Reklam
Reklam
Edanur Erdem

Edanur Erdem

PSİKOLOGTAN TAVSİYELER

Teknoloji ve bağımlılık

04 Temmuz 2020 - 09:43

Tek­no­lo­ji­nin say­mak­la bi­ti­re­me­ye­ce­ği­miz fay­da­la­rı aşikàrdır. Son dö­nem­ler­de ha­ya­tı­mı­zı derin oran­da et­ki­le­yen co­vid-19 sü­re­sin­ce ,tek­no­lo­ji­nin fay­da­la­rı­nı hep bir­lik­te ya­şa­dık. Ulaş­mak is­te­di­ği­miz her­ke­se iki do­ku­nuş­la ula­şa­bil­me mut­lu­lu­ğu­nu de­rin­den his­set­tik.​

Son da­ki­ka ha­ber­le­rin­den tutun da eği­tim ala­nı­na eri­şim­den ,öz­le­ni­len anı­la­rın yaad edil­me­si­ne kadar tek­no­lo­ji­nin bir çok ala­nın­da aktif ola­rak bu­lun­duk. 

Ha­tır­lar­sa­nız hep bir arada ge­çir­di­ği­miz bay­ram­la­rı ‘’te­le­fon bay­ra­mı ‘’ ola­rak ilan ettik. Peki tek­no­lo­ji­nin ha­ya­tı­mız­da bu kadar yer edin­me­si­ni et­ki­le­yen du­rum­la­rı sağ­lık­lı ola­rak ge­çir­dik mi ? 

Ki­şi­nin tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı üze­rin­de kont­ro­lü­nün kay­bol­ma­sı, za­ma­nın nasıl ak­tı­ğı­nın far­kın­da ol­ma­ma­sı , Tek­no­lo­jiy­le ayrı kal­ma­mak adına sos­yal ha­yat­tan geri kal­ma­yı ter­cih et­me­si ak­lı­mı­za şu so­ru­yu ge­ti­ri­yor ; ba­ğım­lı mıyız ?

Biraz kafa da­ğı­ta­yım di­ye­rek sa­at­le­ri­ni­zi har­cı­yor­sa­nız , te­le­fo­num ol­maz­sa ya­şa­ya­mam di­yor­sa­nız,sa­at­ler ge­çir­dik­ten sonra fi­zik­sel ola­rak şi­ke­yet­le­ri­niz varsa , daha fazla vakit ge­çir­me adına ki­şi­sel ih­ti­yaç­la­rı­nı­zı göz ardı edi­yor­sa­nız,sos­yal­leş­me ala­nın­da , iş ve ar­kaş­lık alan­la­rın­da, ba­şa­rı ora­nın­da iler­le­mek­ten çok bi­li­gi­sa­yar,te­le­viz­yon ve tab­let gibi araç­lar size daha çok zevk verip aynı za­man­da suç­lu­luk hissi uyan­dı­rı­yor­sa üz­gü­nüm ba­ğım­lı­lık yo­lun­da adım­lar atıl­mış de­mek­tir.

Ba­ğım­lı­lı­ğın be­lir­le­ği düzen ve akış ye­ri­ne kendi be­lir­le­di­ği­miz ha­ya­tı ya­şa­ma­ya, kon­rol al­tı­na al­ma­ya ne der­si­niz ?

• Gün­lük kul­la­nım ko­ta­nı­zı be­lir­le­yin .
• Ken­di­ni­zi keş­fe­din
• Ho­bi­le­ri­ni­zi be­lir­le­yin ve ger­çek­leş­tir­mek için hedef be­lir­le­yin.

• Uyku dü­ze­ni­ni­ze dik­kat edin .
• Fi­zik­sel sağ­lı­ğı­nı­zı göz ardı et­me­yin.
• Günde 45 da­ki­ka yü­rü­yüş yapın
• Kitap, ga­ze­te, dergi gibi kay­nak­la­rı­nı­zı art­tı­rın.
• Ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­nu­zu his­set­ti­ği­niz alan­la­ra yö­ne­lin ve ba­şar­mak­tan kork­ma­yın
• Sos­yal or­tam­lar­dan ka­çın­ma­yın, aktif rol alın.
• Ken­di­ni­zin de­dek­ti­fi olun ve ta­ki­bi elden bı­rak­ma­yın.

Bir sonra gö­re­cek­si­niz ki su gibi akıp giden ömrü doya doya ya­şa­mış­sı­nız . Ge­ri­de kalan gün­ler için üzül­me­yin her gün biraz daha bü­yü­yor biraz daha de­ği­şi­yo­ruz. 

Ha­ya­tı­nı­zı kont­rol altın almak için geç kal­ma­yın ve ünlü ya­za­rın şu sö­zü­nü ha­tır­la­yın ; Bizi bir­leş­tir­me­yi vaat eden tek­no­lo­ji bile bizi bir­bi­ri­miz­den ayı­rı­yor. 

Artık her bi­ri­miz tüm dün­yay­la elekt­ro­nik bağ­lan­tı için­de­yiz, ama as­lın­da son de­re­ce yal­nı­zız. Ken­di­ni­zi keş­fe­de­ce­ği­niz, ha­ya­ta sıkı sıkı sa­rı­la­ca­ğı­nız , ya­şam­dan zevk al­dı­ğı­nı­zı his­set­ti­ği­niz bir hafta di­li­yo­rum bir son­ra­ki ya­zım­da gö­rüş­mek di­le­ğiy­le sağ­lı­cak­la kalın .

YORUMLAR

  • 1 Yorum