dün­ya­mı­za müt­hiş bir bilgi akışı var. İç dün­ya­mı­zın hangi unsur ta­ra­fın­dan ma­ni­pü­le edil­di­ği­ni, et­ki­len­di­ği­ni göz önün­de bu­lun­dur­mak ve o iç se­si­mi­zi bun­dan ha­re­ket­le de­ğer­len­dir­mek ve dik­ka­te almak zo­run­da­yız .

İç ses ikiye ay­rı­lır
İlk ola­rak iç sesin bizim özü­müz ol­ma­dı­ğı­nı fark ede­rek, sonra da anın far­kın­da ola­rak, özü­mü­zün se­si­ni din­le­ye­rek. İçi­miz­den gelen ses, iyi yön­len­dir­me­ye hiz­met edi­yor­sa, dost­ça, bir yaşam koçu gibi ses­le­ni­yor­sa ken­di­miz­de­yiz de­mek­tir.

Lakin bu ses sizi de­net­le­yen, ag­re­sif ya da dep­re­sif bir du­ru­ma size yön­len­di­ri­yor­sa hemen ken­di­ne gel. şim­di­ye dön ve ken­di­niz­le hoş­gö­rü­lü bir ye­tiş­kin gibi ko­nuş­ma­ya baş­la­yın. Ob­jek­tif bir şe­kil­de yar­gı­la­ma­dan yo­rum­la, ve zih­nin ka­nal­la­rı­nı açın hemen. 

İç se­si­mi­zin söy­le­di­ği­ne odak­lan­mak zo­run­da­yız. Çünkü o ses bizi iyi ta­nı­yan bir ses, güçlü ve zayıf nok­ta­la­rı­mı­zı bilen bir ol­gu­dur ve ha­ya­tı­mı­zın bir par­ça­mız. Onu ke­sin­lik­le doğru ola­rak Kabul edip dik­ka­te almak bizi ya­nıl­ta­ca­ğı gibi, onu ta­ma­mıy­la bir gör­me­mez­lik­ten gel­me­de ,dik­ka­te al­ma­mak, da in­sa­nın ken­din­den kop­ma­sı­na yol aça­bi­lir.
İç se­si­mi­zi ta­ma­men kabul etmek yada ke­sin­lik­le red­det­mek ye­ri­ne orta bir yol bul­mak çok daha akıl­lı­ca bir yön­tem ola­cak­tır..kö­tüm­ser iç se­si­mi­zi bas­tır­mak ye­ri­ne onu ha­ya­tı­mı­zın bir par­ça­sı ola­rak kabul etmek çok daha sağ­lık­lı bir yol olur.
Bazı in­san­lar için­de­ki iç sesle kavga yo­lu­na gi­de­bi­li­yor­lar. Yada ta­ma­mıy­la ona Mü­sa­ade etmek ve onun içi­miz­de­ki ko­nuş­ma­sı­na ka­yıt­sız kal­mak ne yazık ki is­te­me­di­ği­miz, olum­suz so­nuç­la­ra yol aça­bi­li­yor.
Onun söy­le­dik­le­ri­nin hangi ko­nu­lar­da doğru söy­le­dik­le­ri­ni tes­pit edip on­la­rın hangi dav­ra­nış­la­rı­mız­la, hangi duygu ve dü­şün­ce­le­ri­miz­le il­gi­li ol­du­ğu­nu an­la­dık­tan sonra onu ki­şi­li­ğe değil de ki­şi­li­ğin ürünü olan dav­ra­nış­la­ra yö­nelt­mek çok daha akıl­lı­ca, daha sağ­lık­lı bir yön­tem ola­cak­tır.
Do­la­yı­sıy­la iç se­si­miz ko­nuş­ma­ya baş­la­dı­ğı zaman onu sus­tur­ma­ya ça­lış­mak ye­ri­ne ya da onun söy­le­dik­le­ri­nin ta­ma­mı­nın doğru ol­du­ğu­nu kabul edip boyun eğmek ye­ri­ne şöyle bir di­ya­log çok daha sağ­lık­lı bir di­ya­log ola­cak­tır.

İç se­si­ni­zi Kont­rol etme 
Ne­ga­tif dü­şün­ce­ler­le çe­kiş­me­yi öğ­ren­mek zaman ve çaba ala­bi­lir, fakat yap­ma­ya de­ğer­dir. 
İç se­si­niz­le çe­kiş­mek olum­suz ve umut­suz du­rum­lar­la mü­ca­de­le et­mek­tir. Bunu yap­mak ken­di­ni­zi iyi his­set­me­ni­ze ve du­rum­la­ra daha ya­rar­lı bir şe­kil­de cevap ver­me­ni­ze yar­dım­cı olur.
Her ne zaman ken­di­ni­zi dep­re­sif, si­nir­li, en­di­şe­li ya da üzgün bul­du­ğu­nuz­da, bunun, durup dü­şün­ce­le­ri­ni­zin far­kı­na var­ma­nı­za bir işa­ret ola­rak kul­la­nın. 
Ken­di­ni­ze sor­ma­nız için 4 çeşit id­di­alı soru var­dır:

1. Bu ben miyim Testi:
• iç sese karşı ya da onun le­hi­ne olan ifa­dem nedir?
• iç sesim ger­çek­le­re mi da­ya­nı­yor ya da sa­de­ce benim var­sa­yım­la­rım mı?
• Ne­ga­tif so­nuç­la­ra mı odak­la­nı­yor ?
• iç se­si­min doğru olup ol­ma­dı­ğı­nı nasıl öğ­re­ne­bi­li­rim?
2. iç sese al­ter­na­tif ürüt­me
Başka açı­dan ba­ka­bi­le­ce­ğim fark­lı yön­ler var mı?
Bu başka ne an­la­ma ge­le­bi­lir?
Po­zi­tif olsam, bu du­ru­mu nasıl an­lar­dım?
3. Ta­raf­sız Bakma
Olay dü­şün­dü­ğüm gibi kötü mü?
En kö­tü­sü ne ola­bi­lir ki?
Ola­bi­lecek en muh­te­mel şey nedir?
Bu durum hak­kın­da iyi şey­ler var mı?
4. iyi Hedef Doğ­rul­tu­lu Dü­şün­me­yi Kul­lan­ma
ken­di­mi iyi his­set­me­me ya da he­def­le­ri­me ulaş­ma­da yar­dım­cı mı?
Bu so­ru­nu çöz­me­de bana ne yar­dım­cı ola­bi­lir?
İle­ri­de daha iyi­si­ni yap­mam için bu du­rum­dan öğ­re­ne­bi­le­ce­ğim şey­ler var mı
Bu tür uy­gu­la­may­la iç ko­nuş­ma­la­rı­nı­zı anın­da fark et­me­yi öğ­re­ne­bi­lir ve bi­linç­li ola­rak du­rum­lar hak­kın­da daha ger­çek­çi ve yar­dım­cı bir şe­kil­de dü­şün­me­yi se­çe­bi­lir­si­niz.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Zavalli Ceken
  8 ay önce
  Belki SES le ne konustugunuza dikkat etmek lazim Kalbini varsa kirmayin sakin ve kirmis olmayin sakin SES belki ALLAH olabilirmi.Cok seyler biliyo ve bazen ama yalanda söyliyo ona saygisiz olunca ALLAH sanki kiziyo.Ve Sesi okadar güzel ki normal Ses degil sanki Meleklerin Sesi bile bence okadar güzel olamaz ve Ses cok güclü sanki ama birde cok cezalandirici.Her yaptigima nerdeyse karismak istiyo cünkü Hakkiymis diyo yaratilisi sanki biliyo dis yani doga seslerinlede konusabiliyo ve bana Kahrol saptirdim ve saptirildim diyo ALLAHdegilse ALLAH cok yada herbirseyine izin Veriyo acaba Melekmi diyede düsündügüm oldu ama Sesi normal Ses degil gibime sanki geliyo ve sanki bu dünya onunmus gibi seyler yapabiliyo ALLAH demis ALLAH bize Sah Damarindan daha yakinmis.Ve Istedigi gibi SESINI degistirebiliyo ona saygi götermeyince Mucize yolu ile Onun Istedigi olu
 • Gülistan
  8 ay önce
  Çok faydali oldu benim açimdan... Teşekkürler